Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.; a továbbiakban: DPD), mint szolgáltató által végzendő belföldi futárpostai és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazzák.

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza a Szolgáltató által nyújtott, magyarországi címen a Szolgáltató által felvett vagy a Szolgáltató részére Magyarországon átadott, magyarországi címzett részére feladott (továbbiakban: belföldi) egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, küldemények felvételével, feldolgozásával, továbbításával és a címzett részére történő kézbesítésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a belföldi szolgáltatásokra terjed ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. július 01-én lépnek hatályba és határozatlan ideig (módosításig) maradnak hatályban.

2. Szolgáltató

A DPD a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-888141. cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság. A DPD székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület

A DPD fióktelepei:

3553 Kistokaj, Állomás utca 9

6000 Kecskemét, Halasi út 29.

9700 Szombathely, Csaba u. 12.

8000 Székesfehérvár, Takarodó út 2.

8200 Veszprém, Almádi út 19.

6728 Szeged, Fonógyári út 14.

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 116.

9012 Győr - Ménfőcsanak, Koronczói Ipari park

5000 Szolnok, Tószegi út 19052/4. hrsz.

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22/c

9330 Kapuvár, Ipartelepi út 3.

3200 Gyöngyös, Bornemisza út 1/1

4400 Nyíregyháza, Lujza utca 11.

7631 Pécs, Megyeri út 64.

5600 Békéscsaba, Ipari út 34.

4700 Mátészalka, Curtis út 8.

8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 163.

2890 Tata, Mikszáth Kálmán utca 1.

4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3.

A DPD székhelye és fióktelepei együttesen Depó-városoknak (továbbiakban: Depó-városok) minősülnek.

A DPD ügyfélszolgálatának (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) elérhetőségei:

Címe:

1158 Budapest, Késmárk u. 14. B

Közvetlen telefonszáma:

(06 - 1) 501 – 6200

Fax:

(06 - 1) 501 – 6214

E-mail:

dpd@dpd.hu

WEB oldal:

www.dpd.hu

DPD központi telefonszáma:

(06 - 1) 501 – 6200

Az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

munkanapokon

 

hétfőn 7-19 óra között, kedd-péntek 8 órától 18 óráig.

A további ügyfélszolgálati irodák megnyitását a DPD a jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételével azonos módon a nyitást követően haladéktalanul közzéteszi.

Felügyeleti szervek:

Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; 1376 Bp. Pf. 997

Tel:

468-0500

Fax.:

468-0509

E-mail:

info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

A fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) előírásainak megfelelően a DPD Ügyfélszolgálata a telefonbeszélgetéseket rögzíti, a hangfelvételt 5 évig megőrzi, és kérésre díjmentesen rendelkezésre bocsájtja. A hangfelvétel kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót megismerheti a DPD honlapján, a www.dpd.hu oldalon, vagy a DPD központi ügyfélszolgálatán. Ha az Ügyfél nem kíván hozzájárulni a beszélgetés rögzítéséhez, kérjük, hogy on-line vagy személyesen lépjen kapcsolatba a DPD ügyfélszolgálatával.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410 www.naih.hu ugyfelszolgalat@naih.hu

A DPD adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-80728/2014.

3. Ügyfél

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában meghatározott szolgáltatások végzésére a DPD részére megbízást ad (a továbbiakban: Ügyfél, vagy Feladó).

4. Szolgáltatások

4.1 A szolgáltatások leírása

4.1.1 A DPD vállalja - a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.3 pontjában meghatározott - Küldemények felvételét, továbbításának megszervezését, szortírozását és kézbesítését Magyarország területén belül, annak a részére, akit az Ügyfél címzettként megjelöl (a továbbiakban: Címzett) biztosítva a Küldeményeknek az Ügyfél által is - interneten keresztül való - nyomon követhetőségét (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A jelen Fejezet és az ÁSZF alkalmazásánál a DPD a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv.) fogalmait használja, különösen:

átfutási idő: a postai szolgáltatási szerződés keretében felvett küldeménynek a felvételi pontba történő juttatásától a küldemény kézbesítéséig vagy annak megkísérléséig terjedő szolgáltatásteljesítési időtartam;

cím: a postai küldemény kézbesítésének egyértelműen beazonosítható helye; címzett: akinek a feladó a postai küldeményt küldi;

egyedi szerződés: a feladóval vagy a címzettel egyedileg megtárgyalt vagy közreműködésével kialakított írásbeli keretszerződés; értéknyilvánítás-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely alapján a postai szolgáltatót a könyvelt küldeménnyel kapcsolatos szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a feladó által a feladáskor – a postai küldemény tartalmának értékeként – meghatározott összeg erejéig terheli kártérítési felelősség;

expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)–f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a)nyomon követhető kezelés;

b)utánvétel;

c)tértivevény;

d)értéknyilvánítás;

e)kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;

f)a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele; feladó: aki a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében megköti;

feldolgozás: a felvett és gyűjtött postai küldemények szállításra vagy kézbesítésre történő előkészítését biztosító művelet;

felhasználó: aki postai szolgáltatást vagy postai szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatást vesz vagy vehet igénybe, vagy postai küldemény címzettje;

felvétel: az a tevékenység, amelynek eredményeként a postai küldemény a postai szolgáltatási szerződést megkötő postai szolgáltató felvételi pontján vagy a felek megállapodása alapján más helyen a postai szolgáltató hálózatába kerül;

felvételi pont: a postai küldemény felvételének céljából a postai szolgáltató által erre a célra kijelölt helyiség vagy hely;

gyűjtés: a felvételi pontokon a felvételt vagy a szolgáltatói hozzáférési pontokon a hálózati átvételt követően a postai küldemények feldolgozás helyére történő eljuttatása;

időgarantált szolgáltatás: a postai szolgáltató kötelezettségvállalása, amellyel a postai küldemény meghatározott időtartamon belüli vagy meghatározott időpontban történő kézbesítésére vállal kötelezettséget vagy egyedi szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott időgarantált szolgáltatásokkal („Szombati kiszállítási”-szolgáltatás; DPD Express-Belföld 10; DPD Express-Belföld 12;

DPD VIP).

kézbesítés: a postai szolgáltató által elvégzett azon tevékenység, amely során a postai küldemény a postai szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelet alól az átvételre jogosult személy részére történő átadással továbbá egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kikerül;

kézbesítési pont: a postai küldemény kézbesítése céljából a postai szolgáltató által kijelölt, a felhasználók számára elérhető helyiség vagy hely, továbbá a postai szolgáltató által létesített, a kézbesítést lehetővé tevő eszköz;

könyvelt küldemény: olyan postai küldemény, amelynek felvételét a postai szolgáltató írásban vagy más bizonyítható módon elismeri és kézbesítését a jogosult átvevővel az erre szolgáló okiraton, vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával elismerteti;

nyomon követhető kezelés: a postai szolgáltató által alkalmazott technológia, amellyel a postai szolgáltató a postai küldemény egyedi azonosító jelzése alapján, interneten lekérdezhető információként vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével továbbított és dokumentált szöveges üzenetben küldeményenként tájékoztatást ad legalább a küldemény felvételének helyéről és dátumáról, a kézbesítésének dátumáról, az átvételi jogosultság alapjáról vagy sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a küldemény további kezeléséről; postai közreműködő: a postai szolgáltató által a postai küldemények meghatározott közigazgatási területen történő felvételéhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, szállításához és kézbesítéséhez együttesen vagy e résztevékenységek bármelyikének önálló végzéséhez szolgáltatási koncessziós szerződés vagy a tevékenység ellátására irányuló egyéb típusú szerződés alapján igénybe vett gazdálkodó

szervezet;

postai küldemény: az a legfeljebb 40 kg1 tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket

1 A Pt.-től eltérően a DPD 50,00 kg-ig vállalja egyéb, nem postai küldemények továbbítását is külön megállapodás alapján.

tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt;

postai szolgáltató: postai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet;

postai szolgáltatóhely: a postai szolgáltatások elérését meghatározott földrajzi ponton és időben biztosító felvételi vagy kézbesítési pont, ide nem értve a postai szolgáltató által elhelyezett levélgyűjtő szekrényt vagy más, a postai küldemény sérülésmentes és biztonságos felvételére vagy kézbesítésére szolgáló eszközt;

szállítás: a postai küldemények feldolgozási, szolgáltatói hozzáférési vagy kézbesítési pontok közötti továbbításának művelete; szolgáltatói hozzáférési pont: postai küldemények hálózati átvételére az átvevő postai szolgáltató által erre a célra kijelölt hely; többletszolgáltatás: a postai küldemény felvételéhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, szállításához vagy kézbesítéséhez kapcsolódó, a postai szolgáltatási szerződésben vállalt olyan további szolgáltatás, amelyet a postai szolgáltató a postai szolgáltatás részeként a feladó külön rendelkezése alapján vagy postai szolgáltatáscsomagba foglaltan nyújt;

utánvétel-szolgáltatás: az a – könyvelt küldeményekhez igénybe vehető – többletszolgáltatás, amelynek teljesítése során a postai szolgáltató a postai küldeményt a feladó által meghatározott összeg készpénzben vagy egyéb módon történő beszedését követően kézbesíti, és az így beszedett összeget a címzett megbízásából a feladó részére a Postatv. 2. számú melléklet I. fejezet 9. pontja szerinti valamely pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el;

DPD-Csomagpont: a DPD vagy postai közreműködője által működtetett vállalkozás és szolgáltatói hozzáférési pont, ahol az ügyfelek Küldeményeket adhatnak fel, vagy Küldeményeket vehetnek át. A DPD-Csomagpontok listáját, elérhetőségeit és speciális szabályait a DPD mindenkor aktuálisan közzéteszi a honlapján (www.dpd.hu).

4.1.2Az alapszolgáltatás fajtái:

-„DPD Classic - Belföld” szolgáltatás;

-„DPD Express - Belföld” szolgáltatás.

4.1.3A Szolgáltatás magában foglalja a 4.1.2-ben meghatározott szolgáltatási formák sajátosságainak megfelelően:

-a Küldemények felvételét, feldolgozását, rakodását, továbbításuk megszervezését és lebonyolítását a kiszállítást végző személlyel, valamint kézbesítését;

-a Címzett elérésének hiányában „a DPD Classic” szolgáltatásnál a második és – szükség esetén – a harmadik kézbesítési kísérletet;

-a kézbesítést a jelen Általános Szerződési Feltételek 6.5 pontja szerint a Címzett ellenkező rendelkezése hiányában - személyes kézbesítése mellett magában foglalja az Ügyfél/Címzett választása esetén és választása szerint a következő postai különszolgáltatások legalább egyikét: a küldeménynek az Ügyfél által megjelölt helyen történő felvétele; garantált kézbesítési idejű szolgáltatás; a Címzett megváltoztatása esetén a Küldemény új címre történő kézbesítése; a kézbesítés igazolása; személyre szabott szolgáltatás;

-az olyan küldemények visszaküldését a „DPD Classic” szolgáltatásnál az Ügyfél részére, amelyek kézbesíthetetlenek, vagy amelyek átvételét megtagadták a 7. pontban meghatározottak szerint.

-szolgáltatásainkat a DPD Weblabel felületéről vehetik igénybe szerződött partnereink, melyhez egyéni felhasználónév és jelszó kizárólag a szerződéskötés után tartozik.

4.1.4. az Ügyfél választása, megrendelése szerint az alábbi különszolgáltatásokat nyújtja a DPD, külön díjazás mellett, az alábbiak szerint: utánvétel - belföld; DPD Express COD/Utánvétel-szolgáltatás; Delta Service; COR – áru visszaszállítási megbízás; Csomagcsere szolgáltatás; időgarantált szolgáltatások (DPD Express 10 és DPD Express 12); ID Check; Aznapi felvétellel történő szolgáltatás; „szombati kiszállítási”-szolgáltatás; Okmány visszaforgatás; Szállítás megaáruházba; tételes átadás; predict; bankkártyás fizetés; interaktív SMS értesítés; interaktív e-mail értesítés; DPD 72 szolgáltatás; GTR Csomaggyár; Küldemény feladása csomagpontban; Küldemény átvétele csomagpontban; DPD Raklap-szolgáltatás; DPD Nehézáru-szolgáltatás; Csomagolóanyag; felülbiztosítás; DPD VIP.

1. COD (Utánvétel belföld) szolgáltatás: belföldi szállítás esetén vehető igénybe. A Küldeményt kizárólag az Ügyfél által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki a DPD a Címzett részére. Az utánvétel legmagasabb összege 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. Az utánvétes szolgáltatás teljes díját a Feladónak kell viselnie, amennyiben a Címzett a küldeményt nem veszi át, a küldemény átvételét a Címzett megtagadja, vagy egyéb (a DPD Hungária Kft.-nek fel nem róható) okból – pl. a megadott Címzett ismeretlen – a küldemény kézbesítése nem teljesíthető.

Az utánvét elszámolása és átutalása heti egy alkalommal történik, a beszedést követő 7 napon belül. Ezen időszakra Feladó kamatra nem jogosult. A DPD szolgáltatási díjai nem tartalmazzák utánvétkezelés esetén az átutaláshoz kapcsolódó költségeket (pl. tranzakciós illeték), azokat az Ügyfél viseli. A DPD kizárólag a feladást megelőzően írásban a Feladó által megadott összeg beszedését biztosítja, ennek módosítására csak egyedi futárpostai szerződéssel rendelkező, állandó Feladóknak és csak írásban van lehetőségük, és kizárólag abban az esetben, ha a kézbesítési folyamat még nem kezdődött meg.

2.„COD Express-szolgáltatás: a DPD vállalja, hogy az utánvétet a Címzettől való átvételt követő két munkanapon belül átutalja (az átutalást elindítja) a Feladó által megjelölt bankszámlaszámra. A DPD szolgáltatási díjai nem tartalmazzák utánvétkezelés esetén az átutaláshoz kapcsolódó költségeket (pl. tranzakciós illeték), azokat az Ügyfél viseli. A DPD kizárólag a feladást megelőzően írásban a Feladó által megadott összeg beszedését biztosítja, ennek módosítására csak egyedi futárpostai szerződéssel rendelkező, állandó Feladóknak és csak írásban van lehetőségük, és kizárólag abban az esetben, ha a kézbesítési folyamat még nem kezdődött meg.

3.Delta Service - Belföld: A DPD-futár az Ügyfél által szabadon megválasztott belföldi címen veszi fel a kívánt csomagot, és azt az Ügyfél által szabadon meghatározott belföldi címre szállítja. A felvételi címnek és a kiszállítási címnek nem kell megegyeznie az Ügyfél székhelyével, telephelyével, fióktelepével. Delta Service szolgáltatásunk mellé kiegészítő szolgáltatások rendelhetőek.

4.COR – áru visszaszállítási megbízás: A COR szolgáltatás webáruházat üzemeltető ügyfelek számára kifejezetten előnyös, nekik ajánljuk. A szolgáltatás lényege, hogy amennyiben szerződött partnereink ügyfelei a kiszállítást követően reklamációval élnek, vagy elállnak a szerződéstől, és a csomag visszáruzására kerül sor, úgy DPD a megrendelést követően felveszi a csomagot a Feladó ügyfelétől, és visszaszállítja azt a Feladó címére. Ebben az esetben a COR szolgáltatás összegéről szóló számlát a DPD állítja ki, valamint annak összegét a Feladó ügyfelétől beszedi, és (DPD) számlájára utalja.

5.Csomagcsere-szolgáltatás: garanciális, reklamációs ügyekre létrehozott szolgáltatás. Az Ügyfélnél felvett Küldeményt a DPD kézbesíti a Címzettnek abban az esetben, ha cserében a Címzett biztosítja az Ügyfél által megjelölt Küldemény DPD Futár általi felvételét, melyet a DPD visszaszállít az Ügyfél címére. A Címzett köteles biztosítani a felvételhez (szállításhoz) kapcsolódó, DPD ÁSZF szerinti előfeltételeket (pl. csomagolás, szállításból nem kizárt termék).

6.„Szombati kiszállítási”-szolgáltatás: A DPD vállalja, hogy a szombati kiszállítás szolgáltatását megjelölő feladásoknál a pénteken felvett küldeményeket másnap, azaz szombaton kézbesíti. A DPD csak meghatározott földrajzi területeken, közigazgatási egységekben biztosítja ezt a különszolgáltatást. Az aktuális földrajzi területeket, közigazgatási egységeket, ahol a szolgáltatást a DPD biztosítja, a DPD honlapján teszi közzé.

7.ID Check Személyi igazolvány meghatározott adatainak ellenőrzésével történő kézbesítés: Ügyfél köteles olyan írásbeli szerződést kötni, nyilatkozatot beszerezni a Címzettől, amely alapján kizárólag a Címzett személyi igazolványának bemutatása esetén köteles átadni a Küldeményt a DPD futár, amennyiben az Ügyfél által megadott Címzett név és személyi igazolvány-szám részlet (utolsó hat karakter) megegyezik a bemutatott személyi igazolványban szereplő névvel és számmal. A DPD-futár nem hatósági személy, ezért az igazolvány érvényességét nem ellenőrizheti.

8.Aznapi felvétellel történő szolgáltatás: Tárgynap 16 óráig történő telefonos vagy weblabel-program segítségével leadott megrendelés esetén a DPD még a tárgynapon felveszi a Küldeményt a Feladótól. A DPD csak meghatározott földrajzi területeken, közigazgatási egységekben biztosítja ezt a különszolgáltatást. Az aktuális földrajzi területeket, közigazgatási egységeket, ahol a szolgáltatást a DPD biztosítja, a DPD honlapján teszi közzé.

9.Hipermarketes beszállítás: Ennek a szolgáltatásnak a keretében a DPD vállalja, hogy leszállítja a küldeményeket a címzettként megjelölt hipermarketbe. A szolgáltatási díj magában foglalja a futár várakozási idejét is. A szolgáltatás automatikusan számlázásra kerül, amennyiben a küldemény címzettje hipermarket áruház.

10.Tételes átadás: A DPD vállalja hipermarketekbe történő beszállítás és / vagy egyedi szerződéses alapján a csomagok tételes átadását az adott áruházban / Címzettnek. A szolgáltatás tartalmazza a küldemények tételes átadását.

11.Okmány-visszaforgatás: Az okmány-visszaforgatás szolgáltatás esetén a belföldi feladás és kézbesítés során a DPD arra vállal kötelezettséget, hogy a Feladó által átadott saját számlát vagy szállítási okmányt (szállítólevelet) a Címzettel a Küldemény kézbesítésekor aláíratja, lepecsételteti, és azt a Feladó címére visszaszállítja. Amennyiben a Címzett nem Hipermarket, és a Címzett a számla, szállítólevél aláírását, lepecsételését megtagadja, a DPD a Küldeményt és a számlát/szállítólevelet a Feladónak visszaszállítja. Az Ügyfél az ÁSZF alapján e szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy amennyiben Hipermarket a Címzett és az általa kialakított eljárásrendre hivatkozással nem azonnal vagy speciális módon (a kialakult és rendszeresített gyakorlatnak megfelelően) kívánja az okmányt visszaforgatni, akkor a Küldemény átadásának igazolása mellett a DPD a Hipermarketnek / Címzettnek kézbesítheti a Küldeményt, és kiszámlázhatja az okmány-visszaforgatás díját is.

12.Predict: A feladás napján kap egy rövid szöveges, tájékoztató jellegű értesítést a Címzett a mobiltelefonjára (SMS vagy e-mail) a csomagja felvételéről, az esetleges utánvét összegéről és a tervezett másnapi kiszállításról. A Címzettnek válaszüzenetben lehetősége van a kiszállítási dátum módosítására, amennyiben a következő nap nem felel meg neki. A küldemény kiszállításának napján a Címzettnek a reggeli órákban újabb SMS-t vagy e-mailt küldünk, amelyben a küldeményének a várható kiszállítási idősávjáról (1 órás periódus) értesítjük, így megtudja, hogy mely egyórás idősávon belül számíthat a DPD futár érkezésére. Ez az értesítés már nem interaktív. Amennyiben a kiszállítás sikertelen, minden egyes napon, amikor futárhoz kerül, erről a DPD interaktív értesítést küld, amely ekkor már nem interaktív. Nem időgarantált szolgáltatás, és tájékoztató jellegű az értesítés – figyelemmel a szolgáltatás jellegére közlekedési és egyéb akadályok merülhetnek fel! Az egy órás periódus a Címzett által nem módosítható.

13.Utánvét bankkártyás fizetése: A szolgáltatást szerződéskötéskor az ügyfél a regisztrációs lapon rendelheti meg. Az utánvét bankkártyával történő fizetésére jelenleg a budapesti címzetteknek van lehetősége, valamint vidéken a DPD-depóknál történő személyes átvételkor. A jelenleg elfogadott bankkártya-típusok: VISA és EUROCARD Mastercard. A DPD szolgáltatási díjai nem tartalmazzák utánvétkezelés esetén az átutaláshoz kapcsolódó költségeket (pl. tranzakciós illeték), azokat az Ügyfél viseli.

14.Interaktív SMS értesítés: A DPD Interaktív SMS szolgáltatásával a Küldemény felvételi napján a Feladó által megadott mobiltelefonszámon a Címzettet SMS-ben értesíti a Küldemény következő napi kiszállításáról, és esetlegesen az utánvét összegéről. A Címzettnek lehetősége van egy alkalommal válasz SMS-sel átütemezni a kézbesítés napját, amennyiben valamilyen oknál fogva az első kézbesítési dátum nem megfelelő a számára. A kézbesítés elhalasztásának maximális hossza 10 banki nap. A kézbesítés várható idejére vonatkozó rövid szöveges üzenet nem minősül időgarantált szolgáltatásnak, az tájékoztató jellegű.

15.Interaktív e-mail értesítés: A DPD E-mail értesítési szolgáltatás során a DPD a Címzettet a Feladó által megadott (megjelölt) e- mail-címre küldött elektronikus levélben értesíti a Küldemény felvételi napján, valamint a kiszállítás napján. Az e-mail-es értesítő tartalmazza a Küldemény csomagszámát, az esetleges utánvét összegét, a Feladó, valamint a Címzett adatait és a kézbesítés várható idejét. Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a Címzett részére, az e-mail-ben szereplő link segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. A kézbesítés elhalasztásának maximális hossza 10 banki nap. A kézbesítés várható idejére vonatkozó elektronikus levél nem minősül időgarantált szolgáltatásnak, az tájékoztató jellegű. A Címzett a kiszállítást követően elektronikus levelet kap a kiszállítás megerősítéseként, amelyben a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit is megteheti külön linkre kattintva.

16.DPD 72 – belföld: A DPD a feladott küldeményt a felvételt követő munkanap utáni három munkanapon (72 órán) belül szállítja ki Magyarországon belül a megadott címre. Ezt a szolgáltatást kizárólag szerződött ügyfelek vehetik igénybe. A DPD 72 szolgáltatás mellé addicionális szolgáltatások (utánvétkezelés, okmány visszaforgatás stb.) is igénybe vehetőek, azonban nem párosítható DPD 10, DPD 12, DPD Szombat és DPD VIP szolgáltatással: Cserecsomag esetében a visszaszállítandó küldemény DPD Classic szolgáltatással kerül visszaszállításra az Ügyfélhez.

17.Küldemény feladása Csomagpontban

Csomagpontos feladásnál eseti feladásokat lehet a Csomagpontban2 kezdeményezni.

2 A Csomagpontok mindenkor aktuális listája megtekinthető a DPD honlapján.

A Csomagpontos feladás egyedi szabályai: Feladó / Ügyfél felel azért, hogy a Küldemény közúti szállításra alkalmas, biztonságos csomagolással ellátott legyen. Minden, ennek elmaradásából eredő sérülésért / kárért a Feladó felel. Belföldi szállítás esetén kizárólag a szállításnak megfelelő, lezárt, sértetlen csomagolású Küldeményt vesz át a DPD. Megbízó a postai szolgáltatási díja(ka)t és a költségeket vállalja viselni, készpénzben/ bankkártyás elfogadás esetén bankkártyával, melyet közvetlenül a feladáskor kell fizetnie. A Csomagpontban történő feladás szolgáltatási díjait az ÁSZF 1. számú Melléklete tartalmazza.

18. Küldemény átvétele Csomagpontban

A Feladónak / Ügyfélnek lehetősége van Csomagpont mint átvételi hely megjelölésére, ilyen egyedi szolgáltatás igénybe vétele esetén. Ehhez az szükséges, hogy az Ügyfél rendelkezzen az erre a szolgáltatásra kötött szerződéssel. Ebben az esetben a Feladótól/ Ügyféltől a Küldeményt a megjelölt Csomagponthoz szállítja a DPD, s ott van lehetősége a Címzettnek átvenni a küldeményt. A Címzettnek a Csomagpontban történő küldemény-átvételre a Csomagpontba szállítás napjától számított 5 munkanapon belül van lehetősége.

Amennyiben az Ügyfél utánvétel szolgáltatással adta fel a Küldeményt, a DPD a Címzett általi átvételt, és utánvétbeszedést követő 5 munkanapon belül utalja át az utánvét-összeget az Ügyfélnek.

Az utánvét beszedési megbízáson kívül egyéb, értéknövelt szolgáltatást nem vehet igénybe az Ügyfél és a Címzett.

A Csomagpontos küldemény maximum súlyhatára 20 kg, leghosszabb kiterjedése 1 méter lehet. Jelenleg kizárólag belföldön feladott és belföldön kézbesített küldeményekre érvényes a szolgáltatás.

A csomagpontos küldeményekre, díjszabásukra vonatkozó speciális szabályokat az ÁSZF 1. sz. Melléklete tartalmazza. A Csomagpontos küldeményfeladásra és kézbesítésre a jelen ÁSZF feladásra és kézbesítésre vonatkozó szabályait a Csomagpontos szolgáltatás sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni.

19.GTR Csomaggyár: Komissiózási szolgáltatás3, mely kiegészül raktározással is, amennyiben az Ügyfél ezt igényli. E szolgáltatások árazása egyedileg történik, a termék típusától és annak csomagolási kapacitásigényétől függően.

20.DPD Raklapos szállítási szolgáltatás

Ügyfeleink ajánlatot kérhetnek a raklapos szállításra, mely az Európai Unió szabványának megfelelő raklappal történik. A szolgáltatás igénybe vétele egyedi megállapodáshoz, egyedi szerződéshez kötött.

A szolgáltatás csak belföldi szállításokra vonatkozik. A felvételt a szállítás előtt legalább egy munkanappal, 14 óráig szükséges jelezni. A kiszállítás nem garantált idejű, a DPD törekszik a szállítmány felvételét követő 3 munkanapon belül teljesíteni a kézbesítés első megkísérlését. Ha a kézbesítés napján az átadás meghiúsul a címzett hibájából, úgy a DPD díjat számolhat fel a feladónak a következő szállítási kísérletért.

-A Küldeményt egy- vagy több utas raklapon (méretei: 120x80 cm, maximum 180 cm magas) szállítjuk;

-A raklap maximum összsúlya: 1 tonna;

-Ügyfélszolgálat: 08:00-18:00-óráig.

Igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások:

-Utánvétes küldemény feladás (a beszedhető maximum COD-összeg: 250.000,- HUF);

-Okmány visszaforgatás.

A raklapos küldemény felvételét a DPD-futár jogosult visszautasítani, ha a Küldemény nem felel meg a fent meghatározott jellemzőknek, vagy a csomagolás /megrendelés:

-a raklap méretét a küldemény kerülete meghaladja;

-a küldeményt nem eredeti csomagolásban, lefóliázva, élvédővel ellátva kívánja feladni a Feladó;

-a megrendelés a felvétel napja előtt legalább egy munkanappal, 14 óráig nem lett bejelentve.

21. DPD Nehéz- vagy túlméretes áru szállítási szolgáltatása

A DPD Nehézáru szolgáltatással szerződött ügyfeleinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy olyan küldeményt adjanak fel, melynek súlya meghaladja az 50,00 kg-ot (pl.: fehéráru).

A szolgáltatás igénybe vétele egyedi szerződéshez és egyedi megállapodáshoz kötött. A szolgáltatás megrendelése eltér a standard futárrendelési formától.

A szolgáltatás jellemzői:

-Belföldi szolgáltatás esetében kézbesítés a felvételt követő 2-5. munkanapon;

-Felülbiztosítási lehetőség;

-Egy csomag súlya meghaladja az 50,00 kg-ot és maximum 120 kg. A csomag meghaladja a maximális övméretet, 3 métert vagy hossza az 1,75 métert.

-Ügyfélszolgálat 08:00-18:00-óráig

-Értéknövelt szolgáltatások közül igénybe vehető

-Utánvétes csomagfeladás,

-Okmány visszaforgatás;

-ID-Check.

A DPD Nehéz- vagy túlméretes áru szállításkor feladott küldemény felvételét a futár abban az esetben utasítja el, ha a küldemény nem felel meg az egyedi szerződésben meghatározott feltételeknek; vagy fehéráru esetén, ha a Küldeményt nem eredeti csomagolásban, lefóliázva, élvédővel ellátva kívánja a feladó feladni.

22.Csomagolóanyagok: Szerződött partnereinknek lehetősége van arra, hogy a feladni kívánt küldeményeihez csomagolóanyagot igényeljen. A csomagolóanyagok típusáról, egyéb lehetőségekről, a megrendelés menetéről és a díjjakról a DPD-honlapján tájékozódhatnak.

23.DPD VIP: A DPD vállalja, hogy a feladást követő munkanapon (banki napon) 18.00 óráig kézbesíti a Címzettnek a küldeményt. Szerződésszerű teljesítésnek minősül DPD részéről, ha DPD a kézbesítést a feladást követő munkanapon (banki napon) 18.00 óráig

3 A komissiózás a DPD raktárába beszállított egyes Ügyfél-termékek (áruk) összeválogatását jelenti a beérkezett megrendelések alapján. A DPD raktárába egynemű áruk érkeznek nagy tételben, szállítási (jellemzően raklapos) csomagolásban. A raktárban ezeket felbontják, és a felbontott tételekből megrendelői küldeményeket (csomagokat) állítanak össze.

megkísérli, de a DPD-nek fel nem róható okból a kézbesítés meghiúsul (pl. a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, vagy a Feladó által meghatározott cím nem megfelelő). A szolgáltatási csomag emellett magába foglalja a Predict és COD Express kiegészítő szolgáltatásokat, valamint az Open box szolgáltatást, amely kizárólag ebben a csomagban érhető el. Az Open box szolgáltatás igénybe vételével, a Címzettnek lehetősége van a küldemény tartalmát az átvétel előtt ellenőrizni.

A különszolgáltatások díjait az ÁSZF 2. számú Melléklete tartalmazza.

4.1.5A Szolgáltatások teljesítése érdekében a DPD jogosult a Küldemények továbbításához szükséges futárpostai szállítási, fuvarozási és egyéb szerződések megkötésével alvállalkozók szolgáltatásának igénybevételére, amelyet részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesít az Ügyfél részére (közvetített szolgáltatás). Az árjegyzékben szereplő szolgáltatási díjak magukban foglalják a fenti közvetített szolgáltatási költségeket, kivéve, ha az Ügyfél egyedi szerződés alapján egyedi díjszabásban állapodik meg a DPD- vel.

4.1.6„DPD Classic” Szolgáltatás

A „DPD Classic – belföld” szolgáltatásban a küldeményeket a DPD távolságtól függően általában 1 munkanap alatt kézbesíti Ügyfele részére közúti szállítással. Nem garantált idejű szállítás.

A „DPD Classic - belföld” szolgáltatás általános jellemzői: Gyors, és gazdaságos közutas szállítás;

Súlyhatár: 50,00 kg / Küldemény; a súlyhatár feletti küldemények továbbításának többletköltségeit az ügyfél viseli a nehéz- vagy túlméretes árukra vonatkozó szabályok szerint;

Mérethatárok: Övméret: max. 3 méter (2 X a magasság + 2 X szélesség + 1 X hosszúság, max.: 300 cm.); hosszúság: maximum 1,75 méter

A túlsúlyos és/vagy túlméretes küldemények továbbításának többletköltségeit az ügyfél viseli. Amennyiben a feladott csomagok bruttó súlya csomagonként meghaladja az 50,00 kg-ot, az ügyfél további felárat köteles fizetni, melynek mértéke 10.000 Ft + ÁFA / csomag a DPD Classic – belföld szolgáltatásra vonatkozó szállítási díjon felül.

Az Ügyfél magasabb, külön biztosítást is köthet a küldeményre; Internetes nyomon követés4;

Az átvevő személy aláírásának letöltése interneten keresztül;

A nem kézbesíthető csomagok díjmentes visszaszállítása a feladó (Ügyfél)hez. Ez nem vonatkozik a nehéz vagy túlméretes küldemények visszaszállítására.

A „DPD Classic – belföld” szolgáltatás díjai küldeményenként/csomagonként értendőek, és nem tartalmazzák a különszolgáltatások díját, az ÁFÁ-t, az üzemanyagfelárat, utánvétkezelés esetén az átutaláshoz kapcsolódó költségeket (pl. tranzakciós illeték), azokat az Ügyfél viseli.

A „DPD Classic - belföld” szolgáltatás díjait, az üzemanyagfelárat az ÁSZF 1. számú Melléklete tartalmazza.

4.1.7. A „DPD Express - Belföld” szolgáltatás

A „DPD Express - Belföld” szolgáltatás keretében a küldemény méretére és súlyára vonatkozóan a 4.1.6. szabályai megfelelően irányadóak.

4.1.7.1 „DPD Express - Belföld 10”

Amennyiben Önnek fontos, hogy küldeményét a feladást követő munkanapon (banki napon) legkésőbb 10 óráig kiszállítsuk, abban az esetben válassza a DPD Express 10 szolgáltatásunkat, amelyet pénz visszafizetési garanciával ajánlunk. Szerződésszerű teljesítésnek minősül a DPD részéről, ha DPD a kézbesítést a feladást követő munkanapon 10.00 óráig megkísérli, de a DPD-nek fel nem róható okból a kézbesítés meghiúsul (pl. a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, vagy a Feladó által meghatározott cím nem megfelelő). A szolgáltatást a DPD csak a honlapján közzétett közigazgatási egységekbe (ún. DEPÓ-városokba) címzett belföldi küldemények esetében vállalja.

Szolgáltatásunk díja magában foglalja a feladó e-mail értesítését a küldeménye kiszállításáról és az átvevő nevéről, illetve sikertelen kiszállítás esetén a feladó azonnali telefonos értesítését.

4.1.7.2 „DPD Express - Belföld 12” szolgáltatás

A DPD vállalja, hogy a feladást követő munkanapon (banki napon) 12.00 óráig kézbesíti a Címzettnek a küldeményt. Szerződésszerű teljesítésnek minősül DPD részéről, ha DPD a kézbesítést 12.00 óráig megkísérli, de a DPD-nek fel nem róható okból a kézbesítés meghiúsul (pl. a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, vagy a Feladó által meghatározott cím nem megfelelő). A szolgáltatást a DPD csak a honlapján közzétett közigazgatási egységekben vállalja.

4.1.7.3 DPD VIP

A DPD vállalja, hogy a feladást követő munkanapon (banki napon) 18.00 óráig kézbesíti a Címzettnek a küldeményt. Szerződésszerű teljesítésnek minősül DPD részéről, ha DPD a kézbesítést a feladást követő munkanapon (banki napon) 18.00 óráig megkísérli, de a DPD-nek fel nem róható okból a kézbesítés meghiúsul (pl. a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, vagy a Feladó által meghatározott cím nem megfelelő). A szolgáltatási csomag emellett magába foglalja a Predict és COD Express kiegészítő szolgáltatásokat, valamint az Open box szolgáltatást, amely kizárólag ebben a csomagban érhető el. Az Open box szolgáltatás igénybe vételével, a Címzettnek lehetősége van a küldemény tartalmát az átvétel előtt ellenőrizni.

4.1.8. Az eseti megbízásokra vonatkozóan a DPD az ÁSZF-től eltérő szabályokat alkalmazhat az Ügyféllel megkötött eseti szerződés alapján, de az ÁSZF 4.5.6. és 8.9. pontjai kifejezetten hatályosak eseti megbízásokra is.

4 Internetes nyomon követés: a DPD mint postai szolgáltató a küldemény egyedi azonosító jelzése alapján internetes honlapján lekérdezhető információként küldeményenként tájékoztatást ad a küldemény felvételének helyéről és dátumáról, a kézbesítésének dátumáról, az átvevő státuszáról, illetve sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a küldemény további kezeléséről.

4.2 A Szolgáltatás minősége

A DPD a teljes tevékenységi körére kiterjedő minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszert működtet. A rendszer alapja a DPD nemzetközi franchise kézikönyve. A rendszer szabályozott folyamatokon keresztül biztosítja a minőségi jellemzők rendszeres nyomon követését és dokumentálását. A DPD mindent megtesz azért, hogy a magyar jogszabályoknak szolgáltatása maradéktalanul megfeleljen, az ÁSZF / egyedi szerződésekben vállalt határidőket teljesítse.

4.3 A Küldemény

4 . 3 . 1 . Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy valamennyi Küldemény megfelel a súly- és mérethatároknak (amint az a 4.1.6. pontban olvasható).

Az Ügyfél kizárólagosan felelős a Küldemény megfelelő belső és külső csomagolásáért, valamint a megfelelő címkézésért, dokumentumok elkészítésért, amelyeket az Ügyfél köteles a Szolgáltató által meghatározott követelményeknek (közzétéve a Szolgáltató honlapján) megfelelően teljesíteni. Ügyfél e körben kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy:

(i)a Küldemény tökéletesen és szakszerűen ellátásra került belső tartalom vonatkozásában áruvédelemmel (csomagolással) és a kívánt címhez tartozó címkével a jelen ÁSZF szerinti elvárásoknak, előírásoknak, korlátozásoknak, valamint az áruk jellegének, a Szolgáltató működésének (automatizált árukezelési folyamatok és küldemény-továbbítás) megfelelően. Olyan módon kell fentieket az Ügyfélnek teljesíteni, hogy a Küldemény a szállítás során ne veszhessen el, ne sérüljön meg, vagy ne okozhasson sérülést, kárt a Szolgáltató személyzetében, alvállalkozóinak, vagy más küldeményekben, egyéb vagyonban. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Küldemény olyan belső és külső csomagolást kíván meg, amely kellően megvédi a Küldeményeket a közúti szállítás során, valamint az automatikus szortírozó-berendezés és mechanikus csomagkezelés által okozott nyomóhatástól (minimálisan 80 cm-es átlós leejtési magasság), továbbá adott esetben a változó klímaviszonyoktól és olyan csomagolásnál, ahol nem biztosított a belső tartalomhoz hozzáférés nyomtalanul.

(ii)Az Ügyfél ellenőrizte, hogy a kereskedelmi/értékesítési csomagolás eleget tesz jelen ÁSZF szerinti előírásoknak és hogy a Küldemény és annak csomagolása nem sérült, és nincsenek sérülésre, szivárgásra, szagkibocsátásra utaló jelek. A Küldemény külső csomagolásán elhelyezett feliratokat, pl. „Törékeny” vagy „Teteje/Alja” nem veheti figyelembe a Szolgáltató, és semmiféle felelősséget nem háríthat át az Ügyfél a Szolgáltatóra ezekre hivatkozással;

(iii)A Küldemény címkézése jól olvashatóan és tartós jelleggel tartalmazza

a Feladó és a Címzett teljes nevét, pontos címét irányítószámmal, ország nevét, telefonszámot, mobil telefonszámot, e-mail címet;

a Csomagpontos szolgáltatás esetén Feladó, a Csomagpont és a tényleges Címzett teljes nevét, pontos címét irányítószámmal, ország nevét, és tartalmaznia kell a telefonszámot, mobil telefonszámot és e-mail címet.

Minden Küldeményt külön, a Szolgáltató által rendszeresített címkével kell ellátni. A címzésre és címkézésre vonatkozó részletes szabályok a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) elérhető szállítási feltételekben olvashatóak;

(iv)a szállítási okmányok maradéktalanul kiállításra, átadásra kerültek (felhasználva a Szolgáltató nyomtatványait és címkéit);

(v)a Küldemény részét képező áruk nem tárgyai bármilyen jogosítványnak, engedélynek, bizonyítványnak, hatósági korlátozásnak, anti-dömping vagy más jogszabályellenes aktusnak.

(vi)a Küldemény szállításra átadásához, kézbesítésénél átvételéhez szükséges valamennyi felszerelés, energia és munkaerő rendelkezésre áll a Feladó vagy a Címzett által megjelölt kézbesítési helyen;

(vii)általánosságban a Szolgáltatónak minden, a Küldemény tartalmára vonatkozó szükséges és releváns információ közlésre került, és

(ix)a Címzettet értesíti a kézbesítés részleteiről.

4.3.2.A Küldemények csomagolása és címkézése során az Ügyfél jogosult a Szolgáltató információs eszközeit és kapcsolódó szolgáltatásait igénybe venni. Ilyen esetekben a Szolgáltató köteles gondosan és titkosan kezelni az Ügyfél felhasználónevét és a Szolgáltató által biztosított jelszavát. Ha az Ügyfél különböző jelszavakat használ, az Ügyfél felelőssége ezek megfelelő kezelése. Az Ügyfél felel a felhasználónevek és jelszavak nem megfelelő használatából eredő károkért.

4.3.3.A DPD a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a 4.1 pontban meghatározott szolgáltatási fajtáknál szabályozott súlyú és méretű - és a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.5 pontja alapján szolgáltatásból ki nem zárt - csomagok (továbbiakban: Küldemény) esetében vállalja a Szolgáltatások végzését.

4.3.4.Minden egyes csomag külön Küldemény. Amennyiben egy Küldemény több részből / egységből áll, és azok pántolással, zsákolással vagy más ehhez hasonló eljárással vannak összefogva, minden egyes részküldemény önálló Küldeménynek minősül és külön címkével kell a Feladónak ellátni. Ennek elmulasztása esetén az ezzel kapcsolatos kárveszély, felelősség a Feladót terheli.

4.3.5.Minden Küldemény könyvelt küldeménynek számít, azaz olyan küldemény, amelynek felvételét a DPD írásban elismeri és kézbesítését a Címzett, illetve az egyéb jogosult átvevő aláírásával vagy más módon okirattal kimutatja / igazolja. Egyebekben a Küldeményekre a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alkalmazandók.

4.3.6.Amennyiben a Küldemény tartalma gumiabroncs, a DPD megtagadhatja a felvételt, ha a gumiabroncsok csomagolása nem felel meg az ÁSZF 5. sz. mellékletét képező csomagolási útmutatónak. Az Ügyfél a futárpostai szerződés megkötésével (a Küldemény feladásával) elfogadja az abroncsok csomagolására vonatkozó csomagolási Útmutatót. A gumiabroncsok szállítására vonatkozó csomagolási útmutatót az ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza.

4.4 Kizárások a továbbításból

4.4.1. A Szolgáltatásból ki vannak zárva a következő csomagok, valamint az alábbiakban meghatározott tartalommal bíró csomagok. Az Ügyfélnek javasoljuk, hogy a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) ellenőrizze a Szolgáltatásból (szállításból) ki nem zárt Küldeményeket, árukat.)

(i)minden olyan Küldemény, amely nem felel meg az 4.3.1. pontban írt előírásoknak a csomagolás és címkézés vonatkozásában; összepántolt Küldemények, amelyek esetén két vagy több küldemény került összeállításra (pántolásra) és csak egy címkével látták el; Küldemények, amelyek meghaladják a 4.1.6. pontban írt súly- és mérethatárokat (*);

(ii)veszélyes-, gyúlékony és tűzveszélyes áruk (ideértve, de nem korlátozva a veszélyes hulladék; gyógyászati hulladék; injekciós tűk és fecskendők; lőfegyverek, lőszerek, robbanó anyagok, tűzijátékok; vegyszerek, savas, maró vagy irritációt okozó anyagok;

(iii)akkumulátorok (*);

(iv)dohánytermékek (*);

(v)művészeti alkotások; ékszerek (ideértve az órákat is) (*); nemesfémek (ideértve az arany és ezüsttárgyakat is); drágakövek, igazgyöngyök, üvegtárgyak és minden olyan tárgy, vagy annak egy része, amely üvegből készült; porcelánok; kerámiák vagy más hasonló termékek; antik tárgyak, szőnyegek, bundák és más értéktárgyak;

(vi)készpénz (bankjegyek és érmék), más érmék és bélyegek (*);

(vii)olyan okiratok, kártyák, amelyek készpénzre vagy termékekre válthatóak be (pl. csekkek, voucherek/utalványok; jóváírási értesítők; kötvények; részvények; valuta; belépőjegyek és szerencsejáték-jegyek);

(viii)Alkoholtartalmú italok, ideértve a borokat, söröket és égetett szeszes italokat is (*);

(ix)folyékony anyagok (*) és jég;

(xi)emberi vagy állati maradványok, testrészek, szervek; élő, vagy holt állatok (halak és madarak is), bármilyen élő organizmus (beleértve magokat, fákat és palántákat is) ; fagyasztott vagy romlandó ételek;

(xii)minden olyan áru, amelyek szállítása, behozatala a címzett ország jogszabályai alapján tiltottnak minősül;

(xiii)minden olyan áru, amely csak meghatározott, állandó hőmérsékleten szállítható;

(xiv)az olyan áruk, küldemények, amelyek tartalma, továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése a szállítás során érintett országok jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket sérti ; vagy külön engedélyt követel meg a Szolgáltató vagy valamely Franchise- jogbérlőtől; vagy valamilyen különleges engedélyhez kötött a szállítása (import vagy export-engedély);

(xv)tender-anyagok, szerződésekhez kapcsolódó előminősítési, vizsgálati, jogi átvilágítási anyagok, vizsgálatok másolati anyagai;

(xvi) minden olyan küldemény, amelynek értéke meghaladja az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott értékhatárt;

(xvii)sérült küldemény;

(xviii)küldeményenként az 520,- EUR-t, azaz ötszázhúsz eurót meghaladó értékű utalványok és belépőjegyek,

(xix)13.000,- EUR-t, azaz tizenháromezer eurónál nagyobb értékű egyéb árucikkek,

(xx)okmányok, vagyoni értékű javakat, ill. szolgáltatást megtestesítő tárgyak, személyes papírok, értékes levelek, régiségek, régészeti tárgyak, egyedi és különleges dísztárgyak, régi könyvek és iratok, festmények, pornográfia, tiltott narkotikum, tiltott gyógyszer,

(xxi)lőszer, robbanóanyagok, mérgező anyagok,

(xxii)az olyan csomagok, amelyek tartalma, továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése jogszabályban foglalt rendelkezéseket

sért,

(xxiii)fertőző, undort keltő, ill. olyan áruk, amelyeket speciális módon kell védeni, vagy kezelni.

(xxiii)olyan csomagok, amelyek személyeknek (tulajdonában vagy egészségében) vagy árukban kárt okozhatnak,

(xxiv)élelmiszerek,

(xxv)romlandó áruk (azaz minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami különleges bánásmód nélkül rövid időn - néhány napon - belül gyorsan megromlik vagy lebomlik és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága feltételezhető, mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására megsemmisülhet,

(xxvi)a Címzett postafiókjába kézbesítendő csomagok,

(xxvii)Személyes holmi, azaz minden olyan áru szállítása, melyről az ügyfél nem tud kereskedelmi számlát bemutatni. Ezek csak saját felelősségre adhatóak fel.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé (beleértve a gondatlanul okozott károkat is) a fent felsorolt áruk szállításáért, kivéve azt az esetet, ha a Szolgáltató és az Ügyfél arra jogosult szervezeti képviselői előzetesen írásban megállapodtak a fent felsorolt tilalommal érintett áruk szállításáról, és azok feltételeiről.

Veszélyes áruk szállítására kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél között előzetesen, írásban megkötött szerződés alapján kerülhet sor, azt követően, hogy a Szolgáltató megvizsgálta és elfogadta a szállítani kívánt veszélyes áruk természetét és úti célját.

Az Ügyfél felel azért, és köteles szavatolni, hogy a tartalom megfelelő csomagolása és címkézése mind a szállítás, kezelés, raktározás során érintett, mind a kézbesítési hely országa vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásainak megfelel.

4.4.2.Feltételesen szállítható csomagok (tárgyak) és azok feladási feltételei: Feltételesen szállíthatók az alábbi tárgyak:

- Minden olyan csomag, amely üveg-, porcelán-, kerámia-, vagy más olyan terméket tartalmaz, amely anyag-jellemzői miatt törékeny árunak számít kizárólag akkor szállítható, ha a DPD által meghatározott Tájékoztató és Minőségbiztosítási Tanúsítvánnyal ellátott csomagolásban kerül feladásra. A Tájékoztató és a Tanúsítvány az ÁSZF 3. és 4. számú Mellékletét képezi.

- Nem érintve a jelen (4.4) pontban felsorolt, továbbításból való kizárás eseteit, az 520,-EUR-t, azaz ötszázhúsz eurót meghaladó értékű Küldemények esetén a DPD dönt arról, hogy a Küldeményt lehet-e, és hogyan lehet kezelni, és milyen további szolgáltatások (pl. biztosítás) megléte szükséges a továbbításhoz. Fentiekre figyelemmel az Ügyfél köteles feltüntetni a Küldemény értékét, ha az az 520,- EUR-t, azaz ötszázhúsz eurót meghaladja.

4.4.3.A kizárások, és feltételes szállíthatóság körében a DPD-nek nincs ellenőrzési kötelezettsége. Az Ügyfél köteles ellenőrizni a Küldeményeknek a DPD számára továbbításra történő átadása előtt, hogy a Küldemények a jelen pont (4.4 pont) alapján nincsenek-e kizárva a továbbításból, vagy nem esnek a feltételesen szállítható csomagok körébe, és köteles a DPD-t erről értesíteni. Kétség felmerülése esetén az Ügyfélnek írásban, igazolt módon külön fel kell hívnia a DPD figyelmét a Küldemény tartalmára, és kérnie kell írásban a DPD általi döntést.

A DPD kizárja felelősségét azokért a Küldeményekért, amelyekről a feladást követően derül ki, hogy a szállításból kizárt, vagy feltételesen szállítható tartalommal rendelkeztek, de ezt sem a csomagcímke, sem külön írásbeli Ügyfél-nyilatkozat nem tartalmazta. Ügyfél külön írásos tájékoztatása esetén a DPD csak az Ügyfél saját felelőssége és kockázatvállalása mellett vállalja olyan kizárt Küldemény továbbítását, amelynek szállítását jogszabály nem tiltja. Ilyen esetekre a DPD javasolja biztosítás megkötését a Küldemény értékéig.

Az Ügyfél felelős azért, hogy a Küldemény tartalma megfelel a címkén, vagy egyébként írásban, előre közölt tartalomnak.

4.4.4.A DPD jogosult a folyamatos továbbítást megtagadni, ha a Küldemény átvétele után a Kézbesítésig kizárásra való ok jut a tudomására, vagy ha okkal feltételezhető, hogy a Küldemény a jelen pont értelmében a továbbításból ki van zárva. Ilyen esetekben a DPD-nek jogában áll, hogy amennyiben a helyzet indokolja - az Ügyfél tájékoztatása után - az ilyen Küldeményeket a fuvardíj és a visszaszállítási költségek megtérítése után az Ügyfélnek (Feladónak) visszaszállítsa, vagy átadja; ezek hiányában a 6.8. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával a Küldeményt értékesítse, vagy azokat a kockázat elkerülése céljából megsemmisítse.

4.4.5. A Küldemény(ek) Feladója (Ügyfél) hozzájárul ahhoz, hogy a DPD által szállított Küldemény(ek) biztonsági ellenőrzésen essenek keresztül, és ennek érdekében a Küldemény(ek) biztonsági okokból a szállítás közben kinyithatóak, és tartalmuk átvizsgálható legyen.

A Feladó (Ügyfél) kötelezettséget vállal arra, hogy a Küldemény(ek) szállításra vagy egyéb szolgáltatásra való előkészítése biztonságos helyen történik a Feladó (Ügyfél) által alkalmazott megbízható személyzettel. A Feladó (Ügyfél) kijelenti és kötelezettséget vállal arra is, hogy a Küldemény(ek) védve lesznek illetéktelen behatások ellen az előkészítés, a raktározás és a Küldemény(ek) szállításra, vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére történő átadását megelőzően.

5. A jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése

A jogviszony a DPD és az Ügyfél között az Általános Szerződési Feltételek szerinti Szolgáltatásokra a Küldemény DPD által történő felvételével jön létre. A Küldemény DPD által történő felvételének minősül, ha a DPD írásban elismeri a Küldemény átvételét. Az Ügyfél a Küldemény feladásakor, a feladásához használt csomagcímke kitöltésével elismeri, hogy ismeri és elfogadja a DPD hatályos Általános Szerződési Feltételeit.

A DPD jogosult megtagadni a szolgáltatási szerződés megkötését, ha

-a Küldemény nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.3 pontja szerinti definíciónak;

-a Szolgáltatás teljesítése jogszabály alapján szünetel vagy korlátozott;

-a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – átmenetileg nem állnak rendelkezésre;

-alapos okkal feltételezi a Postatv. 40. § (6) bekezdésének bármely pontjában foglaltak fennállását; vagy

-ha alapos oka van annak feltételezésére, hogy a csomag a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.4. pontja értelmében ki van zárva a Szolgáltatásból.

Amennyiben az Ügyfél bizonyítani kívánja a Postatv. 40. § (6) bekezdése fennállására vonatkozó feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a feltételezés alaptalannak bizonyul, a Küldemény ismételt csomagolása - és a csomagolással összefüggő felelősség - a DPD-t terheli.

A DPD mint postai szolgáltató köteles megtagadni a szerződés megkötését, ha

a)a szerződés teljesítése jogszabályba ütközik;

b)a postai küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;

c)a feltételesen szállítható postai küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak; vagy

d)a postai küldemény csomagolása nem felel meg a postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglalt előírásoknak.

A postai szolgáltatásból kizárt, vagy feltételesen szállítható küldemények körét a Kormány rendeletben állapítja meg.

Amennyiben a Postatv. 40. § (6) bekezdésben meghatározott tények valamelyike a szerződés megkötését követően jut a DPD tudomására, köteles a szolgáltatás teljesítését (vagy annak folytatását) megtagadni, és erről a feladót értesíteni. A postai küldeménynek a feladó részére történő visszaküldéséből vagy egyéb helyre történő kézbesítéséből és a hatósági intézkedésből származó többletköltségek a feladót terhelik.

A szolgáltatási szerződés a vállalt Szolgáltatás teljesítésével szűnik meg. A szolgáltatási szerződés akkor is megszűnik, ha a Küldemény a DPD-n kívül álló okokból nem kézbesíthető vagy az Ügyfélnek vissza nem küldhető; az Ügyfél a Küldemény visszaküldéséről lemond és annak megsemmisítése megengedett; vagy a Szolgáltatás díja nem került kiegyenlítésre.

A szolgáltatási szerződés megszűnik, ha az Ügyfél visszakéri a Küldeményét mielőtt az kézbesítésre került volna. Ebben az esetben a DPD költségeit a Feladónak meg kell térítenie.

6. A DPD technológiai folyamat-leírása

Az Ügyfelek a www.dpd.hu vagy a www.dpd.net internetes oldalon tájékozódhatnak a DPD Szolgáltatásairól.

6.1 A Küldemény azonosítása

Minden Küldemény csomagcímkével van ellátva, amely a DPD rendszerében a Küldemények beazonosítására, valamint a számlázás alapjául szolgál. A papíralapú, hagyományos csomagcímkék három (3) példányból állnak, a weblabeles címkék egy példányosak, adatait elektronikusan tárolja a DPD. Az első (1.), az eredeti példány a Küldeményre kerül, a második (2.) az Ügyfélnél marad, a harmadik (3.) példányt a futár igazolásként a nap végén a DPD részére leadja.

A normál és az utánvétes csomagcímkék színben, csomagszámukban és adataikban is különböznek egymástól. A csomagcímkét a futár viszi ki az Ügyfélhez. Ha az Ügyfél regisztrált partner, a szerződés megkötését követően a DPD csomagcímke tartományt állít ki az Ügyfél részére.

6.2 A Küldemény felvétele

A DPD az Ügyfél rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Küldemény feladásához szükséges.

A Küldemény felvétele előzetes (a feladást megelőző napon történő, telefonos vagy írásbeli) megrendelést követően a DPD futárai közreműködésével az Ügyfél telephelyén, illetve a DPD Ügyfélszolgálatán személyesen, munkanapokon délután öt (5) óráig történik. Csomagpont esetén e szabályok nem irányadóak.

Az Ügyfél kötelezettséget, és teljes felelősséget vállal azért, hogy olyan adatokat bocsát a DPD rendelkezésére, amely adatok vonatkozásában az adatok felhasználása sem az Ügyfél, sem érintett harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem sérti, és amely adatok és felhasználásuk vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik. Vonatkozik e rendelkezés különösen a Címzett vonalas és mobil telefonszámainak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására. A DPD a fenti rendelkezésekre tekintettel kizárja minden irányú felelősségét az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.

A DPD a Küldeményt csak abban az esetben veszi fel, ha azt az Ügyfél megfelelően lezárta és a lezárás megsértése nélkül a Küldemény tartalmához nem lehet hozzáférni. A DPD a küldemény átvételekor a csomagok megfelelőségét (csomagolás alkalmasságát, különös tekintettel a belső csomagolásra) nem ellenőrzi, de a feltűnően alkalmatlan csomagok felvételét visszautasíthatja.

Az Ügyfeleknek szóló, a Küldemények csomagolására vonatkozó ajánlatot az ÁSZF 11. számú Mellékletét képező Csomagolási segédlet tartalmazza, melynek hatályos szövege a DPD honlapján elérhető.

Az Ügyfél köteles gondoskodni a Küldemény címzéséről és megjelöléséről oly módon, hogy a címzés és más jelölés a Címzett egyszerű megtalálását lehetővé tegye.

Megfelelőnek kell tekinteni a postai küldemény címzését, amennyiben az az alábbi sorrendben, latin betűkkel, arab számokkal (szükség esetén római számmal) a következő adatokat tartalmazza:

a) a címzett (címzettek) neve, elnevezése;

b)a küldemény rendeltetési helye (a település neve);

c)közterületi cím (út, utca, egyéb közterület neve és a házszám), és ha van a közelebbi címadatokként a lépcsőház-, emelet-, ajtószám, ezek hiányában helyiség megjelölése,

(a közterületi cím és a közelebbi címadatok a továbbiakban együtt: címhely);

d)a címhely irányítószáma.

A feladható küldemények címzésében szereplő adatok elhelyezésének módját és a címzés egyéb tartalmi és formai követelményeit a DPD a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeiben határozza meg.

Az Ügyfél kötelessége, hogy a többször használt, illetve küldött Küldeményekről az összes korábbi csomagcímkét, matricát és más információt eltávolítsa, vagy azokat bármi egyéb módon olvashatatlanná tegye. Az Ügyfél felelős annak biztosításáért, hogy a szállítási dokumentumok hibamentesen, megfelelően csatolva legyenek.

Az Ügyfél a DPD által a rendelkezésére bocsátott csomagcímkét nem adhatja át harmadik személynek. Ha ezt a tilalmat megszegi, visel minden ebből eredő kockázatot.

6.3 A Küldemény továbbítása

A Küldemény a felvételt követően a legközelebbi depóba kerül, ahol szkennelik, lemérik és regisztrálják a rendszerben. A Küldemény egy vagy több elosztó központon keresztül, a Címzett irányítószáma alapján kerül továbbításra a Címzetthez. A DPD-nek átadást és szállítás megkezdését követően a DPD nem tudja biztosítani, hogy a Feladó a küldemény címzettnek történő kiszállítását, kézbesítését visszavonja.

Minden állomáson, ahol a Küldemény keresztülmegy, kap egy érkeztető szkent. Ezek az állomások megtekinthetők a DPD honlapján (www.dpd.hu). Az átvételt igazoló dokumentumokat a DPD jelszóval védi.

6.4 A kiszállítási idő

A DPD az Ügyfél által a csomagcímkén jelzett címre általában a szokásos szállítási ideje alatt juttatja el a Küldeményt. Szokásos időnek minősül az az időszak, amelyen belül a szolgáltató a szokásos módon szállítva, szokásos körülmények között elszállítja a Küldeményt a Címzetthez, hacsak nem lép fel valami speciális, vagy nem várt esemény a szállítási folyamat során. A Küldeményre vonatkozó szokásos időről, feladáskor az Ügyfél kérésére a DPD tájékoztatást ad.

Nem számít bele a kiszállítási késedelem időtartama a szállítási időtartamba, ha a Küldemény kézbesítése a Címzettnek vagy az Ügyfélnek felróható ok miatt (ideértve többek között, ha: a Címzett megtagadja a Küldemény átvételét, a Küldemény kézbesíthetetlen, a Címzett nem azonosítható, illetve nem lelhető fel, vagy a Címzett nem egyenlíti ki az értékutánvétes Küldemény díját) vagy a Címzett/Ügyfél kérésére nem történik meg a megadott időpontban.

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szállítási határidő nem garantált. A DPD a nem garantált kézbesítési idejű Küldemény esetén nem felel a késedelem miatti esetleges károkért.

6.5 Rendelkezés a Küldeménnyel

Ha az Ügyfél a Címzettet felhatalmazza a Küldeménnyel való rendelkezés jogával (különösen kézbesítési hely és idő meghatározása), és a Címzett él a DPD által felkínált átirányítási opcióval (opciókkal), akkor az Ügyfél / Feladó ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az ő utasítási jogai a kézbesítés körében megszűnnek. Ilyen esetekben ezek a jogok már az első kézbesítési kísérlet előtt átszállnak a Címzettre.

Figyelemmel arra, hogy a Küldemények automatikus, gépesített rendszerbe kerülnek a DPD-nek való átadást követően, ezért a DPD nem tudja biztosítani azt, hogy a Feladó a Címzettnek való kikézbesítést visszavonja, vagy ezt a DPD teljesítse.

A DPD az általa felvett postai küldeményt, amíg azt a címzettnek vagy más jogosult átvevőnek nem kézbesítették az ellenkező bizonyításáig a feladó tulajdonának tekinti. A DPD a postai küldemény címzetti tulajdonlásának bizonyításaként köteles elfogadni, ha a címzett rendelkezésére bocsátja a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által a jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a postai küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

6.6 A Küldemény kézbesítése

6.6.1A kézbesítés során a Postatv.-ben és a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet2) foglaltakat a DPD megfelelően alkalmazza.

6.6.2A DPD a Küldeményt a DPD és az Ügyfél eltérő megállapodásának hiányában a Címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő, az alkalmi átvevő és a közvetett kézbesítő (Rendelet2).

Ha személyes kézbesítést igénylő küldemény esetében a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítés megkísérlésekor nem tartózkodik a címen, a postai szolgáltató – értesítő hátrahagyása mellett – kézbesítési ponton való kézbesítéssel, vagy a Rendelet2 25. §

(1) bekezdés a), b), e), f) és g) pontjában meghatározott esetekben a feladó részére történő visszakézbesítéssel teljesítheti a postai szolgáltatási szerződést.

Ha a postacsomag kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a postai szolgáltató a küldemény átvételére – alkalmi átvevőként – jogosultnak tekintheti a címhely szerinti közvetlen szomszédot (szomszédos épület esetén 50 méteres távolságon belül a DPD belső gyakorlata alapján), abban az esetben, ha erről a feladó egyedi szerződésben, vagy az általános szerződési feltételek alapján külön így rendelkezett, és ehhez a címzett is hozzájárulását adta. A közvetlen szomszédnak történő kézbesítés megtörténtéről a postai szolgáltató a címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles. Nem kézbesíthető a közvetlen szomszédnak a sérült állapotban lévő postacsomag.

A könyvelt postai küldemény személyes átadásával egyenértékűnek minősül az az eset, amikor a feladó vagy a címzett és a DPD között létrejött szerződés alapján a DPD által létesített, a kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz útján történik a kézbesítés oly

módon, hogy az átvételi jogosultságot biztosító azonosító, a küldemény azonosítója és a kézbesítés pontos időpontja rögzítésre kerül.

6.6.3A DPD az átvételi jogosultság és a személyazonosság igazolása körében a vonatkozó jogszabályok szerinti okiratok érvényességét, hatályosságát nem vizsgálja, vizsgálhatja.

6.6.4Az Ügyfél utólagos rendelkezést tehet írásban a Küldemény címadatainak megfelelő módosításával a Küldeménynek kézbesítés céljából a szolgáltató részére történő átadásáig vagy kézbesíthetetlenség esetén előzetes értesítése alapján a Küldemény megsemmisítéséig. Az Ügyfél a Küldeményt a DPD felvevő postai szolgáltató helyéről történő továbbítás előtt visszakérheti, illetve a Küldemény címadatait módosíthatja. A DPD ebben az esetben jogosult az ebből eredő költségeinek a megtérítésének igénylésére. Az Ügyfél a Küldemény címadatait - a kézbesítés megkezdéséig - a Küldemény felvételi helyéről való továbbítás után is módosíthatja. A DPD a módosításért díjat számíthat fel.

Az Ügyfél felhatalmazza a Címzettet az alábbi opciók gyakorlásával:

?A Címzett Ügyfél által megadott címén (székhely / lakcím) történő újbóli kézbesítés egy másik napon;

?Címzett részére történő kézbesítés egy másik címen (országon belül);

?Meghatározott szomszéd részére történő kézbesítés;

?A Küldemény tárolása a DPD-nél (legfeljebb 15 napig).

6.6.5A kézbesítendő Küldemények adatairól a futár mindennap kiszállítási listát (POD, Proof of Delivery) készít vagy a DPD Futár egyéb technikai eszköz (MDU) útján rögzíti a kézbesítést. A Címzettnek ezen a kiszállítási listán vagy MDU-n kell igazolnia a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, - nem természetes személy Címzett esetében - a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a kiszállítási lista, MDU-eszközben rögzített aláírásával erősíti meg, a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton.

6.6.6Ha a Küldemény kézbesítése első alkalommal nem járt sikerrel, a DPD írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény a DPD depóba visszakerülve a hiba okát egyértelműen azonosító szkennelést kap. Ezt követően a DPD a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a Címzettnek még lehetősége nyílik arra, hogy a második írásbeli értesítő elhelyezése utáni hét (7) napon belül a DPD-vel telefonon megbeszéljen egy harmadik időpontot (véghatáridő), amikor átveheti a Küldeményt.

6.6.7Ha a 6.6.6 pontban írt véghatáridő letelik, a Küldemény visszakézbesítésre kerül az Ügyfélhez. Az Ügyfél a visszakézbesített Küldemény átvételét a kiszállítási listán / MDU-n köteles aláírásával igazolni. A visszakézbesítés költségeit a feladó viseli. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a DPD-n kívülálló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény vissza-kézbesíthetetlennek minősül.

6.6.8A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a DPD őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A DPD

a) a b) és c) pontban foglalt esetek kivételével a postai küldeményt a feladásától számított három hónap elteltéig őrizni köteles, ezt követően a küldeményt megsemmisítheti;

b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónapig őrizni köteles, azt követően felbonthatja;

c) a postai küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontban meghatározott időtartamú őrzése a postai szolgáltatótól nem várható el.

A felbontást követően a postai szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontását, értékesítését és megsemmisítését kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett kell végrehajtani. A bizottság tagjait a DPD-nek az alkalmazottai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői közül kell kijelölnie. A jegyzőkönyveket a postai szolgáltató a feladást követő egy évig köteles megőrizni. A Hatóság e jegyzőkönyvekbe bármikor betekinthet.

A DPD az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében általában felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

6.7 A Küldemény átvétele

A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a DPD-nek haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

A Küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az felismerhető - a Küldemény kézbesítésekor, illetve a Küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Az Ügyfél köteles a DPD-nek lehetővé tenni, hogy személyesen és fizikailag meggyőződjön a kár jellegéről és mértékéről. A részletes szabályok a 8. pontban olvashatóak.

6.8. A Küldemény felbontása

A DPD az általa továbbított Küldemény tartalmát csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. A DPD a nem zárt Küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja.

A DPD a zárt Küldeményt felbonthatja, ha

a)a Küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a Küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

b)veszély fennállásának elkerülése, elhárítása érdekében, amennyiben a (a kézbesíthetetlen, vagy az átvételt megtagadott) Küldemény tartalma a javakra, vagy személyekre ilyen veszéllyel járhat;

c)a 6.6.7 pontban meghatározott eset áll fenn;

d)az olyan Küldemény tartalmának, vagy értékének megállapítása érdekében, amely kézbesíthetetlennek minősült, vagy átvételét megtagadták és nem lehet visszaszállítani a Feladónak, és emiatt a Küldemény értékesítése, vagy megsemmisítése válik szükségessé;

e)Amennyiben a Küldemény kézbesítése/visszaküldése a Címzett vagy az Ügyfél kézbesítése címének, más adatának hiányossága, vagy egyéb hasonló okból vált lehetetlenné;

f). Ha az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérés ellenére sem látja el a DPD-t a megkért, szükséges információkkal 14 napon belül vámeljárás alá tartozó küldemények esetén, 7 napon belül minden más küldemény esetén. Ha az áru veszélyes, vagy romlandó,

vagy más hasonló körülmény áll fenn, a DPD azonnal felbonthatja a Küldeményt, az előzőekben meghatározott felhívási idő előtt is.

6.9. A Küldemény tartalmának értékesítése, a Küldemény megsemmisítése

A 6.8-ban meghatározottakra is figyelemmel, amennyiben a Küldemény nem juttatható vissza az Ügyfélnek (annak ellenére sem, hogy a Küldemény felbontásra került), a DPD-t megilleti a jog, hogy a Küldemény tartalmát értékesítse. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy aránytalan költséggel járna, a DPD-t megilleti a jog, hogy a Küldemény tartalmát megsemmisítse, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok egyéb eljárást tesznek kötelezővé.

A Küldemény (tartalma) értékesítése / megsemmisítése előtt a Feladót, az általa megjelölt értesítési címen a DPD-nek kötelessége értesíteni az értékesítésről / megsemmisítésről. Amennyiben az értesítés közlésétől számított 8 napon belül a Feladó az értékesítés / megsemmisítés ellen nem tiltakozik, úgy DPD jogosult az értékesítést / megsemmisítést lefolytatni. Az értékesítést / megsemmisítés során és azt követően a DPD köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket (jegyzőkönyvezés, elszámolás, letét) megtenni.

7. Díjfizetés

A DPD Szolgáltatásait az Ügyfél díj ellenében veheti igénybe. A díj mértéke a Küldemény súlyától és a célországtól függ. A Küldemény súlya a DPD hitelesített automata mérlegén megállapított súly.

Eltérő megállapodás hiányában a DPD – feladás napján érvényes - árjegyzéke (díjszabása) szerinti szolgáltatási díjak a mértékadók. A hatályos díjszabás, valamint a kedvezményekre és bérmentesítésre vonatkozó rendelkezések a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezik.

A Szolgáltatások díjának változásáról DPD az Ügyfeleket a változást megelőzően az Ügyfélszolgálaton és az internetes honlapján történő közzététellel a változás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal tájékoztatja.

A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése eseti megbízás esetén a Küldemény felvételekor készpénzben esedékes.

Írásbeli egyedi megállapodás esetén a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időközönként, a számla kiállítását követően az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő. Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a késedelem időtartamára évi 15%-os késedelmi kamatnak megfelelő kamat, behajtási költségátalány megfizetésére és minden, a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költség viselésére köteles. Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a DPD fenntartja a jogot, hogy visszamenőlegesen visszavonja az írásbeli egyedi megállapodás szerinti esetleges kedvezményeket. Ha az Ügyfél nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltatás teljesítésének azonnali megszakítását vonhatja maga után.

A DPD jogosult egynemű és lejárt követeléseit az Ügyfél igényeivel szemben beszámítani, és jogosult a hatályos jogszabályok szerint visszatartási, és zálogjogot érvényesíteni.

Amennyiben az Ügyfél és a DPD erről külön megállapodik, az Ügyfél nem jogosult a DPD-vel szemben fennálló lejárt követeléseit beszámítani tartozásába, továbbá az Ügyfél nem jogosult semmilyen visszatartási jogot érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan követelésekre, amelyekre vonatkozóan jogerős bírósági határozat született, vagy amelyek indokoltságát a DPD elismerte.

A DPD szolgáltatási díjai nem tartalmazzák utánvétkezelés esetén az átutaláshoz kapcsolódó költségeket (pl. tranzakciós illeték), azokat az Ügyfél viseli.

A DPD által az Ügyfél felé ajánlott levélként, vagy fax útján közölt írásbeli felszólítás a DPD követelésének elévülését megszakítja.

8. A DPD felelőssége, kártérítési szabályok, panaszbejelentés

8.1. A DPD felelőssége, általános kártérítési szabályok

8.1.1.A postai szolgáltatónak a postai küldemény megsemmisülése, részleges vagy teljes elveszése, megsérülése, továbbá időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítése következtében a feladóval, az 50. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a címzettel vagy harmadik személlyel, valamint utánküldés-szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén a címzettel szemben fennálló kártérítési felelősségére a Postatv. 44., valamint a 45–52. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

8.1.2.A DPD és a feladó vagy a címzett megállapodása hiányában a DPD postai szolgáltatás nyújtásából eredő kártérítési felelősségére a postai küldemény megsemmisüléséből, részleges vagy teljes elveszéséből, megsérüléséből, továbbá az időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítéséből, valamint az utánküldés-szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítéséből eredő kár kivételével a Ptk. szabályai az irányadók azzal, hogy a postai szolgáltató a feladó vagy az 50. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a címzett vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt vagyoni előny kivételével. A felmerült követelések 6 hónap alatt elévülnek. A postai szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem.

8.1.3.Ezen túlmenően kizárt a DPD felelőssége, ha a kár használt csomagoló eszközökben keletkezett; továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.4 pontja szerint a Szolgáltatásból kizárt csomagok elveszéséért vagy megsérüléséért; vagy ha az Ügyfél nem tájékoztatja a DPD-t a 4.4 pontnak megfelelően arról, hogy a Küldemények a továbbításból ki vannak zárva, és a DPD-nek ezt nem áll módjában megállapítani.

8.1.4.Amennyiben a DPD és az Ügyfél között borszállításra (Wein Logistik) jön létre futárpostai szerződés, és ún. minőség- tanúsítással nem rendelkező csomagolási termékekkel történik a csomagolás és feladás, a DPD kizárja a felelősségét a beltartalomban történt sérülés esetére, amelyet az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével tudomásul vesz.

Térítés ellenében a borosüveg küldeményeihez szállításra alkalmas dobozokat ajánl az Ügyfél részére a DPD, amelyek magasabb fokú védelmet nyújthatnak a szállítás során esetlegesen jelentkező mechanikai behatásokkal szemben. Garanciát azonban a DPD ezen termékekre, és az így csomagolt küldemények belső sérülésmentes szállítására sem vállal.

8.1.5.Az Ügyfél a jogszabályban előírtak mellett teljes mértékben felelős a saját maga vagy alvállalkozója által okozott minden olyan kárért, mely a továbbításból kizárt küldemények feladása révén a DPD, vagy alvállalkozója dolgaiban, vagy fuvareszközeiben, vagy más a DPD-nek átadott küldeményben keletkezik, valamint minden ezzel kapcsolatos személyi sérülésért és egyéb költségekért.

8.1.6.A DPD nem felel a Küldeményben az annak felvétele és kiszolgáltatása között keletkezett kárért akkor, ha a kárt a következők okozták:

az Ügyfél, alvállalkozója, a Címzett vagy a Küldeményben lévő áru tulajdonosa eljárása, vagy mulasztása, a Küldemény természete, vagy hiányossága,

a hiányos, nem megfelelő, vagy egyébként elégtelen csomagolás,

a csomagcímke, vagy más kezelési jelek pontos beazonosításra alkalmatlansága, vagy a többletmegjelölések félrevezető volta, a több csomagból álló kombinált küldemény egy azonosító címkével ellátása,

a Küldemény több azonosító címkével megjelölése,

az Ügyfél által adott nem teljes, nem pontos, vagy félrevezető információ a Küldemény tartalmára, értékére vagy természetére vonatkozóan.

8.1.7.A DPD nem felel a személyes átadással kézbesítendő postai küldemény sikertelen kézbesítéséért, valamint időgarantált szolgáltatás késedelmes vagy nem teljesítéséért, ha ezek oka az, hogy a címzett a címhez való biztonságos eljutás lehetőségét a postai szolgáltató számára nem biztosította.

A megsemmisült vagy a teljes egészében elveszett postai küldemény esetében késedelem címén kártérítési igény nem érvényesíthető. Amennyiben a DPD a postai küldeményt arra nem jogosult átvevő részére tévesen kézbesítette, és a jogosult átvevő részére történő szerződésszerű teljesítés a téves kézbesítés felismerésétől számított 30 napon belül lehetetlen, az ebből eredő kár megtérítésére a küldemény elveszésére vonatkozó szabályok irányadók.

8.1.8.A DPD – a Postatv. 44. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével – felelős azért a kárért, amely a postai küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a feladó részére történt visszakézbesítéséig terjedő időben a postai küldemény megsemmisüléséből, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve ha a kárt

a) a DPD működési körén kívül eső elháríthatatlan ok,

b) a postai küldemény belső tulajdonsága vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, illetve c) a küldemény sérülését vagy megsemmisülését más postai küldemény okozta.

A DPD-nek kell bizonyítania a csomagolás hiányosságát, továbbá azt, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy

– a DPD szerződésszerű magatartása ellenére – a károsulton kívüli harmadik személy postai küldeménye okozta.

A feladónak kell bizonyítania, hogy a kár nem a postai küldemény belső tulajdonságának a következménye, és nem a csomagolás hiányossága miatt állt elő.

A DPD-t nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai küldemény külső csomagolása sérül meg.

8.1.9.A DPD-t nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.

8.1.9.1 Ha a könyvelt postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész vagy megsérül, a DPD kártérítési átalányt köteles fizetni az alábbiak szerint:

a) megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse,

b) részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik a kártérítési átalány a) pontban meghatározott teljes összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a postai küldemény teljes értékéhez.

8.1.9.2 A 8.1.9.1 pontban meghatározott esetben a DPD köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

8.1.9.3 Ha belföldi forgalomban a könyvelt postai küldemény kézbesítése – vagy annak megkísérlése – a feladástól számított tizenöt napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában az ellenkező bizonyításáig a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8.1.9.4 Ha a 8.1.9.3 alapján elveszettnek tekintett postai küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A még ki nem fizetett kártérítési átalányt és a vissza nem fizetett szolgáltatási díjat nem kell kifizetni, a már kifizetett kártérítési átalányt és a visszafizetett szolgáltatási díjat azonban kézbesítés esetében sem kell a DPD részére visszafizetni.

8.1.9.5 Az értéknyilvánítással feladott küldemények esetén az értéknyilvánítás legmagasabb összege 520,- EUR. Ezen érték felett a Feladó felülbiztosítást köthet.

Ha a postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben nem rendelkezik a (2) bekezdés szerint, vagy ha a feladó az értéknyilvánításban megjelölt összegként a tényleges kereskedelmi értéknél magasabb összeget tüntetett fel, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeg helyett a postai küldemény tartalmának tényleges kereskedelmi értékét, ha az értéknyilvánításban megjelölt összeg alacsonyabb a tényleges kereskedelmi értéknél, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeget kell a kártérítési átalány számítása során alapul venni.

8.1.9.6 Ha az értéknyilvánítás-szolgáltatással feladott (a továbbiakban: értéknyilvánított) postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül, a postai szolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint köteles kártérítési átalányt fizetni:

a) a postai küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege az értéknyilvánításban megjelölt érték összege, de legfeljebb 520,- EUR,

b) a postai küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik az értéknyilvánításban megjelölt érték (legfeljebb 520,- EUR) összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.

8.1.9.7 A DPD az 520,- Eurónál magasabb értékű Küldemények esetén csak akkor köteles a megbízást elvállalni, ha a Feladó igazolta, hogy a Küldemény(ek)re (a Küldemény(ek) teljes értékére) felülbiztosítást, vagy kiegészítő biztosítást kötött, vagy írásban nyilatkozott arról, hogy a Küldemény szállítása kapcsán felmerülő (pl. sérülésből, elvesztésből) kárigényét 520,- Euróban limitálja, figyelemmel a postai szolgáltatás alacsony díjszabására.

8.1.9.8 A nem időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért a DPD kártérítési felelősséggel nem tartozik.

8.1.9.9 Az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért vagy a kézbesítés késedelmes megkísérléséért a DPD kártérítési átalányt köteles fizetni. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

8.1.9.10 Nem terheli a DPD-t az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha a) a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,

b) a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,

c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a polgári törvénykönyv alapján mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

8.1.9.11 A DPD kizárja a felelősségét az elektronikus vagy távközlési úton vállalt értesítések elmaradásáért, vagy azokból eredő károkért, amennyiben az(ok) a DPD-nek fel nem róható okból következik / következnek be (így különösen rendszer-leállás, vis maior).

8.1.10 A kártérítés különös esetei

8.1.10.1Amennyiben a postai szolgáltatási szerződés teljesítése során a DPD kártérítési felelőssége több jogcímen is felmerül, a postai szolgáltató által kártérítésként megfizetendő összeg a Postatv. 46. §-ban, a 47. §-ban vagy a 48. §-ban meghatározott kártérítési átalány közül a legnagyobb összege erejéig terjedhet.

8.1.10.2Az utánküldés-szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő kártérítési átalány a szolgáltatás díjának kétszerese. Ha a díj időtartam-alapú, a kártérítési átalány alapját a legrövidebb fizethető időtartamra vonatkozó díj képezi.

8.2 A kártérítési igény érvényesítése

8.2.1.A kártérítési igény érvényesítésére – az alábbi kivételekkel – a feladó jogosult.

8.2.2.A címzett – a Pt. 44. § (4) bekezdés esetében is – kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha a) a postai küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, vagy

b) a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó írásban a címzettre engedményezte, vagy

c) a Pt. 41. § (5) bekezdésben meghatározottak alapján a postai küldeményt a címzett tulajdonának kell tekinteni.

A feladón és címzetten kívüli harmadik személy kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha az ezzel kapcsolatos követelést a kártérítésre jogosult írásban engedményezte javára.

8.2.3.Sem a címzett, sem engedményezésnél a harmadik személy nem érvényesíthet a feladót megillető kártérítésnél magasabb összegű kártérítési igényt.

8.2.4.A postai küldemény részleges elveszését vagy megsérülését – ha az felismerhető – a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a kézbesítést ellátó DPD-hez írásban bejelenteni vagy azt a DPD-nél írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

8.2.5.A jogosult az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítése címén kártérítési igényét a postai szolgáltatóhoz a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

8.2.6.A jogosult a postai küldemény elveszése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényét – az alábbi pontban írt kivétellel – a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően 6 hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be a postai szolgáltatónak.

8.2.7.Ha a postai küldemény elveszésének vagy megsemmisülésének a ténye panaszkezelés keretében jut a DPD tudomására, és a panaszra adott – az elveszés vagy a megsemmisülés tényét megállapító – szolgáltatói válasz megérkezésekor a 8.11.6 pontban megállapított igényérvényesítési határidőből harminc napnál már kevesebb van hátra, a határidő a válasz megérkezését követő harminc napig meghosszabbodik.

8.2.8.A DPD a jogosult bejelentésére vagy kártérítési igényére harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Válaszában a DPD

a)tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról,

b)megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról, vagy

c)amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja, tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés- érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

8.2.9. Ha a jogosult az (1)–(4) bekezdésben meghatározott jelzését, bejelentését vagy igényét az ott meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a DPD felé, és kártérítési igényét a DPD vitatta vagy azt a megalapozottságát megállapító, (5) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás átvételétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

8.2.10. A jogosult kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint az igény érvényesítésének módját a DPD az általános szerződési feltételeiben köteles rögzíteni.

8.3 A postai küldemény által okozott kár

A postai küldemény által a DPD-nek vagy – szerződésen kívül – harmadik személynek okozott kár feladó által történő megtérítésére a polgári törvénykönyv általános szabályait kell alkalmazni.

8.4. Panaszbejelentés, kárügyintézés speciális szabályai

8.4.1.Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a DPD által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. A Postatv. 51. §- ban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.

8.4.2.Panasz előterjesztésére a DPD felé az Ügyfél/Címzett jogosult, illetve azok meghatalmazottai.

8.4.3.A panaszt a DPD felé szóban (a szóbeli bejelentésről a telefonáló egyidejű tájékoztatása mellett a Szolgáltató jegyzőkönyvet készít a telefonbeszélgetés során), vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) kell bejelenteni a következők megjelölésével:

a Küldemény felvételének időpontja;

a Küldemény csomagcímkéjén szereplő csomagszámot;

az igényérvényesítő (Ügyfél/Címzett) adatai (név, székhely/lakcím, azonosítószám - csomagszám, referenciaszám -, adószám, esetlegesen bankszámlaszám) és cégszerű, ill. sajátkezű aláírása), vagy fax-szám, vagy e-mail cím, vagy levelezési cím, melyre a Szolgáltató írásos válaszát megküldheti;

a panasz leírása, Küldemény vagy a Szolgáltatás esetleges hibájának és a hiba feltehető okának megjelölése és leírása; és a kár megjelölése, leírása és a kártérítési igény mértékének meghatározása.

8.4.4.A panaszhoz, kárügyintézéshez csatolni kell a panasz megalapozottságának, a kárigény ellenőrzését lehetővé tevő dokumentumokat, így például a Küldemény tartalmáról szóló okmányt (szállítólevél, beszerzési számla, fénykép-felvételek, stb.), a Küldemény megszerzését és beszerzési árát, esetleg termelési költségeit igazoló okmányt, a futárral közösen felvett jegyzőkönyvet, indokolt esetben a kár meghatározásához szükséges szakértői nyilatkozatot.

8.4.5.Amennyiben a kárigényt a DPD megalapozottnak találja, a DPD az elfogadott kár kifizetéséhez az általa rendszeresített nyomtatványokat megküldi az Ügyfélnek, amelyeket az Ügyfélnek megfelelően kitöltve és aláírva vissza kell juttatnia a DPD-hez. Az igazolt és DPD által elfogadott kár kifizetésének feltétele e nyomtatványok megfelelő kitöltése és aláírása és megküldése a DPD-nek. Ennek elmaradása a DPD szerződésszegését kizárja.

8.4.6.A DPD-nek minden postai szolgáltató-helyen lehetőséget kell biztosítani a felhasználói bejelentések, panaszok megtételére szóban vagy írásban.

8.4.7.Panasz a postai küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül tehető.

8.4.8.A DPD köteles a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében megvizsgálni és a panaszokról, kezelésük módjáról nyilvántartást vezetni. A panaszkezelés felhasználókat érintő szabályait a szolgáltató általános szerződési feltételeiben köteles közzétenni.

A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások esetén a szolgáltatónak a panasz beérkezésétől számított harminc nap áll rendelkezésre. A belföldi szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

A DPD a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul köteles a panaszost írásban tájékoztatni. Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a DPD a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell.

8.4.9.A panaszokról, a panaszok számáról és kezelésük módjáról a DPD köteles évente egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig – az erről vezetett nyilvántartásokról készített szolgáltatói adatszolgáltatás megküldésével – a Hatóságnak (NMHH) beszámolni és a beszámolót honlapjukon közzétenni.

8.4.10.A panasz írásbeliségével kapcsolatosan az Fgytv. 17/C. §-ában foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

9. Biztosítás – felülbiztosítás

Minden értéknyilvánítással feladott Küldeményre kiterjed a DPD biztosítása. A DPD biztosítása kiterjed az értéknyilvánítással feladott Küldemény és csomagolásának a biztosítási feltételek szerinti értékére, valamint a szállítási költségekre összesen 520,- EUR, azaz ötszázhúsz eurónak megfelelő összegig, amennyiben a DPD felelőssége megállapítható az Ügyfél értéknyilvánítással feladott Küldeményében bekövetkezett káraiért.

A DPD biztosításának kedvezményezettje kizárólag az Ügyfél / Címzett, ebből fakadó igények nem engedményezhetők harmadik személyre.

Amennyiben az értéknyilvánítással feladott Küldemény értéke meghaladja az 520,- EUR, azaz ötszázhúsz eurónak megfelelő összeget, lehetősége van az Ügyfélnek az értéknyilvánítással feladott Küldeményét felülbiztosítani (Küldeményenként legfeljebb 13.000,- EUR- ig azaz tizenháromezer euróig) megfelelő térítés ellenében az alábbi kivétellel: Amennyiben a szállítandó, értéknyilvánítással feladott Küldemény garanciális javítás céljából kerül feladásra, úgy a DPD-nek nem áll módjában felülbiztosítani a Küldeményt. Ilyen esetben a Feladó más biztosítónál köthet külön biztosítást.

A magasabb biztosítás az Ügyfél döntésétől függően megköthető az értéknyilvánítással feladott Küldemény egészére, vagy egy részére is. Ebben a szolgáltatási szerződés megkötésekor, de legkésőbb a Küldemény továbbításra történő átvételekor kell írásban megegyezni. A más biztosítással fedezett Küldemények kizárásra kerülnek a DPD biztosításából. Felülbiztosítási szolgáltatásunk kizárólag szerződött partnereink részére áll rendelkezésre.

10. Adatkezelés

A DPD az ügyfelek szolgáltatás keretén belül megismert adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint és feltételek mellett adhatja át Hatóságoknak / harmadik személyeknek.

11. Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás nyújtásakor hatályos Postatv., a végrehajtási rendeletei, az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos szövegét a DPD Ügyfélszolgálatán és a DPD nemzetközi hálózatának központi honlapján (www.dpd.hu és www.dpd.net) az Ügyfelei számára hozzáférhetővé teszi. A jelen Általános Szerződési Feltételek esetleges módosítását a DPD a változás alkalmazásának tervezett kezdőnapját megelőzően legalább tizenöt (15) nappal nyilvánosságra hozza és a fenti módon ugyancsak hozzáférhetővé teszi, valamint a Hatóság felé bejelenti.

12. Jogviták

Jogvita esetén a felek megkísérlik a békés úton való megegyezést, ennek sikertelensége esetére, jogvitájukra a szerződés megkötésének helye szerinti bíróság is illetékes, és ha a hatályos jogszabályok azt lehetővé teszik, hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

13. AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A fogyasztó (Ptk. 8. § 1. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) és a vállalkozás / DPD közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet3) alapján a DPD és a természetes személy fogyasztó közötti, üzlethelyiségen kívül és távollevők között létrejött futárpostai szerződésekre az alábbi szabályokat / tájékoztatást is megfelelően alkalmazni kell:

A DPD az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően világosan és közérthető módon tájékoztatja a fogyasztókat az alábbiakról (az ÁSZF és mellékletei) rendelkezésre bocsátásával:

a)a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben (lásd jelen ÁSZF);

b)a vállalkozás nevéről (lásd jelen ÁSZF);

c)a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár (lásd jelen ÁSZF);

d)a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér (lásd jelen ÁSZF);

e)a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel (lásd jelen ÁSZF melléklete);

f)határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;

g)a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül (díjmentes);

h)a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról (lásd jelen ÁSZF);

i)a Rendelet3 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a nyilatkozat-mintáról (a felmondási határidőn (14 nap) belül a Küldemény átadásával az Ügyfél hozzájárul a DPD szolgáltatása teljesítésének megkezdéséhez, és ahhoz hogy a Rendelet3 alapján gyakorolt felmondás esetén a DPD a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget kiszámlázza. A DPD visszatéríti a Megbízó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Felek elfogadják – a DPD tájékoztatását követően – hogy a Küldemény futárpostai szolgáltatásra történő átadását követően a Küldemény automatikus csomagtovábbítási rendszerbe kerül, ezért a Küldemény Címzetthez történő továbbítását a DPD nem tudja megállítani);

k)arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a Rendelet3 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;

l)arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát (a felmondási határidőn (14 nap) belül a Küldemény átadásával az Ügyfél hozzájárul a DPD szolgáltatása teljesítésének megkezdéséhez, és ahhoz hogy a Rendelet3 alapján gyakorolt felmondás esetén a DPD a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget kiszámlázza. A DPD visszatéríti a Megbízó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Felek elfogadják – a DPD tájékoztatását követően – hogy a Küldemény futárpostai szolgáltatásra történő átadását követően a Küldemény automatikus csomagtovábbítási rendszerbe kerül, ezért a Küldemény Címzetthez történő továbbítását a DPD nem tudja megállítani);

o)arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról (nincs);

p)határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről (lásd jelen ÁSZF);

q)a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;

r)a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról (lásd jelen ÁSZF);

s)a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről (nincs);

t)a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

u)a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

v)a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról (lásd jelen ÁSZF);

w)a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. (A természetes személy Ügyfél (Ptk. szerinti fogyasztó) jogvita esetén fordulhat továbbá a Budapesti Békéltető Testülethez is, azzal, hogy a DPD vonatkozásában kötelező döntést a testület csak alávetés esetén hozhat.

A Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).

14. Adatvédelem

A DPD Ügyfelekkel kapcsolatos adatvédelmi szabályait az ÁSZF 10. számú Mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, melynek hatályos szövege a DPD honlapján elérhető.

15. Vegyes rendelkezések

A Felek egyedi esetekre vonatkozó külön - írásbeli - megállapodásban eltérhetnek mind a Rendelet rendelkezéseitől, mind pedig a jelen Általános Szerződési Feltételektől foglaltaktól. Sem a Felek külön megállapodása, sem pedig a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmazhatnak azonban olyan rendelkezést, amely a DPD, az Ügyfél, a Címzett, illetve harmadik személyek életét, egészségét vagy testi épségét, továbbá a Küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát veszélyezteti.

A Felek kizárólag írásban térhetnek el a jelen Általános Szerződési Feltételektől. Ettől az írásbeli formát kikötő követelménytől nem lehet szóban eltekinteni.

Az Ügyfél kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt.

A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége, vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazását.

Budapest, 2016.06.13.

DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság