General Terms and Conditions of the Service Provider for the “CLASSIC EUROPE and “CLASSIC SHOP” Services in Selected Countries (updated and in force as of 01/07/2016)

A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a „Kiválasztott országok”-ra Európán belül nemzetközi „CLASSIC EUROPE” és „CLASSIC SHOP” szolgáltatásokra 2016.07.01-i hatálybalépéssel.

1. Principles

1.1 Scope of application

These Conditions govern the contractual relationships between the Customer and the Service Provider and apply to the Services designated as “CLASSIC EUROPE”, and “CLASSIC SHOP” and involving the cross-border shipment from the territory of one of the Selected Countries to the territory of one or more of the Delivery Country. They shall come into effect on 11/01/2017].

No agent or employee of the Service Provider is permitted to alter or vary these Conditions in any way unless expressly authorized to do so by an executive director of the Service Provider.

Attention of the Customer is drawn:

- to the fact that a Contract governed by these Conditions shall only be concluded with a Customer as defined below. Consumers are expressly excluded from the benefit of these Conditions.

- to Sections 8 and 9 which limit the liability of the Service Provider, its employees and agents in certain circumstances.

The Service Provider reserves its right to unilaterally and without notice modify or supplement the Services and these Conditions. These conditions may be printed on the Transportation Document, but the Service Provider shall only be bound by the updated electronic version of these Conditions available on the website of the Service Provider, under the relevant provisions applicable to the “CLASSIC EUROPE” and “CLASSIC SHOP” Services, at [www.dpd.com], the link to which the Customer is invited to refer before signing any Transportation Document for any Parcel.

1.2 Language versions

These Conditions have been drawn up in English and in the official language of the country from where the Customer has shipped the Parcel (hereafter “Local Language”), as indicated on the Service Provider website at www.dpd.com. In the event of inconsistencies, the Local Language version shall be deemed to be authoritative.

1. Alapelvek

1.1. Alkalmazási terület, az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatot szabályozza, és kiterjed valamennyi, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató „CLASSIC EUROPE”, „CLASSIC SHOP” néven nyújt és határon átnyúló küldemény-szállításként nyújt a

„Meghatározott országok”-ból történő szállításként a Címzett Országokba. Az ÁSZF 2017.01.11-től hatályos.

A Szolgáltató egyetlen alkalmazottja vagy ügynöke sem jogosult semmilyen módon eltérni vagy módosítani jelen ÁSZF rendelkezéseit, feltételeit, kivéve ha erre a Szolgáltató ügyvezető igazgatója kifejezetten felhatalmazta.

Az Ügyfelet Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a következőkről:

- A jelen ÁSZF alapján Szerződés kizárólag az alábbiak szerint meghatározott Ügyféllel kerülhet megkötésre. Fogyasztók kifejezetten kizárásra kerülnek jelen ÁSZF alkalmazása alól.

- A jelen ÁSZF 8. és 9. pontjában meghatározott, Szolgáltató, alkalmazottai és ügynökei javára kikötött felelősségkorlátozásról (meghatározott feltételek mellett).

A Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú és előzetes értesítés nélküli módosításához. Az ilyen feltételek közölhetőek a Szállítási dokumentációra nyomtatva, de a Szolgáltató kizárólag az aktualizált (módosított), weboldalán (www.dpd.com) közzétett ÁSZF („CLASSIC EUROPE” és

„CLASSIC SHOP” szolgáltatás néven elérhető elektronikus verziójához van kötve, amely link közlésre kerül az Ügyfél felé, mielőtt bármilyen, Küldeményhez kapcsolódó Szállítási dokumentációt aláírna.

1.2. Az ÁSZF hivatalos nyelve

Jelen ÁSZF angol nyelven és annak az országnak a hivatalos nyelvén készült, amelyben az Ügyfél a Küldeményt feladta (továbbiakban: „helyi nyelv”) közzétéve a Szolgáltató weboldalán (www.dpd.com). Bármilyen ellentmondás esetén a helyi nyelv az irányadó és alkalmazandó.

2. Definitions and Interpretation

2.1 Definitions

In these Conditions the following expressions shall have the meaning hereby respectively assigned to them:

“CLASSIC EUROPE” shall mean the Service to a Delivery Address, also called by the Service Provider in the following Selected Countries into brackets: CLASSIC (ES) DPD CLASSIC (BE, HR, CZ, EE, DE, LT, LV, LU, NL, PL, SK, CH, UK),

DPD Classic Europe (HU, FR), DPD Classic International (RO), DPD Classic – Europe by Road (IE), Chrono Classic (FR, PT), or DPD Private (CZ).

“CLASSIC SHOP” shall mean the Service to a Pickup Parcel Shop, also called by the Service Provider in the following Selected Countries into brackets: Chrono Relais Europe (FR), 2SHOP (ES, LU, BE, NL), Pickup Pakipood (EE), DPD

relais (FR), Parcelshop Delivery (DE), Pickup Paku Bode (LV), or Pickup siuntų taųkas (LT).

2. Meghatározások és értelmezési elvek

2.1 Meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek esetében az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

„CLASSIC EUROPE” – jelenti a következő elnevezésű, Címzett címére történő szolgáltatásokat, amelyek az alábbi neveken is ismertek (zárójelben az adott ország betűjelzése): CLASSIC (ES) DPD CLASSIC (BE, HR, CZ, EE, DE, LT, LV, LU, NL, PL, SK, CH, UK), DPD Classic Europe (HU,

FR), DPD Classic International (RO), DPD Classic – Europe by Road (IE), Chrono Classic (FR, PT), or DPD Private (CZ).

„CLASSIC SHOP” - jelenti a csomagfelvételi pontba irányuló szolgáltatásokat amelyek a következő elnevezések alatt is ismertek (zárójelben az adott ország betűjelzése): Chrono Relais Europe (FR), 2SHOP (ES, LU, BE, NL), Pickup Pakipood (EE), DPD relais (FR), Parcelshop Delivery (DE), Pickup Paku Bode (LV), or Pickup siuntų taųkas (LT).


“CMR” means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road of May 1956 Geneva as amended by the Protocol of July 5th 1978 Geneva and the Protocol of 2008 Geneva.

"Commodity Code" means the product specific code used to classify the goods comprised in any Parcel for import and export duty.

"Conditions" shall mean these General Terms and Conditions of the Service Provider for the “CLASSIC EUROPE and “CLASSIC SHOP” Services for the Selected Countries which term shall also include those agreements, laws and conventions expressly referred to herein and as updated by the Service Provider from time to time.

"Consignee" or “Recipient” means the person to whom the Parcel is addressed and whose name is mentioned as Consignee or Recipient on the Transportation Document.

"Contract" means the forwarding agency contract extending as the case may be to other services between the Customer and the Service Provider into which these Conditions shall be deemed to be incorporated.

"Customer" or “Sender” means any person natural or legal (including a firm or a company) acting within the scope of a professional or business activity, excluding any consumer that enters into a Contract with the Service Provider irrespective of whatever scheme whereby the Parcel is sent by any person acting on behalf of the Customer.

“Delivery Address” means the place of delivery indicated by the Customer or the Consignee.

“Delivery Conditions” means the conditions of delivery applicable to the Parcel as specified in Appendix 2 of these Conditions and as available and precisely described on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com, which may differ from one Delivery Country to the others.

“Delivery Countries” means the countries in which the Parcel can be delivered as listed in Appendix 2.

“Delivery Service Provider” means the DPD Network Member in charge of the delivery in the Delivery Country.

“Different Address” means an alternative address indicated by the Consignee as Inflight Option for the CLASSIC EUROPE Service where a duly authorized Recipient can be found by the Delivery Service Provider and where the Delivery Service Provider can attempt to deliver the Parcel and as specified in the Delivery Conditions of the Delivery Service Provider indicated on the website at www.dpd.com.

“DPD Network Member” means a company part of the DPD Network as well as its respective employees and agents and independent contractors.

“DPD Network” means one of the following companies: DPD GmbH and Co KG, franchisees and cooperation partners of DPD GmbH and Co KG, GeoPost SA, their subsidiaries and branches, as the case may be acting through agents and independent contractors.

"ESCD" means an electronic signature capture device which is capable of receiving, storing and transmitting Customer information, including signatures.

“EEA” means the European Economic Area and its member

„CMR” – jelenti a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezményt (módosítva 1978. július 05-én 2008-ban Genfben).

„Áru kód” – a Küldemény tartalmát képező termék speciális szolgáltatási, osztályozási kódját jelenti, amely import vagy export célra átadásra kerül.

„ÁSZF” a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit jelenti, amelyben a Szolgáltató a Kiválasztott Országok területén nyújtott „CLASSIC EUROPE” és „CLASSIC SHOP”- szolgáltatásait szabályozza. A jelen ÁSZF szintén tartalmazza az ÁSZF-ben hivatkozott megállapodásokat, jogszabályokat és egyezményeket, és az ÁSZF Szolgáltató általi módosításait.

„Címzett” jelenti azt a személyt, akinek a Küldeményt kézbesíteni kell, akinek a neve a szállítási okmányon Címzettként feltüntetésre kerül.

„Szerződés” jelenti az Ügyfél és a Szolgáltató között megkötött futárpostai vagy egyéb szállítási szolgáltatásra irányuló szerződést, amelynél jelen ÁSZF rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni.

„Ügyfél” vagy „Feladó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki / amely szakmai vagy üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat és bármilyen módon Szerződést köt a Szolgáltatóval, amely alapján az Ügyfél (nevében eljáró bármely személy) Küldeményt ad át szállításra. A szolgáltatást Ügyfélként fogyasztók nem vehetik igénybe.

„Kézbesítési cím” – jelenti az Ügyfél vagy a Címzett által meghatározott kézbesítési címet.

„Kézbesítési feltételek” – jelentik azokat a kézbesítési feltételeket, amelyek a jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében meghatározott Küldeménynek megfelelnek. E szabályok megtekinthetőek a kézbesítést nyújtó Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) azzal, hogy a kézbesítési országtól függően a feltételek változhatnak.

“Kézbesítési ország” jelenti azt az országot, ahová a Küldemény kézbesíthető (a 2. számú Melléklet szerint).

“Kézbesítési Szolgáltató” jelenti azt a DPD Hálózati tagot, amely a kézbesítést végzi a Kézbesítési országban.

„Különböző kézbesítési cím” jelenti azt az alternatív kézbesítési címet, amelyet a Címzett ilyenként feltüntet, mint „Menet közbeni módosítás”-i opciót a CLASSIC EUROPE szolgáltatásnál, ahol egy arra jogosult Címzett elérhető és ahol a Kézbesítési szolgáltató megkísérelheti a Küldemény kézbesítését, és amely a Kézbesítési szolgáltató honlapján meghatározott Kézbesítési feltételeknek megfelel.

„A DPD-hálózat tagja” jelenti a DPD-hálózat jogi személy tagját, beleértve alkalmazottait, megbízottjait és független alvállalkozóit.

A „DPD-hálózat” jelenti a következő társaságok valamelyikét: a DPD GmbH and Co KG, a DPD GmbH and Co KG, GeoPost SA valamely leányvállalatát, amely adott esetben ügynöke, független alvállalkozók vagy együttműködő partnerek útján is tevékenykedhet.

„ESCD” jelenti az elektronikus aláírást rögzítő berendezést, amely képes rögzíteni, tárolni és továbbítani az ügyfél-információkat, beleértve az aláírását is.

„EEA” vagy „EGT” jelenti az Európai Gazdasági Térséget és


states included at the time of sending the Parcel.

“EU” means the European Union and its member states included at the time of sending the Parcel.

“Inflight Option(s)” means the various options proposed at Predict by the Delivery Service Provider for delivery which can be elected for or modify by the Recipient before the first delivery attempt as specified in the Delivery Conditions on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com.

"Intellectual Property Rights" means patents, rights to inventions, utility models, copyright and related rights, trademarks, service marks, trade, business and domain names, rights in trade dress or get-up, rights in goodwill or to sue for passing off, unfair competition rights, rights in designs, rights in computer software, database right, topography rights, moral rights, rights in confidential information (including know-how and trade secrets) and any other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications for and renewals or extensions of such rights, and all similar or equivalent rights or forms of protection in any part of the world.

“Legal Age” means the age at which a person by law attains the capacity to engage in certain transactions or be treated legally as an adult means, if required by the law in the Selected Country and/or in the Delivery Country.

"Neighbor" means a person who lives or works in a reasonable walking distance of the delivery address of the Recipient as specified in the Delivery Conditions and has been indicated to the Delivery Service Provider as a principal or an alternative Recipient by the Customer and/or the Recipient as specified on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com.

"Parcel" means an item:

- for CLASSIC EUROPE which weighs no more than 31,5 Kgs, and with measurements of less than 175 cm long, and a girth (2 x height + 2 x width + length ) of not more than 300 cm,

- for CLASSIC SHOP which weighs no more than 20 Kgs, and with measurements of less than 100 cm long, and a girth (length + 2 x height + 2 x width) of not more than 250 cm,

“Pickup Parcel Shop” means a shop where the Parcels can be delivered:

- for the CLASSIC EUROPE Services :

o chosen by the Delivery Service Provider as specified in the Delivery Conditions after an unsuccessful 1st delivery attempt, among the list of suggested shops available in the intended delivery area as listed on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com,

o Chosen by the Recipient as part of the Inflight Option among the list available in the relevant country of delivery on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com,

- for CLASSIC SHOP Services chosen by the Customer, as the case may be upon instruction of the Recipient, among the list of suggested shops available in the intended delivery area available on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com.

“Predict” means the sending of a mobile telephone text

tagállamait a Küldemény küldésének időpontjában.

„EU” jelenti az Európai Uniót és tagállamait a Küldemény küldésének időpontjában.

„Menet közbeni módosítás” jelenti azokat az opciókat, amelyeket a Kézbesítési szolgáltató a Predict-nél ajánl kézbesítés körében, és amelyek közül a Címzett választhat, vagy azon módosíthat az első kézbesítési kísérlet előtt, amely a Kézbesítési szolgáltató honlapján kerül meghatározásra.

„Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok” jelentik a szabadalmakat, találmányokat, tanulmányokat, szerzői és kapcsolódó jogokat, védjegyeket, szolgáltatási jeleket, kereskedelmi, üzleti és domain-neveket, ruházathoz kapcsolódó jogokat, goodwill-jogokat, tisztességtelen versenyzéshez kapcsolódó jogokat, dizájn-jogokat, számítógépes szoftver-jogokat, databázis-jogokat, földrajzi áruvédjegyeket, erkölcsi jogokat, bizalmas információkhoz kapcsolódó jogokat (beleértve a know- how-t és kereskedelmi titkokat) és minden egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogot, függetlenül azok bejegyzésétől, továbbá ezek iránti, vagy ezek megújítása vagy meghosszabbítása iránti kérelmektől, a világ bármely pontján.

„Teljes cselekvőképesség” vagy „Törvényes kor” jelenti azt a képességet vagy kort, amelyben a vonatkozó jogszabályok szerint az adott személy képes önállóan jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni a Kiválasztott ország és/vagy a Kézbesítési ország joga szerint.

„Szomszéd” jelenti azt a személyt, aki ésszerű gyalog- távolságra lakik vagy dolgozik a küldeményen megjelölt Címzett címétől (amely a Kézbesítési szolgáltató honlapján kerül meghatározásra), és a Feladó által (vagy adott esetben a Címzett utasítása által) meghatalmazottként vagy egyéb jogosult átvevőként a megjelölésre került (részletesen meghatározva a Kézbesítési szolgáltató honlapján - www.dpd.com).

„Küldemény” jelenti:

- A CLASSIC EUROPE szolgáltatás esetén nem nehezebb, mint 31,5 kg, nem hosszabb, mint 175 cm és az övméret (2 x magasság + 2 x szélesség + hosszúság) nem több, mint 300 cm;

- CLASSIC SHOP szolgáltatás esetén nem nehezebb, mint 20 kg, nem hosszabb, mint 100 cm és az övméret (2 x magasság + 2 x szélesség + hosszúság) nem több, mint 250 cm.

„PICKUP PARCEL SHOP” vagy „Csomagpont” jelenti azt a helyet, ahol a Küldeményt kézbesíteni lehet:

- CLASSIC EUROPE szolgáltatás esetén:

o amelyet a Kézbesítési szolgáltató az első sikertelen kézbesítést követően választhat ki a Kézbesítési szolgáltató honlapján – www.dpd.com – meghatározásra kerülő kézbesítési pontok közül (a kézbesítési cím környezetében).

o amelyet a Címzett a Menet közbeni módosítás opció részeként a Kézbesítési szolgáltató honlapján – www.dpd.com – meghatározásra kerülő kézbesítési pontok közül választhat ki.

- CLASSIC SHOP szolgáltatás esetén: a Címzett vagy meghatározott esetekben a Címzett által megjelölt, a Kézbesítési szolgáltató honlapján – www.dpd.com – meghatározásra kerülő kézbesítési pont (a kézbesítési cím környezetében).

„Predict” jelenti a Kézbesítési szolgáltató által a


message or email or any other form of electronic notification by the Delivery Service Provider to the Recipient of the Parcel of the goods to advice of the estimated time of delivery of the goods as specified in the Delivery Conditions.

“Safe Place” means for the CLASSIC EUROPE Service a place of delivery that is safe as specified in the Delivery Conditions on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com.

"Scan Record" means a laser electronic record of the steps in the Parcel delivery process which is proposed by the Service Provider.

“Service” means the arrangement of the transportation of the Customer's Parcels involving cross border shipment and governed by these Conditions, including the related services and options selected by the Customer as specified on the website of the Service Provider at www.dpd.com.

“Service Provider” means the DPD Network Member contracting with the Customer as indicated on the Transportation Document.

“Selected Countries” or “Sending Countries” means the countries from which the Parcel can be shipped as listed in Appendix 1.

“Transit” shall have the meaning as set forth in the section 6.4.

“Transportation Document” means the label, and/or any other document; affixed to the Parcel that proves the existence of a Contract between the Service Provider and the Customer for the relevant Service and the application of the Conditions.

“Volumetric Weight” means the space a parcel occupies in relation to its volume by applying the following formula: length (cm) x width (cm) x height (cm) / 4.000 (cm3/kg).

2.2 Rules of Interpretation

a) A person includes a natural person, corporate or, except where not permitted, unincorporated body (whether or not having separate legal personality);

b) A reference to a party includes its representatives, successors or permitted assigns;

c) A reference to a statute or statutory provision is a reference to such statute or statutory provision as amended or re-enacted. A reference to a statute or statutory provision includes any subordinate legislation made under that statute or statutory provision, as amended or re-enacted;

d) Any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding those terms;

e) A reference to “writing” or “written” includes faxes and e-mails, unless expressly stated otherwise; and

f) Where any period provided by these conditions is computed, except in case of computation of calendar days, these will exclude Saturday, Sunday or Bank, Public or other statutory holiday in the Sending , Transit and Delivery Countries.

Küldemény Címzettjének küldött mobiltelefonos szöveges üzenetet, elektronikus levelet vagy bármilyen egyéb elektronikus értesítést a Küldemény várható kézbesítési időpontjáról (a kézbesítési feltételeknek megfelelően).

„Biztonságos hely” jelenti CLASSIC EUROPE szolgáltatás esetén azt a biztonságos kézbesítési helyet, amelyet a Szolgáltató honlapján – www.dpd.com megismerhető kézbesítési feltételek ekként határoznak meg.

„Szken Feljegyzés” jelenti a lézerrel rögzített elektronikus adatot / feljegyzést a Küldemény szállítási folyamatában, amelyet a Szolgáltató létrehoz.

„Szolgáltatás” jelenti az Ügyfél Küldeményének határon átnyúló továbbítását, és amelyeket jelen ÁSZF szabályoz, beleértve a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat és opciókat is, amelyeket az Ügyfél választott, és amelyeket a Szolgáltató honlapján – www.dpd.com határoz meg.

„Szolgáltató” jelenti a DPD-hálózat tagját, aki szerződést köt a szállítási okmányon feltüntetett Ügyféllel

„Kiválasztott ország” vagy „Küldő ország” jelenti azokat az

1. sz. Mellékletben meghatározott országokat, amelyekből a Küldemény szállításra kerülhet.

“Szállítás” jelenti a 6.4. pontban írtakat.

„Szállítási okmány” jelenti a Küldemény szállításához kapcsolt címkét és/vagy bármilyen egyéb olyan dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a Szolgáltató és az Ügyfél között az adott szolgáltatásra irányuló Szerződés létrejött és a jelen ÁSZF elfogadását.

„Volumetrikus tömeg” vagy „Térfogat alapú tömeg” jelenti azt a térbeli helyet, amelyre a Küldeménynek szüksége van térbeli kiterjedése alapján az alábbi számítási mód megfelelő alkalmazásával: hosszúság (cm) x szélesség (cm) x magasság (cm) / 4.000 (cm3/kg).

2.2 Értelmezési elvek

a) Személy alatt értendő a természetes személy, a jogi személyiséggel rendelkező vagy azzal nem rendelkező jogalany;

b) Az egyik félre történő hivatkozás esetén képviselőit, jogutódait is a félként kell értelmezni;

c) egy jogszabályra történő hivatkozás esetén annak későbbi módosításai, újraszabályozásait megfelelően kell alkalmazni. Egy adott jogszabályra történő hivatkozás esetén annak végrehajtási szabályai is megfelelően alkalmazandóak;

d) A jelen ÁSZF-ben használt kifejezéseket a jelen ÁSZF- ből következő értelemben kell használni, és nem lehet az adott szó köznapi jelentésére korlátozni az értelmét;

e) Az írásban vagy írásbeli kifejezésre hivatkozás esetén a fax írásbeli közlésnek minősül, de nem minősül annak (kifejezett eltérő rendelkezés hiányában) az elektronikus levél; és

f) Amennyiben jelen ÁSZF bizonyos időszakot határoz meg (és nem hivatkozik kifejezetten naptári napokra), a Kiválasztott, a Tranzit és a Kézbesítési ország joga szerinti szombat, vasárnap, banki- és ünnepnapokat, vagy állami munkaszüneti napokat a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.


3. General

3.1 The Service Provider agrees, subject to the Customer's compliance at all times with these Conditions, to arrange the transportation of the Parcels entrusted to the Service Provider by the Customer and/or to provide other services as agreed between the Service Provider and the Customer.

3.2 The Service Provider as freight forwarder may refuse to arrange the transportation of the Customer's Parcels at its discretion. The Service Provider will accept goods for transportation only under these Conditions.

3.3 These Conditions apply to the exclusion of any other terms that the Customer seeks to impose or incorporate, or which are implied by trade, custom, practice or course of dealing.

3.4 The Customer shall be deemed to have notice of and have accepted these Conditions if and as soon as it places an order with, or accepts a tender from, the Service Provider for the transportation of goods under any of the Services. The Customer shall procure that the Recipient agrees with these Conditions and commits to obtain confirmation of this acceptance from the Recipient. Whereas the binding version of these Conditions can be found on the website of the Service Provider, a copy of these Conditions is always available at the registered seat and at every office of the Service Provider and with any agent, employee or subcontractor of the Service Provider in charge of the dispatch of Parcels. A Pdf. copy or a hard copy of these Conditions is sent or given to any Customer registering with or concluding a written agreement with the Service Provider.

3.5 The Customer acknowledges that it has not relied on any statement, promise or representation made or given by or on behalf of the Service Provider which is not set out in the Contract. For Parcels from or to any country outside the EU, the Customer shall, in relation to each of the goods comprised in each Parcel, provide the Service Provider with:

- a commercial invoice in the English language (including a clear and unambiguous description of the goods);

- a Commodity Code for each of the goods;

- written notification in advance of any Parcels and/or goods comprised within Parcels which are not standard or permanent exports (for example, temporary exports such as repairs that will be returned to the country of origin of the sending);

- any specific authorizations for direct representation of the Customer given to the Service Provider if required under any applicable law; and

- any information required by any relevant customs authorities or the Service Provider. The Customer shall be responsible to check the relevant information required by the relevant customs authorities and all customs documents and the Transportation Document must be accurately completed by the Customer in compliance with all relevant customs laws, rules and regulations.

3.6 The Customer acknowledges and agrees that:

a) in relation to the goods, the Customer is either solely beneficially entitled to the goods or has the authority of all those interested in the goods to enter into the Contract and to bind them to its terms;

b) the Customer will be responsible for the accuracy of all information supplied to the Service Provider;

c) if there is any missing data, an incomplete or incorrect invoice, the Parcel is accepted under the sole responsibility of the Customer and this may result in the Parcel(s) being held or returned; and

3. Általános kérdések

3.1 A Szolgáltató az Ügyféllel kötött megállapodása szerinti Küldemények szállítására irányuló szolgáltatást (és / vagy kapcsolódó, Ügyfél által megrendelt egyéb szolgáltatást) nyújt az Ügyfélnek, az Ügyfél általi teljesítés mellett.

3.2 A Szolgáltató mint szállító bármikor megtagadhatja az Ügyfél Küldeményének elszállítását. A Szolgáltató kizárólag jelen ÁSZF szerinti feltételekkel fogadhatja el, és teljesítheti a szállítást.

3.3 Jelen ÁSZF alapján a Felek kizárnak minden, az Ügyfél által kereskedelmi, üzleti szokásként alkalmazni kívánt feltételt, gyakorlatot.

3.4 Az Ügyfél a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával, vagy a megrendelés leadásával, vagy a Küldemény szállításra történő átadásával visszavonhatatlanul elismeri, hogy tisztában van jelen ÁSZF rendelkezéseivel, elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Címzett elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és beszerzi az erre vonatkozó Címzetti nyilatkozatot. A jelen ÁSZF hatályos és kötelező tartalma a Szolgáltató honlapján bármikor elérhető, valamint egy másolata szintén rendelkezésre áll a Szolgáltató (székhelyén és fióktelepein), és adott esetben megbízottjánál, alkalmazottjánál, alvállalkozójánál is. Az ÁSZF pdf. verziója szintén megküldésre kerül elektronikusan a Szolgáltatóval írott szerződést kötő Ügyfélnek.

3.5 Ügyfél kijelenti, hogy nincs olyan Szolgáltató által tett nyilatkozat, ígéret, kifogás, amely ne vált volna a Szerződés részévé. EU-n kívülről érkező vagy oda irányuló Küldemény(ek) esetén az Ügyfél köteles valamennyi Küldemény és valamennyi szállítási okmány vonatkozásában Szolgáltatónak átadni:

- a kereskedelmi számlát angol nyelven (tisztán és egyértelműen meghatározva a termékeket);

- valamennyi termék Áru Kódját ;

- írásbeli előzetes nyilatkozatot valamennyi a küldemény részét képező olyan termékről, amelyek nem minősülnek standard vagy folyamatos export-árunak (pl. időszakos export, mint a javításra küldött termékek, amelyek visszaküldésre kerülnek a feladási országba) ; és

- minden olyan információ, amely a releváns vámeljárás lefolytatásához vagy a Szolgáltató számára szükséges lehet. Az Ügyfél köteles előzetesen feltárni, ellenőrizni (és felelősséggel tartozik ezért), hogy a releváns vámhatóságok eljáráshoz milyen információk, dokumentumok szükségesek, és valamennyi szállítási okmányt az Ügyfél köteles maradéktalanul kitölteni, átadni, amelyeket a releváns jogszabályok, hatósági előírások megkövetelnek.

3.6 Az Ügyfél kijelenti és elfogadja, hogy

a) a termékek (küldemény) vonatkozásában vagy kizárólagosan, vagy felhatalmazás alapján jogosult önállóan rendelkezni és Szerződést kötni a jelen ÁSZF szerinti tartalommal;

b) kizárólagosan felelős a Szolgáltatónak átadásra kerülő információkért, vagy azok elmaradásáért;

c) ha valamely adat hiányzik, a számla nem teljes vagy szabálytalan (nem megfelelő), akkor ez a Küldemény szállításának megállítását (visszatartását) vagy visszaszállítását okozhatja ; és


d) if any Commodity Code is missing, the Service Provider may (at its option);

(i) use the general Commodity Code based on the description of the goods given by the Customer; or

(ii) hold the goods pending receipt of the Commodity Code from the Customer or return the goods to the Customer.

d) ha bármelyik Áru Kód hiányzik, a Szolgáltató jogosult (saját választása szerint):

(i) az általános Áru Kódot használni az Ügyfél által a termékek leírásánál adott meghatározása alapján; vagy

(ii) vagy az Ügyfél által pótlólagosan közölt Áru Kód megérkezéséig visszatarthatja a Küldeményt, vagy visszaszállíthatja az Ügyfélnek.

4. Parties and Subcontracting

4.1 The Contract is concluded between the Service Provider and the Customer.

The Customer enters into a Contract with the Service Provider for use of the Services provided by sending a Parcel. The procedure to follow can be found on the Service Provider’s website at www.dpd.com or upon request to the Service Provider. Registration and account opening require the provision of certain information and data relating to the Customer to the Service Provider.

4.2 Where the Customer is not the owner of some or all of the goods in any particular Parcel, the Customer hereby warrants that it is for all purposes the lawful and duly authorized agent of the owner or owners thereof and that it hereby accepts these Conditions for itself and for and on behalf of any other person having any interest in the Parcel.

4.3 The Service Provider may use and engage the services of any other carrier for the purposes of fulfilling the Contract (including any of the carrier’s own franchisees, agents and network members) and any such other carrier shall have the like power to subcontract on like terms.

4.4 The Service Provider enters into the Contract for and on behalf of itself and its officers, servants, agents and sub- contractors and shall be under no liability whatsoever to the Customer or anyone claiming through it in respect of a Parcel in addition to or separately from the liability of the Service Provider under the Contract.

4. Szerződő felek és alvállalkozók

4.1 A Szerződés az Ügyfél/Feladó és Szolgáltató között jön létre.

Az Ügyfél Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatások használata érdekében. Az erre vonatkozó eljárásrend a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) ismerhető meg. Az Ügyfél-regisztráció és Ügyfélszámla-nyitás az Ügyfél által a Szolgáltató részére megadni szükséges adatokhoz kötött.

4.2 Amennyiben az Ügyfél nem tulajdonosa a Küldeményben feladni kívánt áruknak vagy azok egy részének, az Ügyfél az áruk feladásával szavatolja, hogy az áruk tulajdonosának (tulajdonosainak) törvényes felhatalmazással rendelkező megbízottja, és elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit mind maga, mind azon személyek vonatkozásában, akiknek jogos érdekük, igényük lehet az áruk vonatkozásában.

4.3 A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat (beleértve saját hálózatának tagjait, megbízottjait) igénybe venni a teljesítéshez, és ők is jogosultak további alvállalkozókat igénybe venni.

4.4 A Szolgáltató a Szerződést saját nevében köti meg, és kizárólagosan jogosult a Szerződésből eredő hasznokra, és kizárólag a Szerződésből eredő Szolgáltatásokért felelős az Ügyféllel szemben, és más a Szolgáltatóval szemben semmiféle igényt nem támaszthat.

5. Parcels

5.1 Maximum Dimensions

The Customer shall ensure that each Parcel complies with the weight, measurements and length applicable to that Parcel as set out in the relevant definition of Parcel.

Parcel packaging, labelling and documentation responsibility for the inner and outer packaging and labelling rests exclusively with the Customer and should be made in accordance with the Service Provider requirements as specified on its website. The Customer undertakes and warrants that:

(i) the goods have been properly and sufficiently packaged and labelled for the intended destination, in accordance with the requirements, restrictions and limitations set out in the present Conditions and as appropriate to any operations or transaction affecting the Parcel and the characteristics of the goods, and so that the Parcel will not be lost or damaged whilst being transported, or cause injury or damage to the Service Provider's staff, the Service Provider’s subcontractors, or any property or other goods. The Customer acknowledges that transportation requires packaging which protects the goods for a transportation by road and/or by air and against the stresses caused by automatic sorting equipment and mechanical handling (drop height of 80 cm on the edge, corner or side), as well as against different climatic and/or atmospheric pressure conditions and packaging which does not permit access to the content without leaving any trace;

5. A Küldemény

5.1 Maximális kiterjedés

Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy valamennyi Küldemény megfelel a súly- és mérethatároknak (amint az a Küldemény fogalmi meghatározásánál olvasható).

Az Ügyfél kizárólagosan felelős a Küldemény megfelelő belső és külső csomagolásáért, valamint a megfelelő címkézésért, dokumentumok elkészítésért, amelyeket az Ügyfél köteles a Szolgáltató által meghatározott követelményeknek (közzétéve a Szolgáltató honlapján) megfelelően teljesíteni. Ügyfél e körben kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy:

(i) a Küldemény tökéletesen és szakszerűen ellátásra került belső tartalom vonatkozásában áruvédelemmel (csomagolással) és a kívánt címhez tartozó címkével a jelen ÁSZF szerinti elvárásoknak, előírásoknak, korlátozásoknak, valamint az áruk jellegének, a Szolgáltató működésének (automatizált árukezelési folyamatok és küldemény-továbbítás) megfelelően. Olyan módon kell fentieket az Ügyfélnek teljesíteni, hogy a Küldemény a szállítás során ne veszhessen el, ne sérüljön meg, vagy ne okozhasson sérülést, kárt a Szolgáltató személyzetében, alvállalkozóinak, vagy más küldeményekben, egyéb vagyonban. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Küldemény olyan belső és külső csomagolást kíván meg, amely kellően megvédi a Küldeményeket a légi, közúti szállítás során, valamint az automatikus szortírozó- berendezés és mechanikus csomagkezelés által okozott nyomóhatástól (minimálisan 80 cm-es átlós leejtési magasság), továbbá adott esetben a változó klímaviszonyoktól és olyan csomagolásnál, ahol nem biztosított a belső tartalomhoz hozzáférés nyomtalanul.


(ii) the Customer has checked whether commercial/sales packaging meets these requirements and that the packaging and Parcel are not damaged and/or do not show indication of damage, leakage or emission of odor. Words printed on the packaging, such as "Fragile" or "top/bottom" cannot be taken into consideration by the Service Provider and do not release the Customer from its duties;

(iii) the labelling on the Parcel includes:

· for CLASSIC EUROPE, the full name, address, postcode, country of the consignee and the Sender, and must also include the telephone number or mobile phone number or email address,

for CLASSIC SHOP, the full name, address, postcode, country of the destination Pickup Parcel Shop and the Sender, plus the name of the real consignee, and must also include the telephone number or mobile phone number or email address, and has been made in legible and durable manner.

Each Parcel must be labelled with the Service Provider’s parcel label. The rules for addressing and labelling Parcels are given in detail in the Service Provider’s shipping conditions available on the website of the Service Provider at www.dpd.com;

(iv) it has properly completed the Transportation Document using the Service Provider’s forms and labels.

(v) in the case of transportation not taking place between two countries of the European Union, it has checked and complies with any and all relevant customs laws, rules and regulations and provided the Service Provider with all required customs documents and information. All such customs documents must be affixed to the outside of the Parcel;

(vi) the goods comprised in any Parcel are not subject to any licenses, permits, certificates, restrictions, embargo, or anti-dumping or countervailing laws or regulation;

(vii)all plant, power or labor required by the Service Provider is available for loading and unloading any Parcel at any collection or delivery point specified by the Customer or Recipient;

(viii) more generally, it has provided the Service Provider with all necessary and relevant information concerning the content(s) of any Parcel, and

(ix) it will inform the Recipient of the delivery details of the Parcel.

When preparing the packaging and labelling of any Parcel, the Customer may use the Service Provider’s information technologies tools and services. In such cases, the Customer’s names and passwords supplied by the Service Provider must be stored carefully and kept secret from third parties. If the Customer uses several passwords, it is responsible for managing them and allocating them within their business. The Customer is liable for the fraudulent use of user names and passwords.

5.2 Exclusions from Parcel and other limitations

The Service Provider shall not accept the following goods for transportation, unless otherwise agreed by the Service Provider and permissible in the Delivery Country as specified in the Delivery Conditions in particular in relation to the product marked with an asterisk (“*”) (Customer is invited to check the list of authorized products on the Service Provider website and the Delivery Service Provider website at www.dpd.com):

(i) Parcels that are not packed and labelled in accordance

(ii) Az Ügyfél ellenőrizte, hogy a kereskedelmi/értékesítési csomagolás eleget tesz jelen ÁSZF szerinti előírásoknak és hogy a Küldemény és annak csomagolása nem sérült, és nincsenek sérülésre, szivárgásra, szagkibocsátásra utaló jelek. A Küldemény külső csomagolásán elhelyezett feliratokat, pl. „Törékeny” vagy „Teteje/Alja” nem veheti figyelembe a Szolgáltató, és semmiféle felelősséget nem háríthat át az Ügyfél a Szolgáltatóra ezekre hivatkozással;

(iii) A Küldemény címkézése jól olvashatóan és tartós jelleggel tartalmazza

· a CLASSIC EUROPE szolgáltatás esetén a Feladó és a Címzett teljes nevét, pontos címét irányítószámmal, ország nevét, telefonszámot, mobil telefonszámot, e-mail címet;

· a CLASSIC SHOP szolgáltatás esetén Feladó, a Csomagpont és a tényleges Címzett teljes nevét, pontos címét irányítószámmal, ország nevét, és tartalmaznia kell a telefonszámot, mobil telefonszámot és e-mail címet.

Minden Küldeményt külön, a Szolgáltató által rendszeresített címkével kell ellátni. A címzésre és címkézésre vonatkozó részletes szabályok a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) elérhető szállítási feltételekben olvashatóak;

(iv) a szállítási okmányok maradéktalanul kiállításra, átadásra kerültek (felhasználva a Szolgáltató nyomtatványait és címkéit);

(v) amennyiben a Küldemény szállítására nem két EU-n belüli ország között kerül sor, ellenőrizte és teljesítette valamennyi releváns vám- és egyéb előírást, valamint átadta Szolgáltatónak a szükséges vámokmányokat és információkat. Ezeket az okmányokat az Ügyfél a Küldeményen kívül köteles elhelyezni, mellékelni;

(vi) a Küldemény részét képező áruk nem tárgyai bármilyen jogosítványnak, engedélynek, bizonyítványnak, hatósági korlátozásnak, embargónak, anti-dömping vagy más jogszabályellenes aktusnak.

(vii) a Küldemény szállításra átadásához, kézbesítésénél átvételéhez szükséges valamennyi felszerelés, energia és munkaerő rendelkezésre áll a Feladó vagy a Címzett által megjelölt kézbesítési helyen;

(viii) általánosságban a Szolgáltatónak minden, a Küldemény tartalmára vonatkozó szükséges és releváns információ közlésre került, és

(ix) a Címzettet értesíti a kézbesítés részleteiről.

A Küldemények csomagolása és címkézése során az Ügyfél jogosult a Szolgáltató információs eszközeit és kapcsolódó szolgáltatásait igénybe venni. Ilyen esetekben a Szolgáltató köteles gondosan és titkosan kezelni az Ügyfél felhasználónevét és a Szolgáltató által biztosított jelszavát. Ha az Ügyfél különböző jelszavakat használ, az Ügyfél felelőssége ezek megfelelő kezelése. Az Ügyfél felel a felhasználónevek és jelszavak nem megfelelő használatából eredő károkért.

5.2 Kizárások a Szolgáltatásból és egyéb korlátozások

A Szolgáltató nem veheti át a Szolgáltatás nyújtása érdekében a következő árukat (különösen a *-gal jelölt Küldeményeket), kivéve ha a Szolgáltatóval eltérően állapodott meg, és a Kézbesítési ország szabályai szerint ez engedélyezett: (Az Ügyfélnek javasoljuk, hogy a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) ellenőrizze a Szolgáltatásból (szállításból) ki nem zárt Küldeményeket, árukat.)

(i) minden olyan Küldemény, amely nem felel meg az 5.1 és


with Sections 5.1 and 5.2; bundled parcels in which two or more parcels are bundled together and marked with only one parcel label; parcels that exceed the dimensions referred to in Section 5.1 (“*”);

(ii) dangerous goods, hazardous goods and flammable goods, including but not limited to: dangerous or hazardous wastes, medical wastes, hypodermic needles and syringes, firearms, weapons and parts thereof (*), ammunitions, explosives, fireworks, chemicals, acidic, corrosive or irritant substances;

(iii) batteries (*);

(iv) tobacco products (*);

(v) works of art, jewelry (including watches) (“*”), precious metals (including gold or silver items), precious stones, real pearls, glass or any articles (or part of them) that are made up of glass, porcelain, earthenware or other similar materials, antics, carpets, furs or any other valuables;

(vi) cash, coins, collectable coins and stamps (*);

(vii) documents which can be exchanged for cash or goods (for example cheques, vouchers with a face value, credit notes, bonds, printed shares, currency paper money and negotiable instruments equivalent to cash admission tickets and gambling tickets);

(viii) alcohol including wines, beers and spirits (*);

(ix) liquids of any kind (*) and ice;

(x) televisions or monitors with screens larger than 37 cm (*);

(xi) body parts or human remains, living or dead animals, fish or birds, or any living organism of any type (including seeds, trees and plants) and frozen or perishable food;

(xii) any goods prohibited by the law or regulation of any government or public or local authority of any country where the goods are carried;

(xiii) any goods which require temperature controlled transport;

(xiv) Parcels and goods the transportation of which is subject to the obtaining of a license by the Service Provider or any DPD Network Member and/or which do not meet the requirements of the international conventions or the statutory regulations of the respective country of expedition, dispatch, Transit or destination or which require special permits (import or export);

(xv) Parcels that require a declaration of value pursuant to Art. 24 CMR or the declaration of special interest in delivery pursuant to Art. 26 Paragraph 1 CMR; goods that require a declaration of value or a declaration of a special interest in delivery pursuant to Art. 22 Warsaw Convention / Art. 22 Montreal Convention.

(xvi) tenders, pre-qualification dossiers in the context of allocation of contract and copies of examination papers.

(xvii) Parcel of a higher value than the value specified in Appendix 2.

Unless the agreement of the Service Provider to the transportation of any of the above listed goods has been given by a duly authorized executive of the Service Provider and has been notified to the Customer in writing, the Service Provider shall have no liability whatsoever, including losses arising from negligent acts of the Service Provider, in respect of them.

The Service Provider may impose additional restrictions depending upon the Delivery Country and the Service being

5.2 pontban írt előírásoknak a csomagolás és címkézés vonatkozásában; összepántolt Küldemények, amelyek esetén két vagy több küldemény került összeállításra (pántolásra) és csak egy címkével látták el; Küldemények, amelyek meghaladják az 5.1 pontban írt súly- és mérethatárokat (*);

(ii)veszélyes-, gyúlékony és tűzveszélyes áruk (ideértve de nem korlátozva a veszélyes hulladék; gyógyászati hulladék; injekciós tűk és fecskendők; lőfegyverek és tartozékai, lőszerek, robbanó anyagok, tűzijátékok; vegyszerek, savas, maró vagy irritációt okozó anyagok;

(iii)akkumulátorok (*);

(iv) dohánytermékek (*);

(v) művészeti alkotások; ékszerek (ideértve az órákat is) (*); nemesfémek (ideértve az arany és ezüsttárgyakat is); drágakövek, igazgyöngyök, üvegtárgyak és minden olyan tárgy, vagy annak egy része, amely üvegből készült; porcelánok; kerámiák vagy más hasonló termékek; antik tárgyak, szőnyegek, bundák és más értéktárgyak;

(vi) készpénz (bankjegyek és érmék), más érmék és bélyegek (*);

(vii) olyan okiratok, amely készpénzre vagy termékekre válthatóak be (pl. csekkek, voucherek/utalványok; jóváírási értesítők; kötvények; részvények; valuta; belépőjegyek és szerencsejáték-jegyek);

(viii) Alkoholtartalmú italok, ideértve a borokat, söröket és égetett szeszes italokat is (*);

(ix) folyékony anyagok (*) és jég;

(x) TV-készülékek és monitorok, amennyiben képernyőjük nagyobb 37 cm-nél (*).

(xi) emberi vagy állati maradványok, testrészek, szervek; élő, vagy holt állatok (halak és madarak is), bármilyen élő organizmus (beleértve magokat, fákat és palántákat is) ; fagyasztott vagy romlandó ételek;

(xii) minden olyan áru, amelyek szállítása, behozalata a címzett ország jogszabályai alapján tiltottnak minősül;

(xiii) minden olyan áru, amely csak meghatározott, állandó hőmérsékleten szállítható;

(xiv) az olyan áruk, küldemények, amelyek tartalma, továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése a szállítás során érintett országok jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket sérti ; vagy külön engedélyt követel meg a Szolgáltató vagy valamely Franchise-jogbérlőtől; vagy valamilyen különleges engedélyhez kötött a szállítása (import vagy export-engedély);

(xv) az olyan javak, amelyeknél sor kerül a CMR Egyezmény

24. szakasza vagy 26. szakasza szerinti értékmeghatározásra vagy a továbbításhoz fűződő különleges érdek deklarációjára; vagy az olyan javak, amelyeknél sor kerül a Varsói Egyezmény 22. szakasza / Montreali Egyezmény 22. szakasza szerinti értékmeghatározásra vagy a továbbításhoz fűződő különleges érdek deklarációjára;

(xvi) tender-anyagok, szerződésekhez kapcsolódó előminősítési, vizsgálati, jogi átvilágítási anyagok, vizsgálatok másolati anyagai;

(xvii) minden olyan küldemény, amelynek értéke meghaladja az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott értékhatárt.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé (beleértve a gondatlanul okozott károkat is) a fent felsorolt áruk szállításáért, kivéve azt az esetet, ha a Szolgáltató és az Ügyfél arra jogosult szervezeti képviselői előzetesen írásban megállapodtak a fent felsorolt tilalommal érintett áruk szállításáról, és azok feltételeiről.

A Szolgáltató jogosult további korlátozásokat bevezetni a Kézbesítési országra, és a nyújtott szolgáltatás jellegére


provided. The Customer acknowledges that regulatory and custom clearances may be required for certain goods, which may extend the Transit time and may delay delivery.

Medicines and medical devices and tools may be carried by the Service Provider and accepted as a Parcel only upon prior and written agreement by the Service Provider within the framework of CLASSIC EUROPE and CLASSIC SHOP Services and after due assessment and acceptance by the Service Provider of the nature of the medicines to be carried and provided that the Service Provider has confirmed to the Customer that the Service Provider and its network are in capacity of handling, storing and shipping the relevant medicines in accordance to the applicable EU’s Good Distribution Practice of medicinal products for human use and any other applicable laws and regulations. The Service Provider may require that any transportation of medicines trigger the provisions and control of additional documents on top of the Transportation Document. Customer shall be responsible for the proper packaging and labelling of the shipped medicines in accordance with any and all applicable laws, regulations, good practices and recommendations, and in any case with the Service Provider’s relevant instructions.

Any acceptance by the Service Provider of transportation of dangerous goods can only proceed on the basis of a prior written agreement notified by the Service Provider to the Customer after due assessment by the Service Provider of the class of transported dangerous goods and destination of the relevant dangerous goods.

Customer shall be responsible for and shall ensure and warrant that the dangerous goods to be shipped are packed and labelled in accordance with and abide by all relevant laws and regulations applicable at the places of handing over and delivery of the Parcel, as well as during the Transit and storage by the Service Provider.

In any case the Parcels containing dangerous goods must comply with the International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, and if carried by road with the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), and in any case with any instruction given by the Service Provider for the transportation of the dangerous goods shipped by the Customer. Customer will be solely liable for this and the information provided to the Service Provider in respect of the shipped dangerous goods and shall hold the Service Provider harmless against any claim brought by any person in that respect.

5.3 Customer’s duties to notify

Before handing over the Parcel, the Customer will undertake to check the Parcel and to inform the Service Provider of any exclusions from shipment which apply within the meaning of Section 5.2. The Service Provider does not check whether any exclusion from shipment applies.

ln cases of doubt, the Customer must also inform the Service Provider and seek its decision in accordance with the Section 5.2. If it does not do so, the Service Provider will assume that no exclusions from shipment apply.

If the Service Provider becomes aware of an exclusion from shipment in accordance with Section 5.2 or if specific circumstances suggest that this may be the case, the Service Provider reserves its right to decline to ship the goods (any further) or will take other appropriate measures to avert a risk. The Service Provider further reserves the right to reject Parcels for any other reasons of security or safety. In such a case and also where Parcels are rejected by the Service Provider due to a breach by the Customer of

tekintettel. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos termékek esetén hatósági, vámeljárásokra kerülhet sor, amelyek időtartama a szállítás (Tranzit) idejét meghosszabbíthatja, abban késedelmet okozhat.

Orvosi műszerek, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök szállítására kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél között előzetesen, írásban megkötött szerződés alapján kerülhet sor a CLASSIC és a CLASSIC SHOP- szolgáltatások keretében, azt követően, hogy a Szolgáltató megvizsgálta és elfogadta a szállítani kívánt orvosi termékek természetét és megerősítette az Ügyfél felé, hogy a szolgáltatási hálózata alkalmas kezelni, raktározni, szállítani a releváns gyógyszereket és egyéb termékeket összhangban az EU alkalmazandó jogszabályaival (különösen a Helyes Nagykereskedelmi Gyakorlat az emberi gyógyászati termékeknél).

A Szolgáltató kérheti, hogy bármely gyógyászati termék esetén a szállítási okmányok mellett (felett) az esetlegesen szükséges egyéb engedélyek, okmányok is elhelyezésre kerüljenek. Az Ügyfél felel azért, hogy a tartalom megfelelő csomagolása és címkézése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, gyakorlatnak és elvárásnak, valamint a Szolgáltató esetleges utasításainak megfeleljen.

Veszélyes áruk szállítására kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél között előzetesen, írásban megkötött szerződés alapján kerülhet sor, azt követően, hogy a Szolgáltató megvizsgálta és elfogadta a szállítani kívánt veszélyes áruk természetét és úti célját.

Az Ügyfél felel azért, és köteles szavatolni, hogy a tartalom megfelelő csomagolása és címkézése mind a szállítás, kezelés, raktározás során érintett, mind a kézbesítési hely országa vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásainak megfelel.

A Küldeményeknek minden esetben meg kell felelniük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Biztonságos Légi Szállítására vonatkozó Technikai Előírásainak; a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) Veszélyes Áruk Szabályzatának, vagy amennyiben közúti áruszállításra kerül sor az Európai egyezménynek a veszélyes áruk közúti szállításáról (ADR), és a Szolgáltató előírásainak (amennyiben ilyen előírásokat megfogalmazott). Az Ügyfél kizárólagosan felel a fenti előírások betartásáért és minden információért, amelyet a Szolgáltatóval a veszélyes áruk szállítása körében közölt, és köteles az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben a veszélyes áruk szállításából eredő bárki által előterjesztett valamennyi igény, követelés alól mentesíteni.

5.3 Az Ügyfél tájékoztatási, értesítési kötelezettsége Mielőtt az Ügyfél átadja a Szolgáltatónak a Küldeményt, köteles megvizsgálni azt és tájékoztatni a Szolgáltatót arról, ha az ÁSZF 5.2 pontjában meghatározott tilalmak vagy korlátozások fennállnak. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni azt, hogy az ÁSZF bármely tilalma, korlátozása fennáll-e a Küldemény vonatkozásában.

Kétség esetén az Ügyfél köteles ezzel kapcsolatban a Szolgáltatót igazolt módon tájékoztatni és kérni döntését az 5.2. pontban írtakkal összhangban. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató köteles úgy tekinteni a Küldeményt, hogy nem esik tilalom, korlátozás alá.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF 5.2 pontja szerinti tilalomról vagy korlátozásról szerez tudomást, vagy olyan különleges körülmények következnek be, melyek erre az esetre utalnak, a Szolgáltató jogosult a Küldemény szállítását megtagadni vagy más szükséges intézkedéseket foganatosíthat a kockázatok elkerülése érdekében. A Szolgáltató bármikor jogosult biztonsági okokból a Küldemény átvételét, szállítását megtagadni. Ezekben az esetekben, és akkor is, ha az Ügyfél a fent írt


the above referred exclusions, restrictions and limitations, the Service Provider reserves its right to charge administrative fees as well as transportation and handling costs of returning goods, where applicable, to the Customer.

ln addition to the cases which are regulated by law, the Customer will also assume liability for any direct or indirect loss incurred by the Service Provider and/or any DPD Network Member involved in the handling, transportation and storage of the concerned Parcel through the shipment of goods which are excluded from shipment in accordance with Section 5.2 or in cases where the Customer fails to provide notification in accordance with this Section 5.3.

5.4 Opening and inspecting Parcels

Except when restricted or prohibited under the applicable laws, the Service Provider and any other DPD Network Member involved in the handling, transportation and storage of the concerned Parcel reserves the right, at its discretion, at any time without notice and without any liability therefore, to open and inspect all Parcels to check that such Parcels are not dangerous, or incompatible with Service Provider's network and are capable of transportation to the country of destination within Service Provider's standard procedures, customs, declarations and handling methods and in compliance with all laws, and in particular:

- for the purposes of safeguarding the content of a damaged Parcel;

- for the purposes of determining the Recipient or Sender of a deliverable Parcel which cannot otherwise be ascertained;

- for the purposes of averting hazards posed to people or property by a Parcel;

- for the purposes of fulfilling a statutory provision or an official order;

- for the purposes of determining whether the parcel contains perishable goods and/or any other good excluded from transportation under the present Conditions.

Except where any applicable law or regulations prescribe, the Service Provider and any other DPD Network Member are not under any obligation to check the content of Parcels. The Customer acknowledges and agrees that the Service Provider and any other DPD Network Member involved in the Service may control the Parcels with X rays under certain applicable laws and regulations.

The Customer waives any claim against the Service Provider and any other DPD Network Member for damage and/or delay deriving from such opening, examination and controls. The Customer will reimburse the Service Provider for any costs and expenditure incurred through opening the Parcels.

5.5 Returning Parcels

ln the event of insurmountable obstacles to carrying out delivery (wrong address, non-located Recipient, inaccessible delivery place, non-acceptance of the Parcel by the Consignee, non-payment of the price of the goods in case of cash-on-delivery,…) or if the contractual number of delivery attempts, as specified in the Delivery Conditions, has been performed without success, the Service Provider will reserve the right to return the Parcel to the Customer on the following basis (unless stated differently in the Delivery Conditions and specified on the website of the Delivery Service Provider via www.dpd.com):

- In case of Parcel between European Union members: Immediately, without seeking any instructions from the Customer;

- With payment of customs duty (when applicable): after

előírásokat (tilalmak, korlátozások) megszegte, a Szolgáltató jogosult az így felmerült adminisztrációs, szállítási és kezelési költségekre, az Ügyfél pedig ezek megtérítésére köteles.

Az Ügyfél felel továbbá minden olyan, a Szolgáltatót vagy Franchise-jogbérlőt ért közvetlen és következményes kárért, amely a jelen ÁSZF 5.2 pontja alapján a Szolgáltatásból kizárt Küldemény kezelése, szállítása, raktározása során, vagy azért következett be, mert az Ügyfél nem tett eleget az ÁSZF 5.3 pontjában írt tájékoztatási kötelezettségének.

5.4 A Küldemény felbontása és vizsgálata

A Szolgáltató és bármely DPD Hálózati tag, amely az érintett Küldemény kezelésében, szállításában és raktározásában részt vesz, jogosult előzetes értesítés és felelősség nélkül az érintett Küldeményt felbontani és tartalmát megvizsgálni azért, hogy ellenőrizze nem tartalmaz veszélyes vagy olyan árut, amely nem alkalmas a Szolgáltató hálózatán belüli szállításra, valamint az érintett áruk alkalmasak a célországba történő szállításra a Szolgáltató standardjai, és a vonatkozó hatósági, vám és jogszabályi előírások alapján, így különösen:

- a sérült küldemény belső tartalmának megvédése érdekében;

- a Címzett vagy Feladó megállapítása érdekében, amennyiben ez más módon nem biztosítható;

- veszély fennállásának elkerülése, elhárítása érdekében, amennyiben a Küldemény tartalma a javakra, vagy személyekre ilyen veszéllyel járhat;

- jogszabályi vagy hatósági előírás teljesítése érdekében;

- annak megállapítása érdekében, hogy a Küldemény tartalmaz-e romlandó, vagy más, jelen ÁSZF szerinti tilalom vagy korlátozás alá eső árut.

A Szolgáltató és bármely DPD Hálózati tag sem köteles ellenőrizni a Küldemények tartalmát, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató és bármely, a Szolgáltatással érintett DPD Hálózati tag a Küldeményt röntgennel vizsgálja meghatározott jogszabályi keretek között.

Az Ügyfél kifejezetten lemond minden, a Szolgáltatóval és bármely DPD Hálózati taggal szembeni olyan igényről, követelésről, amely a fenti Küldemény-felbontási, megvizsgálási eljárásból eredő késedelemből és/vagy sérülésből ered. Az Ügyfél köteles viselni a Szolgáltató valamennyi, a felbontásból és vizsgálatból eredő, költségét és kiadását.

5.5 A Küldemény visszaszállítása

Amennyiben a kézbesítés teljesítése leküzdhetetlen akadályba ütközik (pl. rossz címzés, ismeretlen Címzett, megközelíthetetlen kézbesítési hely; az átvétel Címzett általi megtagadása; COD-s Küldemény esetén a COD-díj megfizetésének elmaradása, …) vagy a kézbesítési feltételek szerint vállalt számú szerződéses kézbesítési kísérlet megtörtént sikertelenül, a Szolgáltató jogosult a Küldeményt az Ügyfél részére visszaszállítani az alábbiak szerint (kivéve, ha a Kézbesítési szolgáltató honlapján közzétett Kézbesítési feltételek eltérően rendelkeznek):

- AZ EU tagállamai közötti Küldemény esetén: azonnal, az Ügyfél utasításai bevárása nélkül;

- vám fizetése esetén (ha felmerül): 14 nap elteltével, ha a


14 calendar days if payment of customs duty is not possible due to a lack of instructions and/or for other reasons.

The Customer will reimburse the Service Provider for any costs and expenditure incurred through returning the Parcel.

5.6 Disposal of parcels

ln the event of insurmountable obstacles to carrying out delivery (see Section 5.5), including when the Parcel cannot be returned, the Service Provider will reserve the right, after any compulsory period of storage, to dispose of the goods in the following cases (unless stated differently in the Delivery Conditions and specified on the website of the Delivery Service Provider via www.dpd.com):

- If the Service Provider or any other DPD Network Member involved in the service is unable to seek instructions due to lack of information or if it is unable to identify the Customer and/or the Recipient. The Customer or the Recipient will be deemed to be unidentifiable if neither can be reached or identified within 30 calendar days;

- If the goods in question are perishable; if the goods pose a hazard to people or property; or if this is required in compliance with an official order.

The Customer will reimburse the Service Provider for any costs and expenditure incurred through their disposal.

5.7 Destruction of parcels

If the preconditions set forth in Section 5.6 apply, unless stated differently in the Delivery Conditions and specified on the website of the Delivery Service Provider via www.dpd.com, the Service Provider and any other DPD Network Member involved in the service will reserve the right, after any compulsory period of storage, to destroy goods if they cannot be disposed of or sold and provided that doing so is not in violation of the Customer's interests as may be apparent to the Service Provider.

If the Service Provider is unable to seek instructions due to lack of information or if it is unable to identify the Customer and/or the Recipient within 30 calendar days (see Section 5.6), the Service Provider will wait for an additional period of 30 calendar days. This additional period will not apply in the case of perishable goods, goods which pose a hazard to people or property, or in the event of an official order.

The Customer will reimburse the Service Provider for any costs and expenditure incurred through their destruction.

5.8 Customs clearance

Customs clearance is handled as follows, unless stated differently on the website of the respective Service Provider under www.dpd.com: It is the Customer’s liability and undertaking to abide by any and all relevant laws, rules and regulations in all countries concerned when a Parcel crosses borders and shall give rise to customs clearance. However, if the Service Provider considers it necessary or suitable the Service Provider will ship out and process the customs formalities in its own name and on behalf of the Customer in the Sending Country and in the Delivery Country, the Service Provider being entitled to appoint and be substituted any third party agent of its choice. The Service Provider will charge additional fees for such services and may request an advance in accordance with section 7.5, being agreed that the Service Provider shall be entitled to suspend all customs clearance actions until this advance is paid by the Customer. When applicable, the Customer authorizes the Service Provider or its agents to make and file export and re-export declarations and all related actions as a direct representative in the name of and for the account and at the risk of the Customer. The Customer shall be liable and must hold the Service Provider harmless against any and all consequences of the Customer not complying with the relevant customs, law, rules and regulations.

vám megfizetése nem lehetséges erre vonatkozó utasítások vagy egyéb okok hiányában.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni a visszaszállítás valamennyi költségét.

5.6 A Küldemény értékesítése

Amennyiben a kézbesítés teljesítése leküzdhetetlen akadályba ütközik (lásd 5.5), beleértve azt az esetet is, ha a Küldemény nem szállítható vissza, a Szolgáltató jogosult a Küldeményt értékesíteni az alábbi esetekben (kivéve, ha a Kézbesítési szolgáltató honlapján közzétett Kézbesítési feltételek eltérően rendelkeznek), bármilyen kötelező tárolási idő elteltével:

- Amennyiben a Szolgáltató vagy bármely, a Szolgáltatásban érintett DPD Hálózati tag nem kap megfelelő utasítást információ hiányában vagy az Ügyfél és / vagy a Címzett nem beazonosítható. Az Ügyfél és / vagy a Címzett akkor tekinthető nem beazonosíthatónak, ha 30 naptári napon belül sem elérni, sem beazonosítani nem lehetséges őket;

- Amennyiben az érintett Küldemény tartalma romlandó; vagy veszélyt jelent más személyekre vagy vagyontárgyakra; vagy ezt hatósági kötelezés előírja.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Szolgáltató őrzéssel felmerült valamennyi költségét.

5.7 A Küldemény megsemmisítése

Az 5.6 pontban meghatározottakra is figyelemmel (kivéve, ha a Kézbesítési szolgáltató honlapján közzétett Kézbesítési feltételek eltérően rendelkeznek), amennyiben a Küldemény nem vehető őrzésbe vagy nem értékesíthető, a Szolgáltató vagy bármely, a Szolgáltatásban érintett DPD Hálózati tag jogosult a Küldemény tartalmát megsemmisíteni, bármilyen kötelező tárolási idő elteltével. A megsemmisítés nem tekinthető az Ügyfél érdekei megsértésének.

Amennyiben a Szolgáltató nem kap megfelelő utasítást információ hiányában vagy az Ügyfél és / vagy a Címzett nem beazonosítható 30 nap alatt (lásd fent 5.6), a Szolgáltató további 30 naptári napig vár. Ez a plusz 30 naptári napos időtartam nem alkalmazható, amennyiben az érintett Küldemény tartalma romlandó; vagy veszélyt jelent más személyekre vagy vagyontárgyakra; vagy ezt hatósági kötelezés előírja.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Szolgáltató megsemmisítéssel felmerült valamennyi költségét.

5.8 Vámkezelés

A vámkezelési eljárás az alábbiak szerint történik, kivéve ha az Érintett szolgáltató honlapján eltérő szabályok találhatóak (www.dpd.com): Az Ügyfél felelős azért, hogy határokon átlépő küldemény-szállítás esetén a vonatkozó jogszabályi, hatósági kötelezéseknek megfelelő vámkezelést biztosítsa. Amennyiben a Szolgáltató szükségesnek vagy megfelelőnek tartja, a Szolgáltató jogosult a saját nevében, az Ügyfél javára a Feladási és Kézbesítési ország előtt a vámeljárást intézni. A Szolgáltató jogosult a vámkezeléssel harmadik személyt megbízni. A Szolgáltató a vámkezelési eljárásban közreműködésért külön díjazásra jogosult, és kérheti a 7.5 pontnak megfelelően a díj előzetes megfizetését. A díj előzetes megfizetéséig a Szolgáltató jogosult valamennyi vámkezelési intézkedést felfüggeszteni. Az Ügyfél meghatalmazza a Szolgáltatót és vámügyintézőjét (harmadik személyt) export és re-export nyilatkozatok és más kapcsolódó nyilatkozatok megtételével az Ügyfél nevében, az Ügyfél javára és kockázatára. Az Ügyfél felelős minden olyan kárért, igényért, amely a Szolgáltatónál azért merül fel, mert az Ügyfél nem teljesítette a vonatkozó jogszabályokat, vám- és egyéb hatósági előírásokat.


6. Services of the Service Provider

6.1 Selection of the Service Provider Service by Customer

The Customer shall select one of the following Services:

- “CLASSIC EUROPE”

- “CLASSIC SHOP”

The selected Service will be indicated on the Transportation Document.

The respective features, Services and options related to any of the “CLASSIC EUROPE” and “CLASSIC SHOP” Services are published and can be found on the website of the Service Provider at www.dpd.com.

The Customer must also indicate on the Transportation Document:

- In case of CLASSIC EUROPE Service: the name and address of the Recipient.

- In case of “CLASSIC SHOP Service: the name of the Recipient and the name and address of the Pickup Parcel Shop where the Parcel must be delivered.

Should the Customer intend to request special services and/or send Parcels containing goods subject to the limitations and exclusions listed in 5.2 above, the Customer must contact the Service Provider for information and, as the case may be, prior and written agreement prior to making any such Parcel.

6.2 Receipt of Parcel

When receiving Parcels with Transportation Document attached, the Service Provider will scan the Parcel. This will produce a Scan Record as evidence of receipt of the Parcel. If so required under certain regulations in particular countries, the Service Provider may sign a document in accordance with the local regulations acknowledging receipt of the Parcel and providing evidence that a Contract has been concluded between the Provider and the Customer, but neither the Scan Record nor the document shall be evidence of the condition or correctness of a declared nature, quantity or weight of the Parcel at the time it is received by the Service Provider.

6.3 Delivery and excluded areas

Delivery areas and excluded areas (places and postcodes) are defined for the CLASSIC EUROPE” and CLASSIC SHOP Services and can be viewed on the website of the Service Provider at www.dpd.com. Customer must check this before preparing any Parcel and take all necessary information measures vis-à-vis the intended Recipient. If the Service selected by the Customer is not available for a specific delivery area, the Parcel will be returned to the Customer at the Customer’s entire costs and the Service Provider shall not be liable therefore in any manner.

6.4 Transit

Transit shall commence when the Parcel is handed to the Service Provider whether at the point of collection or at the Service Provider's premises. The Service Provider is entitled to convey a Parcel by any means of conveyance and by any route whatsoever.

6. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások

6.1 Az Ügyfél által választható Szolgáltatások

Az Ügyfél az alább felsorolt szolgáltatások közül választhat Küldeményenként kizárólag egyet:

- “CLASSIC EUROPE”

- “CLASSIC SHOP”

A kiválasztott Szolgáltatás a szállítási okmányon feltüntetésre kerül.

A “CLASSIC EUROPE” és a “CLASSIC SHOP” Szolgáltatás tartalma, és a választható kiegészítő szolgáltatások a Szolgáltató honlapján megtalálhatóak (www.dpd.com).

Az Ügyfél köteles a szállítási okmányon feltüntetni az alábbiakat:

- CLASSIC EUROPE Szolgáltatás esetén a Címzett pontos nevét és címét.

- CLASSIC SHOP szolgáltatás esetén a Címzett pontos nevét, és a Csomagpont pontos nevét és címét, ahol a Küldeményt kézbesíteni kell.

Amennyiben az Ügyfél kiegészítő szolgáltatásokat kíván igénybe venni, vagy a jelen ÁSZF 5.2 pontjában meghatározott tilalom, korlátozás alá eső árut kíván feladni, köteles az Ügyfél előzetesen kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval, és külön előzetesen, írásban megállapodni a feltételekről.

6.2 A Küldemény átvétele

Szállítási okmánnyal ellátott Küldemény esetén a Küldemény átvételekor a Szolgáltató (futár) beszkenneli a Küldeményt. Erről egy Szken Feljegyzés készül, amely a Küldemény átvételét bizonyítja.

Amennyiben adott országok jogi előírásai ezt megkívánják, a Szolgáltató (futár) az Ügyfél által előzetesen előkészített írásbeli átvételi elismervényen is köteles az átvételt igazolni (ezzel a Szolgáltató és Ügyfél között megkötött szerződés tényét igazolni), de sem a Szken Feljegyzés, sem az Ügyfél által előkészített átvételi elismervény nem bizonyítja a Küldemény Szolgáltató általi átvétel pillanatában meglévő, Ügyfél által kijelentett állapotát, természetének, mennyiségének vagy súlyának megfelelőségét.

6.3. A Kézbesítés és a Szolgáltatásból kizárt területek

A kézbesítési helyek, és Szolgáltatásból kizárt területek (helységek, irányítószámok) pontosan meghatározásra kerülnek a Szolgáltató által mind a CLASSIC EUROPE, mind a CLASSIC SHOP-szolgáltatás esetén, és ezek megtekinthetőek a Szolgáltató honlapján (www.dpd.hu). Az Ügyfél köteles megrendelés előtt ezeket az adatokat ellenőrizni és minden szükséges intézkedést megtenni a potenciális Címzett vonatkozásában is. Amennyiben a választott szolgáltatás nem áll rendelkezésre a megjelölt kézbesítési címen, a Küldemény visszaküldésre kerül a Feladónak, és az Ügyfél köteles viselni a visszaszállítás valamennyi költségét, és a Szolgáltató nem tehető felelőssé e körben.

6.4 Szállítás

A Szállítás akkor kezdődik, amikor a Küldemény a Szolgáltatónak átadásra kerül akár a Feladó által megadott helyen, akár a Szolgáltató üzletében (székhely, fióktelep, telephely). A Szolgáltató a Küldeményt bármilyen áruszállításra alkalmas eszközzel és útvonalon jogosult szállítani.


As specified on the Delivery Service Provider website in the Delivery Conditions Transit shall end (unless otherwise previously determined):

- when the Parcel is offered for delivery in accordance with Section 6.5 within Delivery Service Provider's delivery hours

- or when the Parcel is held by the Delivery Service Provider after the latest attempt of delivery as specified in the Delivery Conditions:

o "to await further instruction" and such instructions are not given

o or "to be kept until called for", and if the Parcel is not called for within a reasonable time.

After the end of the Transit, the Service Provider shall store such Parcel at the Customer's sole risk and return or dispose it in accordance with Section 5.

The Service Provider does not accept any liability whatsoever for any claim relating to the seizure or detention of Parcels thereof, or of any goods in the course of Transit by customs or other government authorities.

6.5 Principles of delivery

Parcels will be delivered as follows, depending on the Service:

- CLASSIC EUROPE,

- CLASSIC SHOP,

on working days (Monday to Friday) following pick-up in each case. Delivery for the CLASSIC EUROPE and CLASSIC SHOP Services can take place on Saturday depending on the Delivery Country (this information can be found on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com.

The Transit time and delivery time presented by the Service Provider are indicative.

The CLASSIC EUROPE Service includes the Predict service, without additional charge, which enables the Recipient to become aware of the expected delivery date and timeframe defined per Delivery Country as described on the website of the Service Provider at www.dpd.com. The Predict service can only be activated if the Customer provides the Service Provider with the Recipient’s email address and/or phone number.

All Services allow the Customer and Recipient to monitor the Transit of the Parcel using the track and trace function on the Service Provider’s website at www.dpd.com.

For CLASSIC EUROPE Service, redeliveries and new delivery attempts are carried out up to the related contractual number of new attempts or maximum deadline for redeliveries as described on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com.

6.6 Handover of the Parcel

The Service Provider requires the Recipient of a Parcel to be of Legal Age, if required in the Sending and Delivery Countries, and to sign an ESCD or any other required instruments as proof of delivery of the Parcel. The Customer and the Recipient accept the confirmation of receipt of the Parcel with the use of electronic device and is not entitled to any claims related to the confirmation of delivery of the Parcel with the use of electronic device. Any record of the Recipient's signature obtained by the Delivery Service Provider shall be conclusive evidence of the delivery of the Parcel. The Recipient's signature shall be evidence of delivery of the Parcel.

A Szállítás akkor ér véget (kivéve ha előzetesen másként került meghatározásra),

- ha a Küldemény kézbesítésre felajánlásra került a 6.5 pontnak megfelelően a Kézbesítési szolgáltató napi kézbesítési időszakán belül, vagy

- amikor a Küldemény a kézbesítés megkísérlését követően kiszolgáltatása érdekében rendelkezésre áll; azzal, hogy a szállítást befejezettnek kell tekinteni, amennyiben a Kézbesítési szolgáltató a Küldeményt

„további rendelkezésig” vagy „Szolgáltatónál maradó”-ként vagy egyéb hasonló rendelkezéssel tartja magánál, de ilyen rendelkezés nem történik vagy a Küldemény ésszerű időn belül elszállításra, átvételre nem kerül.

A Szállítást követően a Szolgáltató az Ügyfél kockázatára tárolja a fenti Küldeményt és az 5. pontnak megfelelően visszaszállítja vagy kezeli.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Küldemény ezzel összefüggő akadályoztatásból, lefoglalásból, vagy visszatartásból eredő károkért, valamint a vám- és egyéb hatósági eljárások miatti károkért.

6.5 A Küldemény kézbesítésének szabályai

A Küldemények az alábbiak szerint kerülnek kézbesítésre munkanapokon hétfőtől péntekig, függően a választott szolgáltatási formától:

- CLASSIC EUROPE,

- CLASSIC SHOP.

A CLASSIC EUROPE és CLASSIC SHOP szolgáltatással feladott Küldemények kézbesítésére sor kerülhet szombaton is, amennyiben a Kézbesítési országban ilyen működik (erre vonatkozóan a Kézbesítési szolgáltató honlapján, a www.dpd.com lehet tájékozódni).

A közzétett vagy Szolgáltató által közölt szállítási és kézbesítési idők tájékoztató jellegűek, nem jelentenek időgaranciát.

A CLASSIC EUROPE szolgáltatás magában foglalja a Predict-különszolgáltatást is külön díjazás nélkül. A Predict lehetőséget nyújt az Ügyfélnek arra, hogy megismerje a tervezett kézbesítési dátumot, és azt a kézbesítési napi időkeretet, amely a Kézbesítési országban irányadó (szintén a Szolgáltató honlapján, a www.dpd.com lehet tájékozódni eziránt). A Predict- különszolgáltatás kizárólag akkor működik, ha az Ügyfél megadta a Címzett e-mail címét és/vagy mobiltelefon- számát.

Valamennyi szolgáltatás biztosítja az Ügyfél és a Címzett számára a szállítási folyamat ellenőrzését a Szolgáltató honlapján elérhető ún. track and trace (Útvonal és nyomon követés) felület használatával.

A CLASSIC EUROPE szolgáltatás keretében a kézbesítés megkísérlésére a Kézbesítési szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett darabszámú alkalommal vagy meghatározott határidőig kerülhet sor.

6.6 A Küldemény kiszolgáltatása

A szolgáltató megköveteli a Címzettől, hogy cselekvőképes legyen, amennyiben a Feladási vagy Kézbesítési országok jogszabályai ezt előírják. A Címzett köteles a Küldemény átvételét az ESCD készülék felületén aláírásával igazolni, amely a Küldemény tértivevényeként szolgál.

Az Ügyfél és a Címzett az elektronikus adatrögzítő használatával elfogadja a küldemény átvételét, és az elektronikus adattároló használatával a küldemény- átvétellel kapcsolatos igényeiről mind a Feladó, mind a Címzett lemond. Az Ügyfél aláírását tartalmazó elektronikus bármely adat a Küldemény kézbesítésének


The Parcel is handed over to the Recipient or another person who is located at the exact deliverable Recipient address, whereby the Delivery Service Provider is not obliged to assess whether this person is actually entitled to receive the Parcel; the Delivery Service Provider may request specific information or evidences at the time of delivery as indicated in the Delivery Conditions on the website of the Delivery Service Provider.

For CLASSIC EUROPE Service, if delivery must be made principally or alternatively to a Neighbor, a Safe Place or a Different Address, the Delivery Service Provider is not further obliged to assess whether the Recipient at this alternative place or address is duly entitled to receive the Parcel and such person shall be deemed as such.

When the Parcel is delivered to hotels, hospitals, universities, government offices or installations, or other facilities where there is a mail room or central receiving area, the Parcel may be delivered to the mail room or central receiving area, unless otherwise authorized and agreed by the Service Provider until shipment of the Parcel.

6.7 Cash-on delivery Parcels

Depending on the Delivery Country as specified on the website of the Delivery Service Provider at www.dpd.com, cash-on-delivery Parcels are delivered exclusively against payment of the price of the goods and any other duties and taxes where applicable.

The conditions of delivery and conditions of payment are precisely described on the Delivery Service Provider website at www.dpd.com and specified in the Delivery Conditions.

The Customer must indicate its bank account number and provide the Service Provider with all requested documents before the delivery at the latest. Upon successful delivery, the amount collected from the Recipient will be transferred to the bank account of the Customer as soon as practicable according to the Delivery Conditions. The transfer will be made with reference to the Parcel label number [or the Transportation Document number] and, if known, the intended purpose.

6.8 Returns

The conditions and terms of the returns of Parcels upon Consignee’s decision can be found on the website of the Delivery Service Provider as specified in the Delivery Conditions at www.dpd.com. Returns are available for a fee to be charged to the Customer.

döntő bizonyítékaként szolgál. A Címzett aláírása (kézjegye) a Küldemény kézbesítésének bizonyítéka.

A Küldemény a Címzettnek vagy a kézbesítési címen tartózkodó más személynek adható át azzal, hogy a Kézbesítési szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy ez a személy jogosult-e a Küldemény átvételére. A Kézbesítési szolgáltató a honlapján közzétett Kézbesítési feltételeknek megfelelően a kézbesítéskor speciális információkat, vagy egyéb igazolásokat kérhet a kézbesítés előtt.

CLASSIC EUROPE szolgáltatás esetén, amennyiben a Küldeményt meghatalmazottnak, szomszédnak, Biztonságos Helyre, vagy Harmadik címre kell kézbesíteni, a Kézbesítési szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy az alternatív címen az átvevő személy jogosult-e a Küldemény átvételére és az ilyen személyt jogosult átvevőnek kell tekinteni.

Amennyiben a Küldemény kézbesítésére szállodában, diák vagy egyéb szálláshelyen, egyetemen, hivatalban, irodaházban, vagy más hasonló helyen kerül sor, ahol postázó vagy központi átvevő hely (pl. recepció) működik, a Küldeményt jogosult a Szolgáltató a postázó vagy központi átvevő helyen kézbesíteni, kivéve azt az esetet, ha írásban előzetesen az Ügyfél másban állapodott meg a Szolgáltatóval.

6.7 Utánvételes Küldemények

A Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett Kézbesítési országoktól függően az utánvételes Küldemények kizárólag az utánvét-összeg (és esetleges egyéb adók, járulékok, költségek) kifizetését követően szolgáltathatóak ki a Címzettnek.

A kikézbesítés és fizetés feltételei a Kézbesítési szolgáltató honlapján (www.dpd.com), különösen a Kézbesítési feltételek között olvashatóak.

Az Ügyfél köteles megadni bankszámlaszámát, és valamennyi szükséges dokumentumot a kézbesítést megelőzően. Ha a kézbesítés sikeres volt (az utánvét- összeg megfizetésre került), a beszedett utánvét összegét a Szolgáltató az Ügyfél bankszámlájára utalja át a megvalósítható időn belül figyelemmel a Kézbesítési feltételekre. Az átutalás közleményrovatában feltüntetésre kerül a Küldemény címke-száma vagy a szállítási okmány száma és amennyiben ismert, a jogcím.

6.8 Visszaszállítási szolgáltatás

A (Címzett döntése alapján történő) visszaszállítás feltételei a Kézbesítési szolgáltató honlapján a kézbesítési feltételek között (www.dpd.com) megismerhetőek. E szolgáltatás az Ügyfél által fizetett díj ellenében vehető igénybe.

7. Pricing and Payment

7.1 Services price

The amount of charges will be agreed between the Service Provider and the Customer based on and applying Service Provider’s standard price list in force available on the website of the Service Provider at dpd.com or communicated by the Service Provider to the Customer upon request or based on the price list specifically agreed between the Customer and the Service Provider. Price calculations and quotations made by the Service Provider will be based on the quantity information supplied by the Customer and these Conditions. Regardless of the application of the article 5.4, the Service Provider reserves the right to amend prices if information provided by the Customer is incorrect, in particular in case of improper weight calculation and/or size calculation by the Customer.

ln the absence of an individual agreement, the Service Provider's standard price list shall apply. The prices valid on the day of receipt of the Parcel apply. For cases in which

7. Díjfizetés

7.1 A díjfizetés általános szabályai

A Küldeményhez kapcsolódó szolgáltatás(ok) díjai a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött megállapodásnak megfelelően a DPD adott Küldemény szállításának megkezdésekor hatályos és a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett, vagy az Ügyfél megkeresése alapján Szolgáltató által közölt standard Díjszabásnak, vagy a Felek egyedi szerződésében meghatározott díjaknak megfelelően kerülnek alkalmazásra. A díjak kalkulációjára, árajánlat adására az Ügyfél által előzetesen megadott küldemény-mennyiség és jelen ÁSZF alapján kerül sor. A Szolgáltató jogosult a díjakat egyoldalúan módosítani (az ÁSZF 5.4. pontjában írtak alkalmazását mellőzve), amennyiben az Ügyfél által közölt információ nem megfelelő, különösen ha az a súly- és/vagy méret- meghatározást érinti.

A díjra vonatkozó egyedi szerződés hiányában a Szolgáltató honlapon közzétett standard díjszabása irányadó. A díjak érvényessége a szállítás megkezdéséhez


the weight determines the price, the weight established by the Service Provider at the shipping depot is taken as the basis for calculating the price.

7.2 Surcharges

Where applicable, the Service Provider reserves its right to invoice the Customer, at the level published on the website of the Service Provider at www.dpd.com, the following surcharges including but not limited to:

- fuel surcharge,

- road toll,

- in the absence of any or inadequate packaging or labeling of the Parcel,

- oversized and/or overweight Parcels,

- other surcharges in accordance with the Conditions available on the website of the Service Provider at [www.dpd.com].

7.3 Charges, Taxes, and fees

The Customer is liable for transport fees, costs, expenses, taxes, duties, general average deposits or contributions and other charges and has to reimburse the Service Provider for them. This also applies if they are to be paid by the Recipient or if they are caused by that party, and if these amounts are not paid by the Recipient to the Service Provider upon the first request for payment.

(a) The Service Provider's charges for transportation and other services shall be payable by the Customer; however, the Service Provider shall also have the right to demand and obtain payment from the Sender (if different from the Customer) or the Recipient, or from any other person who may be liable to pay the charges.

(b) Payment of Service Provider's charges is due no later than the date specified on Service Provider's invoice/statement or such other period as may be expressly agreed with the Customer in writing by an executive director of the Service Provider. If any payment under the Contract is overdue then, without prejudice to Service Provider's other rights and remedies, the Customer shall pay interest on the overdue amount as specified on the Service Provider’s standard price list (whether before or after judgment) at a rate specified on the website of the Service Provider at dpd.com, such interest will accrue on a daily basis, from the due date for payment until payment is made in full.

(c) The Service Provider reserves the right to charge the higher of (i) Volumetric Weight; or (ii) real weight for all Parcels.

(d) A claim or counterclaim by the Customer shall not be made the reason for deferring or withholding payment or monies payable, or for refusing to reimburse liabilities incurred by the Service Provider.

(e) The Service Provider shall be entitled at any time and from time to time to increase Service Provider's charges for transportation or other services by giving to the Customer not less than 30 days prior written notice to accord with increases in relevant costs of Service Provider's business including but not limited to, fuel, congestion charges, license fees, postal fees and labor.

(f) All amounts payable by the Customer are subject to Value Added Tax which shall be charged at the applicable rate.

(g) In the event that the Service Provider pays or agrees to pay to any third party any duty and/or taxes and/or levy in respect of any Customer's goods:

(i) the Service Provider shall do so on the sole basis that in doing so it is acting as the Customer's fully authorized agent;

kötődik. Amennyiben a Szolgáltatás díja a Küldemény súlyához kötődik, a Szolgáltató telephelyén Szolgáltató által mért súly minősül a díjszámítás alapjának.

7.2 Felárak (pótdíjak)

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett szinteket és feltételeket figyelembe véve az alábbi felárakat (pótdíjakat) számlázza ki az Ügyfél felé :

- üzemanyag-felár,

- útdíj,

- a Küldemény nem megfelelő csomagolása vagy címkézése esetén,

- Túlméretes vagy súlyhatárt meghaladó Küldemények,

- a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett egyéb pótdíjak.

7.3 Adók, illetékek, díjak, egyéb költségek

Az Ügyfél köteles előlegezni és viselni valamennyi, a szállítás során és azzal összefüggően felmerülő szállítási költséget, adót, vámot, illetéket, őrzési- és egyéb díjat, ezeket felmerülés esetén megtéríteni Szolgáltatónak. Ezt a szabályt megfelelően alkalmazni kell, amennyiben a fent felsorolt költségeket a Címzettnek kell fizetni, vagy harmadik személy okozta ezeket, és ezeket a költségeket a Szolgáltató első felhívása ellenére a Címzett nem fizette meg.

(a) A Küldemény szállítási díját és az egyéb szolgáltatások díját az Ügyfél köteles fizetni, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult követelni és beszedni a díjat a Feladótól (amennyiben az Ügyféltől különböző személy) vagy a Címzettől, vagy bármely más olyan személytől, aki a díj megfizetéséért felelősséggel tartozik.

b) A díjfizetés legkésőbb a Szolgáltató számlájában meghatározott esedékesség napján (fizetési határnap) vagy az Ügyfél és a Szolgáltató (ügyvezetője által) kifejezett írásbeli megállapodásban meghatározott napon esedékes. Amennyiben az Ügyfél a díjfizetéssel késedelembe esik – a Szolgáltató egyéb igényeit nem érintve – az esedékesség napjától a teljes kifizetés napjáig napi késedelmi kamatot köteles fizetni Szolgáltatónak Szolgáltató standard árlistája szerint (akár arre vonatkozó jogerős határozat előtt vagy után), a Szolgáltató által honlapján (www.dpd.com) közzétett mértéknek megfelelően. A kamat napi bázison kerül meghatározásra, a késedelembe esés első napjától a teljes tartozás megfizetéséig.

(c) A Szolgáltató jogosult választása szerint a térfogat alapú súly vagy saját súly alapján (amelyik nagyobb) a díjat meghatározni.

(d) Az Ügyfél nem jogosult követeléssel vagy ellenköveteléssel élni a Szolgáltatóval szemben arra hivatkozással, hogy a Szolgáltató valamely fizetési kötelezettségét késedelmesen vagy nem teljesítette, vagy visszatartási jogot gyakorolt valamely kifizetés vonatkozásában.

(e) A Szolgáltató jogosult bármikor, és időről időre egyoldalúan módosítani a szállítás és egyéb szolgáltatások díjait, amennyiben legalább 30 nappal a díjemelést megelőzően írásban értesítette a díjváltozásokról az Ügyfelet megjelölve a díjemelés releváns indokait (ideértve, de nem korlátozva az üzemanyag árváltozás, közlekedési nehézségek, engedélyek díjai, munkabérek).

(f) A díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, melyet a hatályos jogszabályok szerint számláz ki az Ügyfél felé a Szolgáltató.

(g) Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél valamely Küldeménye vonatkozásában harmadik személy felé valamilyen illetéket, adót fizet:

(i) a Szolgáltató ezt az Ügyfél teljes jogú megbízottjaként jogosult teljesíteni;


(ii) whether or not delivery of the goods is made to the Consignee's address, immediately upon receipt of Service Provider's duty invoice in respect of such duty and/or tax and/or levy the Customer shall settle such duty invoice in full;

(iii) in the event of the Customer failing to comply strictly with sub-section 7.3 (g)(ii) above, the Service Provider shall be at full liberty to deal with the goods based on its lien on the goods.

(h) The Customer shall pay to the Service Provider any duties, taxes, levies, customs assessments, fines or other penalties and unusual costs, claims and expenses (including administrative costs) incurred by the Service Provider as a result of it conveying the goods.

(i) The Customer must notify the Service Provider about any query in relation to any invoice from the Service Provider within 14 calendar days of the invoice date and confirm that query to the Service Provider by notice in writing within 28 calendar days of the invoice date. If the Customer does not do this, the Service Provider will not be liable (whether in contract, tort, negligence or otherwise and howsoever arising) for any error in the invoice nor shall the Service Provider be required to re-pay any sums paid by the Customer unless the Customer can prove that:

(i) it was not reasonably possible for the Customer to notify the Service Provider of the query, or confirm it in writing, within the time set above; and

(ii) the notification or confirmation was made at the first reasonable opportunity and in any event no later than 6 months after the invoice date.

7.4 The Service Provider reserves the right to make the provision of its services dependent upon payment in advance or upon securing of the fees, or part thereof, by the Customer.

If there are any doubts about the ability of Customers to meet their payment obligations, the Service Provider reserves the right to request payment in advance or provision of security; even after an order has been placed. If payment is not made in advance or no securities are furnished, the Service Provider reserves the right to cancel the contract and to discontinue collecting and delivering parcels immediately, without prior notice to the Customer.

(ii) A Címzett részére történő kézbesítés megtörténtétől függetlenül az Ügyfél köteles a fent felsorolt illetékre, adóra vonatkozó, Szolgáltató által kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően azonnal megfizetni;

(iii) abban az esetben, ha az Ügyfél nem teljesíti a fenti 7.3

(g) (ii) pontban meghatározott kötelezettségét, a Szolgáltató szabadon jogosult a Küldeményre kiterjedő zálogjogával élni, a Küldeményből kielégítést keresni.

(h) Az Ügyfél köteles valamennyi, szállítással összefüggésben felmerülő adót, illetéket, vámot, bírságot, egyéb büntetést és szokásosan fel nem merülő költséget, követelést és egyéb kiadást (adminisztratív költségeket is beleértve) a Szolgáltató felé megfizetni, megtéríteni.

(i) Amennyiben az Ügyfélnek a Szolgáltató által kiállított bármely számlával kapcsolatosan kifogása van, arról a számla kiállítását követő 14 naptári napon belül értesítenie kell a Szolgáltatót, és a kifogását a számla kiállítását követő 28 naptári napon belül írásban meg kell erősítenie. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja fentieket, a Szolgáltató nem tehető felelőssé sem szerződéses, sem szerződésen kívül, sem szándékosan vagy gondatlanul okozott károkért a számlában megjelenő esetleges hibákért és a Szolgáltató nem köteles semmilyen összeget visszafizetni az Ügyfélnek, hacsak az Ügyfél bizonyítja, hogy

(i) nem volt lehetséges a Szolgáltató értesítése a kifogásról vagy ennek írásbeli megerősítése a fent meghatározott határidőn belül; és

(ii) az értesítés vagy megerősítés az első legkorábbi lehetséges időpontban megtörtént, de semmiképpen sem később, mint a számla kiállítását követő hat hónappal.

7.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásait az Ügyfél általi előre történő fizetéshez vagy biztosíték nyújtásához kösse.

Amennyiben bármilyen kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásait az Ügyfél általi előre történő fizetéshez vagy biztosíték nyújtásához kösse. Erre a megrendelés beérkezését, a szállítás megkezdését követően is sor kerülhet. Abban az esetben, ha az előreutalás vagy biztosítéknyújtási kötelezettségének az Ügyfél nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől vagy felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását, az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül is.

8. Liability for loss and damage and delay

8.1 Subject to the provisions of this Section 8 and Sections 5.3, 9, 10 and 11, the Service Provider shall be liable for any physical loss of, or physical damage to, goods during Transit (as defined in Section 6), and storage, except as described in the specific provisions published on the website of the Service Provider at www.dpd.com and except to the extent that such loss or damage has arisen from or consists of:

(i) the Customer or Recipient not taking or accepting delivery within a reasonable time in accordance with the applicable Delivery Conditions;

(ii) a breach of the Contract including these Conditions, the Transportation Document and any other applicable rules (even those the Customer is bound hereby to read on Service Provider’s website) by the Customer, including the breach of any of the Customer warranties set out in Section 5.1, insufficient or improper packing, labelling or addressing, including incorrect or missing postcode information;

8. Felelősség a Küldemény elvesztéséért, sérülésért és késedelemért

8.1 A jelen 8. pontban, a jelen ÁSZF 5.2, 9., 10. és 11. pontjaiban írtak alapján a Szolgáltató felelős bármilyen, a Küldemény szállítása (ÁSZF 6. pont), tárolása során bekövetkező fizikai elvesztéséből, fizikai sérüléséből eredő kárért, kivéve ha a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett egyedi rendelkezések másként nem szabályozzák, vagy az elvesztésből, sérülésből eredő kár az alábbiakra vezethető vissza:

(i) Az Ügyfél vagy a Címzett nem adja át, vagy nem veszi át a Küldeményt ésszerű időn belül;

(ii) Az Ügyfél megszegi a jelen ÁSZF-ben vagy egyedi szerződésben, a szállítási okmányokban vállalt előírásokat, egyéb alkalmazott szabályokat (beleértve a Szolgáltató honlapján közzétett előírásokat is), vagy a jelen ÁSZF 5.1 pontjában írt kötelezettségvállalásait, nem szakszerű vagy nem megfelelő csomagolás, címkézés vagy címzés (ideértve a hiányzó vagy téves irányítószámot is) következik be részéről;


(iii) loss, damage or breakage of articles of, or for that part of any articles that comprises of goods which are not accepted for transportation or storage by the Service Provider as set out in Section 5.2;

(iv) any act or omission of the Customer or Recipient or owner of the goods or of the servants or agents of either, and any act or omission of any person, other than the Service Provider, claiming to represent the Customer or Recipient in compliance with verbal or written delivery instructions from the Customer or Recipient;

(v) inability of the Service Provider to provide copies of delivery records and signature and deletion of data, loss or and irretrievability of data stored on magnetic tapes, files or other storage media, or erasure or damage of photographic images or soundtracks from exposed film;

(vi) inherent liability to wastage in bulk or weight, latent defect or inherent defect, vice or natural deterioration of the goods, wear and tear, depreciation, moths, vermin, or the effect of any process of cleaning, dyeing or restoring any article;

(vii) seizure under legal process, any other acts or omissions of any customs office, governmental bodies or other regulatory agencies and any observance by the Service Provider of rules and regulations and decisions and orders issued by customs, governmental bodies and regulatory agencies;

(viii) any force majeure event, meaning an event beyond the reasonable control of the Service Provider, including but not limited to seizure under a legal process, consequence of war, invasion, act of foreign enemy hostilities (whether war is declared or not), civil war, rebellion, insurrection, military or usurped power or confiscation, requisition, destruction of or damage to property, extreme weather conditions, compliance with any law, or order of any government or public or local authority, riots, civil commotion, strikes, lockouts, general or partial stoppage or restraint of labor from whatever cause, accident, breakdown of plant or machinery, disruption of road and/or air traffic, fire, flood, storm or default of suppliers or subcontractors, pressure waves caused by aircraft or other aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds, the direct or indirect effect of ionising radiations or contamination by radioactivity;

(ix) fraud by the Customer or the owner of the goods or the servants or agents of either.

8.2 The Service Provider will make reasonable effort to convey and deliver the Parcel according to the Delivery Conditions within the indicative Transit time indicated to the Customer. Such indicative Transit and delivery time are not binding and should in no respect make the Service Provider liable for any damage or loss caused by delays.

8.3 For the avoidance of doubt, in the event that

8.3.1 the Parcel was not in Transit or in storage (as defined in Section 6) at the time of the loss,

8.3.2 and/or the Parcel does not have a Scan Record or another form of record showing that the Parcel was entrusted to the Service Provider,

then the Service Provider shall not be liable for loss or damage to the Parcel.

8.4 Nothing in these Conditions shall limit or exclude Service Provider's liability for any matter which is unlawful to exclude or limit liability under any public policy provision.

8.5 The Service Provider does not provide insurance cover for losses, damages, loss of profits and delays not covered or excluded under this Section 8, or in excess of the relevant limitations of liability set forth in Sections 9 and 10. Should the Customer or the Recipient require insurance covering the above referred not assumed liabilities and risks, the Customer and/or the Recipient shall procure such insurance cover be provided by their insurer(s) or insurance broker(s).

8.6 The Service Provider does not make any warranty nor accept any liability other than expressly set forth in these Conditions.

(iii) olyan áruk, Küldemények (vagy ezek egy részének) elvesztéséből, sérüléséből eredő kárért, amelyek szállítása, tárolása a jelen ÁSZF 5.2 pontja alapján nem lehetséges;

(iv) az Ügyfél, a Címzett, vagy az áruk tulajdonosának, vagy előbbiek alkalmazottjának, megbízottjának, vagy bármely a Szolgáltatón kívüli harmadik személynek az aktív magatartása vagy mulasztása, az Ügyfél, Címzett vagy ezek képviselőinek a kézbesítésre vonatkozószóbeli vagy írott utasítása;

(v) a Szolgáltató akadályoztatása / képtelensége a kézbesítési adatok (aláírás) másolatának kiadására, adatvesztés az elektronikusan tárolt adatokban vagy ilyen adatok és fotók, hangfelvételek sérülése, elvesztése;

(vi) a Küldemény belső tulajdonságaiból eredő mennyiségi vagy súlybeli veszteség, nem látható vagy az áru belső tulajdonságából eredő hiány, az áru kopása, természetes elhasználódása, értékcsökkenése, molylepke, férgek, az áruk mosásából, szárításából vagy felújításából eredő bármilyen hatás;

(vii) bármilyen hatósági, bírósági foglalás, vagy egyéb intézkedés vámhatóság, más szerv részéről; jogszabályi és hatósági rendelkezés, amelynek a Szolgáltató köteles eleget tenni;

(viii) vis maior körülmények, vagyis minden olyan körülmény, amely a Szolgáltató elvárható befolyásától független, ideértve de nem korlátozva a hatósági / bírósági foglalásra, háború, invázió, külső ellenséggel fennálló viszály, polgárháború, forradalom, felkelés, zendülés, katonai vagy egyéb elkobzás, rekvirálás, vagyontárgyak rombolása, rendkívüli időjárási körülmények, jogszabályi vagy hatósági, bírósági előírások, zavargások, civil tüntetés; sztrájk, kizárás, bármilyen okból bekövetkező általános vagy részleges munkabeszüntetés, baleset, üzem meghibásodása, a közúti vagy légi szállítás akadályoztatása, tűz, árvíz, vihar, a beszállítók vagy alvállalkozók hibás teljesítése, repülők vagy más hasonló járművek által okozott lökéshullámok, ionizáló sugárzás közvetlen és közvetett hatásai, radioaktív szennyezés;

(ix) az Ügyfél, az áruk tulajdonosának vagy ezek alkalmazottainak, megbízottjainak csalása.

8.2 A Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy a Szállítás és kézbesítés a Kézbesítési feltételeknek megfelelően, a tájékoztató jellegű Szállítási határidőn belül a Címzettnek megtörténjen. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével elfogadja a Szolgáltató azon tájékoztatását, hogy a vállalt Szállítási határidők tájékoztató jellegűek, nem időgarantáltak, és a Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, elmaradt vagyoni előnyért az esetleges késedelem miatt.

8.3 Amennyiben a Küldemény

8.3.1 az elvesztés, sérülés bekövetkezésének pillanatában nem volt a szállítás vagy tárolás folyamatában (6. pont),

8.3.2 és/vagy a Küldemény nem rendelkezik Szkenadattal, amely azt igazolná, hogy a Küldemény a Szolgáltatónak átadásra került,

a Szolgáltató nem felel a Küldeményben bekövetkező hiányért, sérülésért.

8.4 A jelen ÁSZF szerinti feltételek nem korlátozhatják vagy zárhatják ki a Szolgáltató felelősségét azokban az esetekben, amelyeket a jogszabályok eltérést nem engedő szabályként határoznak meg.

8.5 A Szolgáltató nem nyújt biztosítást a jelen 8. pontban meghatározott vagy a 9. és 10. pontban meghatározásra kerülő limitált felelősséget meghaladó (a Küldemény elvesztéséből, sérüléséből és késedelmes szolgáltatásból eredő) károkra. Amennyiben az Ügyfél vagy a Címzett ezekre is kiterjedő biztosítást kíván, abban az esetben ezekre vonatkozó felülbiztosítást kell kötnie a saját biztosítójával.

8.6 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben írt kötelezettségvállalásokon és felelősségen túl nem vállal semmilyen más kötelezettséget és felelősséget.


9. Limitation and exclusion of liability

9.1 Except where apply (1) any compulsory obligation or

(2) any increased cap offered by the Service Provider as published on the website of the Service Provider or (3) any “Extended Cover” purchased by the Customer and based on declared value of goods as specified in the Service Provider website at www.dpd.com, and subject to Sections 5.2, 8, 9, 11, 12 and 13 hereof and the other provisions of this Section 9, the Service Provider's liability for the loss of or damage to any goods and/or for any other matter (howsoever arising) under a Contract shall be limited to the lesser of the repair or replacement cost of lost or damaged goods (the Customer shall provide proof of net value of goods lost or damaged) and;

a) if transportation by road, the liability cap set out as a minimum in the provisions of the CMR;

b) if transportation by air, the liability cap set out in the provisions of the Warsaw Convention of 1929 as amended by the Protocol signed in the Hague on September 28th 1955, the Protocol signed in Guatemala City on 8 March 1971 and including the Montreal Protocol No. 4. “Montreal Convention” means the Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air, signed at Montreal, May 28, 1999 ("Warsaw Convention");

c) if transportation using combined means of air and road transportation, up to the liability cap mentioned in a) or b) as applicable to the means of transportation used when the loss or damage occurred;

d) for all Parcels undertaken as part of services tailored by the Service Provider to the Customer's individual requirements, these services shall be subject to any limitation of liability set out in the relevant agreement entered into between the Customer and the Service Provider; and

9.2 In the case of cash-on-delivery Parcels, the Service Provider will not be held liable in the following cases or as specified in the Service Provider website at www.dpd.com:

- in the case of cash-on-delivery Parcels when the Customer has not submitted a written complaint to the Service Provider within a period of 15 days after delivery detailing the non-receipt of the cash-on-delivery amount;

- in the case of damage that results from incorrect or incomplete details on the cash-on-delivery Parcel and/or incorrect labelling and/or illegible information on the cash- on-delivery parcel label;

- if non-collection of the cash-on-delivery amount is attributable to an error or negligence on the part of the Customer; when delays occur in collecting or transferring the cash-on-delivery fees;

- if the value of the goods to be transported or the cash- on-delivery fees exceeds the maximum cash-on-delivery fee defined in the specific provisions set out by the Service Provider as published on its website at www.dpd.com.

-

9.3 Subject to Section 8.4, CMR, and the Warsaw Convention but notwithstanding anything to the contrary in these Conditions, the Service Provider shall, under no circumstances whatsoever be liable to the Customer for any loss of profit, or any indirect or consequential loss, including but not limited to the cost of recompiling the information contained on the goods, arising under or in connection with the Contract.

9. A Felelősség korlátozása és kizárása

9.1 A jelen ÁSZF 5.2, 8, 9, 11, 12 és 13. pontjaira is figyelemmel a Szolgáltató Küldemény elvesztéséért, sérüléséért, késedelmes teljesítésért és minden egyéb okból bekövetkező kárért való felelőssége limitált a javítási vagy beszerzési érték közül az alacsonyabb értékig a sérült vagy elveszett küldemények esetén (az Ügyfél köteles a sérült vagy elveszett küldemény nettó értékét hitelt érdemlően igazolni), kivéve, ha kötelező kötelezettségvállalás alkalmazandó (1), vagy a Szolgáltató kifejezetten írásban ilyen eltérést nyújt (2), vagy az Ügyfél

„Felülbiztosítást” vásárol; és:

a) közúti szállítás esetén a CMR-egyezmény alapján meghatározott minimális összeg,

b) légi szállítás esetén a Varsói Egyezmény szerinti legalacsonyabb érték;

c) amennyiben a szállítás mind légi, mind közúti eszközökkel történik, a fenti a) vagy b) pont szerinti mérték az irányadó attól függően, hogy hiány / kár melyik eszközön következett be;

d) amennyiben valamely Küldemény szállítására az Ügyfél egyedi igényei alapján kerül sor, az egyedi megállapodásban kell a Feleknek szabályozni a felelősség korlátozását.

9.2 Utánvétellel feladott Küldemények esetén a Szolgáltató nem tehető felelőssé a következő, vagy a Szolgáltató honlapján közzétett esetekben:

- amennyiben az Ügyfél nem terjesztett elő a kézbesítést követő 15 napon belül írásbeli panaszt a Szolgáltató felé, amelyben jelezte, hogy az utánvét-összeg nem került megfizetésre felé;

- amennyiben a kár az utánvétes Küldemény hibás vagy hiányos adatai és/vagy hibás címkézése és/vagy a Küldeményen elhelyezett címke olvashatatlan információjára vezethető vissza;

- ha az utánvéti összeg beszedésének elmaradása az Ügyfél hibájára vagy gondatlanságára vezethető vissza, amikor késedelem jelentkezik az utánvéti szolgáltatási díj beszedésében, fizetésében;

- amennyiben a szállítani kívánt Küldemény vagy az utánvéti díj mértéke meghaladja a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) közzétett maximális utánvéti értéket.

9.3 Tekintettel az ÁSZF 8.4 pontjára, a CMR- és a Varsói Egyezmény szabályaira, és jelen ÁSZF-re, a Szolgáltató nem felel semmilyen körülmények között az Ügyfél felé az elmaradt haszonért, bármilyen közvetett vagy következményes kárért, ideértve az árukon elhelyezett információk összegyűjtésének költségeit is, amelyek a Szerződésből vagy azzal összefüggésben merülnek fel.


10. Extended Cover

10.1 For all Services governed by these Conditions, if the Customer has paid or agreed to pay the Service Provider’s charge for 'Extended Cover' and the Service Provider has agreed to the extension, the Customer shall benefit from extended liability insurance as defined in the specific provisions set out by the Service Provider as published on its website at www.dpd.com,.

10.2 The actual value of any goods lost or damaged shall be ascertained by reference to its repair, replacement, resale or fair market value at the time and place of collection, whichever is less. In no event shall such value exceed the original cost of the item actually paid by the Customer.

10.3 If a Customer requires 'Extended Cover', it shall fully disclose to the Service Provider, should it so request, the nature of goods to be carried. The Service Provider shall, in its sole discretion, decide whether 'Extended Cover' shall apply to any Parcel for which it is requested.

10. Felülbiztosítás

10.1 Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben szabályozott valamennyi szolgáltatásra kiterjedő hatállyal megfizette vagy vállalta megfizetni a felülbiztosítás díját, és ehhez a Szolgáltató írásban hozzájárult, az Ügyfél jogosult a felülbiztosításból eredő előnyökre, amelyeket a Szolgáltató a honlapján (www.dpd.com) tesz közzé.

10.2 Az elveszett, vagy megsérült Küldemény tartalmának aktuális értékét az átvétel idején és helyén irányadó javítás, csere, értékesítés vagy tisztességes piaci ár alapján kell meghatározni, amelyik ezek közül az alacsonyabb. Azonban az így számított érték nem haladhatja meg az Ügyfél által a termékért fizetett árat.

10.3 Amennyiben az Ügyfél felülbiztosítást kíván kötni, köteles feltárni a Szolgáltató felé a szállítani kívánt áru természetét. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult arról dönteni, hogy a kívánt felülbiztosítás alkalmazható-e a megjelölt küldeményre.

11. Claims

11.1 The Service Provider must be notified not later than the time of delivery in the case of apparent loss or damage.

In the case of loss or damage which is not apparent, the fact of this taking delivery shall be prima facie, evidence that the Recipient has received the goods in the condition described in the consignment note. In the case of loss or damage which is not apparent the reservations referred to shall be made in writing within seven (7) days of delivery in the case of non-apparent loss or damage, excluding Sundays and public holidays.

The reservations must be made in writing, and should be justified with accurate, complete and quantified information, dated and signed.

The Customer should confirm any loss, damage or delay by notice in writing within twenty-one (21) days of the date of dispatch.

If the Customer fails to do so or fails to justify the reservations, the Service Provider shall not be liable for any loss, damage or delay, save and except where the Customer proves that:

(i) it was not reasonably possible for the Customer to advise the Service Provider or make such claim in writing within the time limit applicable; and

(ii) such advice or claim was made within a reasonable time, in which case the Service Provider shall not have the benefit of exclusion of liability afforded by this Section 11.1.

11.2 Extinguishment of the Customer’s right to damage against the Service Provider shall in any case occur unless a legal action is brought within one (1) year from the date of delivery (in case of damage) or the due date of delivery (in case of loss, non-delivery, misdelivery or delay in delivery).

11.3 In the event of a claim for damage, the Customer must be able to present the Parcel for inspection at the location on time suitable upon Service Provider’s request.

11.4 All claims must be fully documented as described on the Service Provider’s website and the Service Provider shall have no obligation to act on any claim until all fees and other related charges and taxes related to the relevant Parcel have been paid.

11.5 A payment of any claim by the Service Provider shall be a full and final settlement of such claim.

11. Igényérvényesítés

11.1 Az Ügyfél köteles felismerhető/nyilvánvaló elvesztés vagy sérülés esetén értesíteni a Szolgáltatót legkésőbb a Kézbesítéskor.

Ha a sérülés, elvesztés nem ismerhető fel, e tény önmagában arra bizonyíték, hogy a Címzett a Küldeményt a szállítási okmánynak megfelelő állapotban vette át. A fel nem ismerhető elvesztés vagy sérülés esetén a Címzett köteles írásban megtenni az ezzel kapcsolatos bejelentéseit a Szolgáltató felé a Kézbesítéstől számított hét (7) napon belül (a vasárnapokat és ünnepnapokat bele nem számítva).

A fel nem ismerhető elvesztés vagy sérülés esetén az Ügyfél köteles írásban (részletes és pontos adatokkal, keltezéssel és aláírással) megtenni az ezzel kapcsolatos bejelentéseit a DPD felé.

Az Ügyfél köteles a Küldemény feladásától számított huszonegy (21) napon belül megerősíteni a DPD felé, ha a Küldemény elvesztéséből, sérüléséből vagy szállítási késedelméből eredően igényt kíván érvényesíteni. Amennyiben e kötelezettségét az Ügyfél elmulasztja, a DPD mentesül minden elvesztésből, sérülésből, késedelemből eredő kártérítés alól, kivéve ha Ügyfél bizonyítja, hogy

(i) ésszerű okokból nem volt lehetősége Ügyfélnek arra, hogy értesítse, vagy ilyen igényt terjesszen elő a kívánt határidőn belül; és

(ii) ilyen tartalmú értesítés vagy igénybejelentés ésszerű időn belül megtörtént;

ebben az esetben a DPD a limitált felelősségére jelen pont szerint nem hivatkozhat.

11.2 A kártérítési igényét az Ügyfél elveszíti (jogvesztés) amennyiben a kézbesítés napját (sérülés), a kézbesítés várható napját (elvesztés, kézbesítés elmaradása vagy késedelme) követő egy éven belül jogi eljárás megindítására nem került sor.

11.3 Amennyiben az Ügyfél kárigényt kíván érvényesíteni, köteles az Ügyfél biztosítani, hogy a Küldemény és annak csomagolása megvizsgálható legyen a DPD által.

11.4 Valamennyi kárigényt a DPD teljes körűen nyilvántart, és a DPD nem köteles addig egyetlen kárigényt sem elbírálni, amíg az érintett Küldeményhez kapcsolódó szolgáltatások valamennyi díját és költségét nem fizette meg az Ügyfél a DPD felé.

11.5 Bármely kárigényhez kapcsolódó kifizetés az igény teljes körű és végleges rendezését jelenti.

12. Customer’s indemnity

12.1 The Customer shall indemnify the Service Provider against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or

12. Az Ügyfél kártérítési felelőssége

12.1 Az Ügyfél köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, költségét, kiadását (beleértve, de nem korlátozva a közvetlen és közvetett, következményes károkat,


consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by the Service Provider arising out of or in connection with:

(i) any negligent act, negligent omission, negligent misdirection or negligent misstatement by the Customer, Sender or Recipient, its servants or agents;

(ii) claims of any nature for loss or damage resulting from the transportation of dangerous goods or goods which are not accepted for transportation or storage by the Service Provider as set out in Section 5.2 (provided that such transportation of dangerous goods has not been accepted by the Service Provider or should such acceptance be given the Customer has been in breach of its undertakings, representations and warranties in respect of the shipped dangerous goods under these Conditions);

(iii) claims and demands of any nature in respect of loss of or damage to the goods made by the Recipient and/or any third party additional to or in excess of the limits of liability of the Service Provider set out in these Conditions;

(iv) any claims made or penalties imposed by any customs office, tax authorities and/or any other governmental bodies or regulatory agencies on account of any breach of the Customer’s obligations, representations and warranties;

(v) claims and demands made by any third party attributable to lack of authority on the part of the Customer to enter into the Contract upon these Conditions;

(vi) breach of any of the warranties set out in Section 5.1;

(vii) any inaccurate or false information supplied to the Service Provider by the Customer which relates to the Customer and/or the goods comprised in any Parcel;

(viii) the Customer's failure to include the relevant Commodity Code, where required by the Service Provider under these Conditions;

(ix) the Customer's failure to provide correct written notification in advance of any Parcel which is not standard or permanent export;

(x) any claim being made by any third party against the Service Provider in respect of loss of or damage to the goods or in respect of any conversion of or interference with the goods.

elmaradt előnyt, a jó hírnév sérelméből eredő károkat, büntetéseket és bírságokat, jogi eljárási költségeket és más ésszerű szakmai költséget) megtéríteni, amelyek az alábbi okokból, vagy azokkal összefüggésben merültek fel:

(i) bármely az Ügyfél, a Feladó, a Címzett, vagy ezek alkalmazottja vagy megbízottja részéről felmerült gondatlan magatartás, címzés, nyilatkozat;

(ii) veszélyes vagy olyan áruk szállításából eredő bármilyen jellegű kár, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF 5.2 pontjában a szállításból, tárolásból kizárt árunak minősített (feltéve, hogy az ilyen árut a Szolgáltató nem fogadta el kifejezett írásbeli nyilatkozattal vagy ilyen nyilatkozat kiadására a jelen szerződésből eredő kötelezettségek megszegésével kerül sor;

(iii) A Címzett és / vagy harmadik személy által árukban, Küldeményekben és egyéb ingóságokban okozott hiány vagy sérülésből eredő igényekért, követelésekért, amelyek a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott kárfelelősségi limitjén felül vagy ahhoz kapcsolódóan jelentkeznek.

(iv) bármilyen hatóság (vám, adó) vagy ügynökség által előterjesztett igény, követelés vagy bírság, amennyiben az az Ügyfél kötelezettségével, képviseletével áll összefüggésben;

(v) bármely harmadik személy által előterjesztett olyan igény vagy követelés, amely abból ered, hogy az Ügyfél nem volt jogosult a Szerződés megkötésére jelen ÁSZF rendelkezési alapján;

(vi) az ÁSZF 5.1 pontjában írt valamely kötelezettség megsértése;

(vii) az Ügyfél által a Szolgáltató felé nyújtott pontatlan vagy téves / hamis információ, amely az Ügyfélre és/vagy a Küldeményre (tartalmára) vonatkozik;

(viii) az Ügyfél elmulasztja az Áru Kódot megadni, annak ellenére, hogy ezt Szolgáltató kéri jelen ÁSZF-nek megfelelően;

(ix) Az Ügyfél elmulasztja a Szolgáltató felé a pontos, írásbeli, előzetes tájékoztatás nyújtását bármely olyan Küldemény vonatkozásában, amely nem standard vagy állandó export része;

(x) bármely harmadik személy által a Szolgáltatóval szemben előterjesztett igény, követelés, mely áruk elvesztésével vagy sérülésével, áruk feldolgozásával vagy kölcsönhatásával függ össze.

13. Extension of protection to employees and agents

The Customer acknowledges and agrees that the provisions of Sections 5.3, 8, 9, 10, 11, 12, and 15 are aimed at extending the protection of, at limiting the liability of, and at indemnifying the employees and agents of the Service Provider and that such provisions have been entered into and shall be enforceable by the Service Provider for itself and as trustee or agent for such employees and agents.

13. Az alkalmazottakra és megbízottakra, alvállalkozókra kiterjesztett védelem

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 5.2, 8, 9, 10, 11, 12 és 15. pontokban meghatározott rendelkezések kiterjesztő védelmet, felelősségkorlátozást és kártérítést nyújtanak a Szolgáltató alkalmazottainak, megbízottainak és alvállalkozóinak is, valamint hogy e rendelkezéseket mind maga, mind az alkalmazottak, megbízottak és alvállalkozók képviselőjeként is érvényesítheti.

14. Liens and other retention right and offsetting

14.1 Lien and retention

ln the event of claims against the Customer which are due and, where legally permissible, not yet due, the Service Provider shall have a lien on all goods carried for the Customer for any amount due to the Service Provider whether pursuant to the Contract or otherwise and for the cost of recovering the same and has the right to retain the goods and other assets handed over to the Service Provider or which have otherwise come into Service Provider's possession.

If payment has not been effected within a time limit of thirty (30) days , the Service Provider will be free to dispose

14. Zálogjog és egyéb visszatartási jog, beszámítás

14.1 Zálog- és visszatartási jog

Az Ügyféllel szembeni bármely, Szerződésből vagy egyéb jogcímből eredő lejárt követelése, és amennyiben ez jogilag megengedett, le nem járt követelése esetén az Ügyfél által szállításra átadott, vagy egyéb módon a Szolgáltató birtokába került áruin a Szolgáltatót zálogjog- és visszatartási jog illeti meg.

Amennyiben a Szolgáltató által meghatározott harminc

(30) naptári napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató


of the relevant goods as it sees fit. The right of retention will apply to all goods which had been handed over to the Service Provider and will be applied to the balance arising from all business activities with the Customer.

The Customer is not entitled to assert a right of retention against the Service Provider.

14.2 Offsetting

The Customer is not entitled to offset claims against claims asserted by the Service Provider, except for claims that a court of law has judged legally valid or that the Service Provider has acknowledged as legitimate.

14.3 Prohibition on assignment

The Customer may not assign rights and duties under the Contract to a third party and/or transfer the contractual relationship to a third party without the prior written permission of the Service Provider.

követelését az Ügyfél nem egyenlítette ki, a Szolgáltató szabadon és egyoldalúan jogosult az Ügyfél áruival (Küldemény) rendelkezni, azokból kielégítést keresni. A zálog- és visszatartási jog valamennyi, Szolgáltatónak átadott árura (Küldeményre) kiterjed, és az Ügyféllel fennálló valamennyi üzleti tevékenység számlaegyenlegére alkalmazandó.

Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval szemben visszatartási jogot gyakorolni.

14.2 Beszámítás

Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval szembeni követelései vonatkozásában beszámítási jogot gyakorolni, kizárólag abban az esetben, ha e követeléseket jogerős bírósági határozat állapítja meg, vagy a Szolgáltató írásban jogosként ismerte el.

14.3 Az engedményezés tilalma

Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyából eredő jogokat és kötelezettségeket, követeléseket (beleértve a szerződéses kapcsolatot is) átruházni, engedményezni.

15. Data Protection

The Service Provider collects personal information about the Customer and Recipient when the Customer and the Recipient voluntarily submit information directly to the Service Provider or Service Provider’s website. This can include information the Customer or Recipient provides to the Service Provider when the Customers or Recipient completes a form, purchases Services, makes a shipment or takes delivery of a Parcel, corresponds with the Service Provider, subscribes to Service Provider’s newsletters and other forms of marketing information or responds to Service Provider’s surveys or promotions, etc. The Service Provider also collects personal information from the Customer indirectly such as information about the pages the Customer or the Recipient looks at on the Service Provider’s website or the device the Customer or Recipient connects to the Service Provider’ website with.

By entering into the Contract or signing the Transportation Document, the Customer consents to the Service Provider using the personal data for the purposes of the Service Provider (or its agents or subcontractors) performing its obligations under the relevant Transportation Document and the Conditions. In particular, the Customer consents to the Service Provider sharing shipment data, including personal data, to customs if such is necessary for customs clearance and customs may record and use that data for customs, safety and security purposes as required in the frame of the clearance process. The Customer also consents to the Service Provider sharing this data with GeoPost SA [having its registered office at 26 rue Guynemer, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France], its subsidiaries and branches, and confirms that the Service Provider can do the same with the Recipient’s personal data. Should the Customer provide any data to the Service Provider concerning a Recipient or third party in connection with a Parcel, the Customer warrants that it has complied with applicable data protection laws including obtaining all necessary consents and approvals for the provision of such data to the Service Provider and its processing by the Service Provider in relation to the handling and transportation of the Parcel, as well as it has complied with all applicable data protection laws including providing the relevant data subject with all information in connection with the collection, transfer and processing of such data.

The Service Provider undertakes to use and process the personal data of the Customer and/or the Recipient in accordance with the applicable laws and regulations governing data protection and privacy.

15. Adatvédelem

A Szolgáltató személyes adatokat gyűjt az Ügyfél (Ügyfelek) és a Címzett (Címzettek) vonatkozásában, amikor az Ügyfél és a Címzett önkéntesen rendelkezésre bocsát ilyen adatokat közvetlenül a Szolgáltató felé vagy Szolgáltató honlapján keresztül. Ilyen adat közlésére sor kerülhet, amikor az Ügyfél vagy Címzett kitölt egy nyomtatványt, megrendeli vagy igénybe veszi a Szolgáltatást, átad vagy kézbesítéskor átvesz egy Küldeményt, megrendeli a Szolgáltató hírlevelét vagy más marketing tevékenységben (játék, stb.) vesz részt, vagy válaszol a Szolgáltató közvélemény-kutatására, promóciójára, stb. A Szolgáltató szintén gyűjt közvetett módon személyes adatokat az Ügyfél és Címzett vonatkozásában, amikor az Ügyfél vagy a Címzett belép a Szolgáltató honlapjára, vagy az Ügyfél / Címzett informatikai eszköze összekapcsolódik a Szolgáltató honlapjával.

A Szerződés vagy Szállítási Okmány aláírásával az Ügyfél hozzájárul valamennyi személyes adata Szolgáltató (és alkalmazottai, megbízottjai, alvállalkozói) általi használatához a Szerződés, jelen ÁSZF és a Szállítási Okmányokban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Ügyfél hozzájárulását adja Különösen a szállítási adatok (ideértve a személyes adatokat is), vámeljáráshoz szükséges adatok (amennyiben ilyen eljárásra kerül sor), biztonsági előírások teljesítéséhez szükséges adatok használatához, megosztásához. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz is, hogy a fenti adatokat Szolgáltató megossza a GeoPost SA-val [székhely: 26 rue Guynemer, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France], leányvállalataival, és biztosítja azt, hogy a Címzettre vonatkozó adatokat hasonló módon használhatja, megoszthatja a Szolgáltató. Amennyiben az Ügyfél a Küldeménnyel összefüggésben a Címzettre vagy harmadik személyre vonatkozó adatot közöl, az Ügyfél köteles szavatolni, hogy erre a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően került sor az adatközlésre, beleértve minden hozzájárulást, jóváhagyást, amely alapján a Szolgáltató jogosulttá válik a Küldemény szállítása, kezelése során birtokába került adatok felhasználására.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél és / vagy a Címzett személyes adatai kezelése körében betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat és előírásokat.


The personal information the Service Provider collects may be transferred to and stored in countries outside of the jurisdiction the Customer and the Recipient are in. Some of these jurisdictions offer differing levels of protection in respect of personal information and may, in certain instances, be less protective than the jurisdiction the Customer and the Recipient are resident in. The Service Provider will take all steps to ensure that the personal information of the Customer and the Recipient is treated securely and in accordance with applicable laws and this present provision, so as an adequate level of personal data protection can be offered. The data controller may transfer the personal data of the Customer and the Recipient to countries outside the EEA and by remitting a Parcel and signing the Transportation Document, the Customer consents to the transfer of such personal data to those countries.

The Customer and the Recipient have a right to access and correct their personal information. If there is information the Customer or the Recipient would like to access or correct, it must contact the Service Provider using the contact details set out in the “Contacting us” section of the Service Provider’s website and provide as much information as the Customer or the Recipient can about the information the Customer or the Recipient is looking for and the Service Provider will try and help the Customer or the Recipient find it.

The Service Provider’s website may, from time to time, contain links to and from third party websites of GeoPost networks, news publications and affiliates. Please note that these websites may have their own privacy policies and their operators hold responsibility for their own operations

The data controller of the Service Provider, who is identified on the website of the Service Provider, is the data controller of the personal information the Service Provider holds about the Customer and the Recipient.

The Customer and Recipient should also be aware that the Service Provider use cookies to store and access information whilst providing access to its site. The Customer and the Recipient can find out more about the Service Provider’s use of cookies in the Service Provider’s cookie policy on the website of the Service Provider via www.dpd.com.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat a Szolgáltató jogosult az Ügyfél és a Címzett honosságától eltérő országokba továbbítani vagy ott tárolni. Ezen országok között lehetnek olyanok, ahol a személyes adatok védelme különböző szinten áll és alacsonyabb szintű, mint az Ügyfél és a Címzett honossága szerinti. A Szolgáltató minden lehetséges lépést megtesz azért, hogy az Ügyfél és a Címzett személyes adatait biztonságosan, a vonatkozó jogszabályoknak és jelen rendelkezéseknek megfelelően, kielégítő szinten kezelje. Az adatkezelő / Szolgáltató jogosult az Ügyfél és Címzett személyes adatait az EGT-tagállamain kívüli országokba továbbítani, amelyhez az Ügyfél a Küldemény átadásával, a Szállítási Okmány aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

Az Ügyfél és a Címzett jogosult a saját személyes adataihoz hozzáférni és azokban módosítást kérni. Amennyiben az Ügyfél vagy a Címzett valamely adatban módosítást kíván, köteles a Szolgáltatót ezen igényével megkeresni a Szolgáltató honlapján található „Kapcsolat”- elérhetőségeken, és a lehető legtöbb információt megadni a Szolgáltatónak az ügyintézés teljesíthetősége érdekében.

A Szolgáltató honlapja – időről-időre – tartalmazhat linkeket a GeoPost vagy harmadik személyek honlapjaihoz, hírekhez, publikációkhoz, és leányvállalatokhoz

A Szolgáltató Adatkezelője (amely a Szolgáltató honlapján azonosításra kerül) az Ügyfél és a Címzett személyes adatainak Adatkezelőjének minősül.

Az Ügyfél és a Címzett tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ún „sütik”-et (cookies) használ az adatok tárolása, azonosítása és hozzáférés biztosítása érdekében, miközben a felhasználó kapcsolatba lép a Szolgáltató honlapjával. Az Ügyfél és a Címzett a sütik használatára vonatkozóan további adatokat a Szolgáltató honlapján (www.dpd.com) találhat.

16. Non Waiver

Any failure by the Service Provider to enforce or apply any provision of these Conditions shall not constitute a waiver of that provision and shall not otherwise remove or reduce Service Provider's right to enforce that provision.

16. Joglemondás kizárása

Nem jár joglemondással a Szolgáltató részéről, amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezését nem alkalmazza vagy nem érvényesíti, és Szolgáltató bármikor jogosult e rendelkezést vagy az abból eredő követelését érvényesíteni.

17. Severability

If any of these Conditions or any part is held to be invalid for any purpose, it shall for that purpose be deemed to have been omitted, but shall not prejudice the effectiveness of the remainder of these Conditions.

17. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenségét állapítanák meg, e rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni, és helyette a vonatkozó jogszabályok, felek közötti megállapodás, vagy a releváns futárpostai piaci szokások szerinti szabályt, gyakorlatot kell alkalmazni, és az adott rendelkezés érvénytelensége nem jár az ÁSZF egyéb rendelkezései érvénytelenségével.

18. Intellectual Property

All Intellectual Property Rights in any materials (including software) supplied by the Service Provider to the Customer and in any methods of work and processes used by the Service Provider in connection with this Contract are and shall remain the exclusive property of the Service Provider.

“CLASSIC”, “Pickup” and “Predict” are registered and protected trademarks of the Service Provider.

Nothing in these Conditions shall imply any license or other permission to use or reproduce any such trademarks,

18. Szellemi tulajdon

A Szolgáltató által az Ügyfél vagy a Címzett számára biztosított bármely hordozón, valamint bármely, a Szolgáltató által a Szerződés körében használt munkafolyamat, eljárás körében fennálló valamennyi szellemi tulajdon a Szolgáltató kizárólagos tulajdona, és annak is kell maradnia.

A „CLASSIC”, „Pickup” és „Predict” a Szolgáltató bejegyzett és védett védjegyei.

A jelen ÁSZF rendelkezései nem értelmezhetőek, alkalmazhatóak akként, hogy a Szolgáltató engedélyt,


materials, methods and processes save as expressly agreed in writing by the Service Provider.

hozzájárulást adott a fent meghatározott szellemi tulajdonába tartozó, vagy kerülő védjegyek, hordozók, eljárások, módszerek, stb. használatára, vagy átdolgozására, sokszorosítására. Ilyen engedély megadására kizárólag írásban, előzetesen kerülhet sor.

19. Applicable laws

Where applicable transportations of Parcels performed entirely or partly by road, by explicit agreement or otherwise, are governed by the provisions of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road ("CMR") May 1956 Geneva as amended by the Protocol of July 5th 1978 Geneva and the Protocol of 2008 Geneva when the transportation takes place in or to countries that are parties to the CMR and by the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (“ADR”), while transportation of Parcels by air are subject to the Warsaw Convention of October 12, 1929 ("Warsaw Convention"), as amended by the Hague Protocol of September 28, 1955 and all subsequent applicable Protocols or the Montreal Convention of May 28, 1999 and all subsequent applicable Protocols, as well as the Guadalajara Convention of September 18, 1961.

Any matter not governed by the above referred international conventions shall be governed by the laws of the country of the Service Provider, provided that the rules of public policy in the Sending, Transit and Delivery Countries may also apply to the extent that this is compulsory or unless these Conditions state otherwise. In certain countries, the Service Provider may also act as postal operator in the understanding of the local postal law and the services may to the extent of the postal law of the jurisdiction of the Service Provider be regulated by such postal law.

19. Alkalmazandó jog

Ha a Küldemény szállítására teljesen vagy részlegesen közúton kerül sor (vagy kifejezett megállapodás vagy egyéb szabály így rendelkezik), a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény (módosítva 1978. július 05-én 2008-ban Genfben), jelen ÁSZF-ben mint “CMR” (amennyiben a szállítás a CMR-ben részes állam területéről, vagy területére történik; a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás jelen ÁSZF-ben mint „ADR”; míg a légi szállításban résztvevő Küldemények esetén a Varsói Egyezmény (1929. október 12.) és annak módosításai (Hága

– 1955.09.28.) és egyéb irányadó kiegészítései, vagy az 1999.05.28-i Montreali Egyezmény és kiegészítései (ideértve a Guadalajarai Egyezményt 1961.09.18-ból is).

A fent meghatározott Egyezményekben nem szereplő kérdésekben a Szolgáltató honossága szerinti ország jogszabályai irányadóak azzal, hogy amennyiben a feladás, szállítás, kézbesítés helye szerinti országok jogszabályai kötelezően alkalmazni rendelnek bizonyos szabályokat, akkor azokat megfelelően alkalmazandóak lehetnek, kivébe ha jelen ÁSZF ellenkezően rendelkezik. Meghatározott országokban a Szolgáltató postai szolgáltatóként (is) tevékenykedhet az adott ország postai szabályai szerint, ebben az esetben és szolgáltatások esetén a postai szabályozás szerinti joghatósági szabályok irányadóak és a postai szabályokat kell alkalmazni a honos szolgáltatások esetén.

20. Dispute Resolution

20.1 Place of jurisdiction

Any dispute arising in relation to the contractual relationships between the Customer and the Service Provider and/or the services rendered by the Service Provider or connected with these Conditions shall be subject to the Exclusive competence of the courts of the seat of the Service Provider.

20.2 Place of performance

Place of performance for all claims is the domicile of the Service Provider.

20. Jogviták

20.1 Joghatóság, eljáró bíróság

Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyból és / vagy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásból eredő vagy jelen ÁSZF-hez kapcsolódó jogvitában a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

20.2 A teljesítés helye

A teljesítés helye valamennyi igény esetén a Szolgáltató székhelye.


Appendix 1 – Selected Countries / 1. számú Melléklet – Kiválasztott országok